wolnawola.pdf

(378 KB) Pobierz
Microsoft Word - WolnaWola.doc
Wolna Wola
Jaki jest Cel naszego Istnienia ?
„Ktokolwiek szuka – znajdzie”
Dr Tomasz J. Chałko
Melbourne, Australia , 1999
Niniejsza ksi ka jest tłumaczeniem angielskiego
oryginału pod tytułem „The Freedom of Choice”,
dokonanym przez autora w lipcu 2004 roku, dla rodaków
w kraju i poza jego granicami.
Tłumaczenie to zawiera dodatkowe przypiski, eby
polskiemu czytelnikowi, nie maj cemu dost.pu do
literatury w innych j.zykach, ułatwi/ zrozumienie tekstu.
"Ktokolwiek posiadł cał wiedz
a brak mu wn trza – nie posiadł NICZEGO” [2]
2
Spis tre ci
Wprowadzenie ................................................. 4
Pierwszy WA NY krok...................................... 8
Poj cie CELU..................................................10
Pocz$tek ........................................................12
Rozwój Intelektu............................................14
Gdzie jest rozum ............................................16
Geneza intelektu............................................18
Intelektualne potrzeby ...................................21
Projektowanie dla MIŁO2CI.............................23
Konsekwencje Autonomii ...............................25
6ródło miło ci ................................................27
Cel.................................................................32
Czy to mo9liwe?.............................................35
Czczenie Boga i Strach ...................................39
I co z tego? ....................................................42
Sprawdzian Rzeczywisto ci.............................44
Wszech wiat...................................................47
Samo-koryguj$cy si Plan...............................50
Unikanie Bł dów.............................................53
Cz ste Pytania ...............................................55
Podstawowe Narz dzia....................................58
Postrzeganie(Percepcja)....................................................................58
Filtrowanie Informacji ......................................................................62
Medytacja i Koncentracja..................................................................63
Przykłady $wicze% na koncentracj&...................................................69
Odpowied) na Psychiczny Atak........................................................79
Mierzenie post pu..........................................84
Edukacja dzieci ..............................................90
Nauka i Technologia .......................................92
Ewolucja ........................................................98
Wolno A Wyboru...........................................100
Najtrudniejsza Rzecz ....................................102
Ego ..............................................................103
Czy wierzysz? ..............................................105
3
Rozumienie jest wszystkim ..........................107
Nie co - ale dlaczego.....................................110
Przeszło A ....................................................112
Przyszło A ....................................................112
Mój wybór ....................................................115
Pomaganie innym.........................................119
Jeszcze jeden cytat ......................................122
Dowód..........................................................123
Posłowie.......................................................125
Bibliografia...................................................126
Podziekowania..............................................127
4
Wprowadzenie
Wyobra1 sobie psa.
Wyobra1 sobie e dajesz psu dwa przedmioty do wyboru:
pi.kny diament
i gówienko.
Jak my3lisz, co zainteresuje psa?
Z pewno3ci NIE diament. Pies mo e go nawet obsika/.
Dlaczego pies jest w pełni ZADOWOLONY ze swego
wyboru?
Po prostu - ograniczona inteligencja psa nie pozwala mu
doceni/ pi.kna diamentu.
Nasz wiadomy wybór jest okre lony i ograniczony
przez nasz Intelekt.
Dlaczego rozpoczynam t. ksi k. przypowie3ci ?
Ksi ka ta została napisana specjalnie, aby ci
sprowokowa! i rzuci! wyzwanie twojej inteligencji.
Jakie wyzwanie? Czy potrafisz zauwa y/ klejnot...
A je3li pocz tkowo nie znajdziesz adnego - prosz. nie
sikaj na t. ksia k., poniewa mo esz poczu/ si. dziwnie
kiedy doro3niesz by zrozumie/ wi.cej.
Nie 3piesz si.. Mo liwe, e przyjdzie ci studiowa/ t.
ksi k. wiele razy, na ró nych etapach swojego ycia,
zanim zacznie ona nabiera/ sensu.
5
Podstawowym celem tej ksi ki jest pokazanie ci jak
wielki 3wiadomy post.p mo esz osi gn / poprzez
zgł.bianie swojego WN=TRZA oraz poznawanie SIEBIE,
jako nieodł cznej cz.3ci całego Wszech3wiata.
Przygotój si. na wiele niespodzianek, na jakie si.
natkniesz podczas odkrywania niezbadanych zak tków
swojej WŁASNEJ 3wiadomo3ci.
Ksi ka ta zawiera wiele pytaC. S one tak
skonstruowane, aby ci pomóc znale1/ odpowiedzi, które
ju si. znajduj w twoim umy3le. Z jakiej cz.3ci swojej
własnej 3wiadomo3ci zdajesz sobie spraw.?
Tomasz Chałko
Melbourne , Australia , 4 GrudzieC 1999
Pi ty tydzieC postu.
"Ktokolwiek nie zna samego Siebie - nie wie nic,
ktokolwiek poznał Siebie - posiadł wiedz o Gł bi
Wszech+wiata" [2]
Zgłoś jeśli naruszono regulamin