Dr House S05E04 - Birthmarks.txt

(38 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{103}{133}Widzisz ich gdzie�?
{137}{205}Mo�e wr�cimy pod ich dom|i tam zaczekamy?
{209}{340}No jasne. Pewnie otworz� drzwi,|gdy zapukam po raz szesnasty.
{526}{561}Tam s�.
{636}{704}Witajcie. Wybaczcie,|�e za wami przyjecha�am,
{708}{800}ale bardzo prosz�,|po�wi��cie mi chwil�.
{819}{881}Wiem, �e nie zgodziliby�cie si�|na jawn� adopcj�,
{885}{942}ale pomy�la�am,|�e mo�e nie mieli�cie wyboru.
{946}{1024}To w ko�cu Chiny, prawda?
{1166}{1260}- Co powiedzia�?|- Chce, �eby� im da�a spok�j.
{1322}{1420}Prosz�...|Tylko 10 minut.
{1426}{1501}Chc� si� dowiedzie�, kim jeste�cie.|Opowiedzie� wam o sobie.
{1748}{1838}M�wi, �e nie maj� c�rki.
{1842}{1919}Przykro mi,|�e przylecia�a� na darmo.
{1923}{1978}Wiem, �e to oni.
{2048}{2091}Jak to dzia�a?
{2191}{2315}- Jak mam si� modli�?|- Pomy�l �yczenie i podnie� Budd�.
{2414}{2519}Chc�, �eby zrozumieli,|jak bardzo tego potrzebuj�.
{2760}{2808}Pomy�l �yczenie jeszcze raz.
{2812}{2860}Je�li tym razem|nie b�dziesz mog�a podnie� Buddy,
{2864}{2924}twoje �yczenie zostanie spe�nione.
{3205}{3256}Dobrze si� czujesz?
{3459}{3580}{C:$aaccff}House, M.D.[5x04]|Birthmarks - Znamiona
{3607}{3727}{C:$aaccff}T�umaczenie: Aith, AnDyX|Korekta: k-rol
{3756}{3892}{C:$aaccff}.:: Grupa Hatak - Hatak. pl::.|.:: Napisy24. pl::.
{4268}{4325}Przegrzeba�em kieszenie|Cameron na ostrym dy�urze.
{4329}{4390}- I znalaz�em dziwol�ga.|- Twoja matka dzwoni�a. Dwa razy.
{4394}{4443}Nic jej nie dolega.
{4447}{4535}- Natomiast tej 25-letniej kobiecie...|- Sprawia�a wra�enie, �e to pilne.
{4539}{4667}Kobiety zwykle sprawiaj� takie wra�enie,|kiedy po 50 latach umieraj� im m�owie.
{4720}{4763}Tw�j tata umar�?
{4767}{4828}Ano, wszystko w porz�dku!|Nasza pacjentka,
{4832}{4900}znana z tego, �e lubi sobie|goln�� bez okazji,
{4904}{4972}rzyga krwi� i dostaje zapa�ci|na wycieczce do Chin.
{4976}{5086}Chi�scy chirurdzy wyci�li z p� metra jelita,|ale b�l tylko si� nasili�.
{5090}{5178}- House, zadzwo� do mamy.|- A ty kto, moja mama?
{5182}{5236}Mo�emy doko�czy�|diagnozowanie za 5 minut.
{5240}{5285}Nie masz przypadkiem|work�w pod oczami?
{5289}{5361}Nie spa�e� w nocy.|Powiedzia�e� jej, co?
{5365}{5471}Nie wiem, jakie mia�e� problemy z ojcem,|ale nie przerzucaj ich na mnie.
{5475}{5522}Powiedzia� �onie,|�e szuka� odmiany.
{5526}{5589}Rzuci�a jego|cudzo�o�ne pupsko w choler�.
{5593}{5652}- Serio, powiedzia�e� jej?|- Tak, powiedzia�em.
{5656}{5686}I nie,|nie rzuci�a mnie.
{5690}{5744}Rozmawiali�my do p�na.|I b�dziemy jeszcze rozmawia�.
{5748}{5817}Czyli robi� to,|co House powinien ze swoj� matk�.
{5821}{5862}Kto� tu zna chi�ski?
{5866}{5915}Inaczej nie dowiemy si�,|co ci lekarze jej zrobili.
{5919}{5972}Kutner, jeste� jakby Azjat�, nie?
{5976}{6060}- Przet�umacz to.|- A co z uchy�kiem Meckela?
{6064}{6155}Je�li nie usun�li go chirurgicznie,|mo�e powodowa� b�l i krwawienie.
{6159}{6227}Za wysoko na kolonoskopi�.|Na tomografii mo�e nie wyj��.
{6231}{6269}USG jest najszybsze.
{6273}{6311}A skoro ja jestem najszybszy w USG...
{6315}{6410}House, ja to zrobi�.|Ty musisz si� zaj�� ojcem i przesta�...
{6414}{6476}Nie zmieniam tematu|z powodu czego� g��bokiego.
{6480}{6546}Zmieniam go|z powodu czego� p�ytkiego.
{6550}{6649}Serio, jest dobrze.|Nawet go�cia nie lubi�em.
{6731}{6768}Nie ma uchy�ka.
{6772}{6841}Polecia�a� szuka� ry�u|czy na ob�z szkoleniowy komunist�w?
{6845}{6900}Polecia�am, �eby znale��|moich biologicznych rodzic�w.
{6904}{6990}Jak �oso� wracaj�cy w g�r� rzeki.
{6994}{7048}Odnalaz�a� swoje �r�d�o,|czy ze�ar�y ci� nied�wiedzie?
{7052}{7105}Zaprzeczyli, �e mieli c�rk�.
{7176}{7270}Czworo rodzic�w i �aden|nie nauczy� ci�, �eby zas�ania� usta.
{7274}{7334}O m�j Bo�e!|Wygl�da, jakby ci� przeci�li na p�!
{7338}{7426}- Doktorze, jeste�my rodzicami.|- Jestem tylko technikiem.
{7430}{7475}Jej lekarze przyjd� p�niej.|Im mo�ecie zrz�dzi�.
{7479}{7511}Mo�e im pan przekaza�, �e...
{7515}{7626}Przeszukali�my jej mieszkanie|i przynie�li�my wszystkie lekarstwa?
{7630}{7668}Jestem i technikiem, i lekarzem.
{7672}{7733}- Przeszukali�cie moje mieszkanie?|- Znale�li�my alkohol.
{7737}{7784}My�leli�my, �e przesta�a�.
{7788}{7886}- Picie mog�o to spowodowa�?|- Nie.
{7890}{7955}A mo�e jej pan powiedzie�, �e tak?
{8122}{8172}Korze� lukrecji.
{8176}{8236}Nie, dzi�ki,|nie jestem g�odny.
{8240}{8295}Mia�em pow�d,|by ci to rzuci�.
{8303}{8348}Dosta�a to od chi�skich lekarzy.
{8352}{8457}- Zawiera glicyryzyn�.|- Leczyli j� na... SARS?
{8461}{8523}Niezbyt skutecznie.
{8527}{8612}Ale SARS wyja�nia kaszel|i powoduje niedokrwienie.
{8616}{8715}- Wyja�nia zapalenie jelit, wszystko gra.|- Nie ma wi�kszych problem�w z p�ucami.
{8719}{8771}No dobrze,|wi�c nazwijmy to ARS.
{8775}{8835}Podajcie rybawiryn� i interferon.
{9030}{9110}- Przykro mi z powodu twojego ojca.|- A mnie nie.
{9134}{9222}- Sko�czyli�my si� zgrywa�?|- Je�li mog� co� dla ciebie zrobi�...
{9226}{9300}Wiesz co, masz racj�.|Chyba nie mog� spa� dzisiaj sam.
{9348}{9405}No i mo�esz powiedzie�,|�e to vicodin w p�ynie.
{9409}{9493}Podajemy zastrzyki z przeciwcia� ka�demu,|kto zetkn�� si� z twoj� pacjentk�.
{9497}{9620}Zdumiewaj�ce, �e �adna piel�gniarka|nie chcia�a zaj�� si� twoim.
{9624}{9719}Lepiej b�dzie w du�y mi�sie�.|�ci�gaj gacie.
{9723}{9841}Zwykle wydaj� dziesi�tki dolc�w,|�eby to us�ysze�.
{9990}{10048}- Pogrzeb jest jutro.|- Moja mama dzwoni�a do ciebie?
{10052}{10111}O 15:40 masz lot z Newark.
{10115}{10202}Je�li wyjdziesz teraz,|b�dziesz w Lexington dzi� wieczorem.
{10206}{10260}Twoja mama chce,|�eby� wyg�osi� epitafium.
{10264}{10351}Epitafium.|Po �acinie oznacza "mow� pochwaln�".
{10355}{10423}Gdyby chcia�a,|�ebym wyg�osi� dranio-tafium...
{10427}{10476}- Zrobi�bym to z ch�ci�.|- B�d� doros�y.
{10480}{10522}Zadzwo� do niej i powiedz,
{10526}{10592}�e umierasz z �alu,|ale jeste� zbyt zaj�ty, by przyjecha�.
{10596}{10683}- Wie, kiedy k�ami�.|- To zacznij pisa�.
{10865}{10933}Wyrzucili moje rodze�stwo ze szko�y.
{10953}{10992}Mo�esz im powiedzie�,|�e nie umieram?
{10996}{11060}Masz SARS.|Ja nosz� mask�.
{11064}{11127}To powa�na sprawa.|Odpu�� troch�.
{11131}{11217}- Wyzdrowiej�, prawda?|- Po to mamy to wszystko.
{11221}{11270}Potrzebne nam nazwiska|i numery wszystkich os�b,
{11274}{11324}z kt�rymi zetkn�a� si�|tutaj i w Chinach.
{11328}{11352}Numery lot�w, daty...
{11356}{11438}Ten lekarz, na kt�rego nakaszla�am...|B�dzie zdrowy?
{11442}{11527}Na razie nic mu nie jest.
{11777}{11874}Zn�w to samo.|Tak by�o poprzednim razem...
{11878}{11931}Ma cz�stoskurcz.|Dajcie tu zestaw ratunkowy!
{11996}{12033}Co si� dzieje?
{12037}{12083}Musz� wiedzie�,|to moja c�rka!
{12187}{12253}Niewydolno�� w�troby.|To nie SARS.
{12708}{12787}Nie robi� tego dlatego, �e mi zale�y.
{13007}{13112}Cuddy mnie czym� naszprycowa�a.
{13166}{13266}Moja matka nie dzwoni�a do Cuddy.|Zadzwoni�a do ciebie!
{13287}{13366}Wiedzia�em, �e si� nie powstrzymasz.|Za bardzo mnie kochasz.
{13371}{13443}- Robi� to dla twojej mamy.|- Ja tego wcale nie robi�.
{13450}{13475}Gdyby by�o co� do zrobienia,
{13479}{13550}zrobi�bym to w ci�gu roku,|kt�ry on sp�dzi� na umieraniu.
{13570}{13634}Zabra�e� mi vicodin?!
{13660}{13712}Boli mnie!
{13863}{13895}Jeden?
{13957}{14039}Wi�c vicodin to taka smycz.|Jedna tabletka troch� os�abi b�l,
{14043}{14130}ale nie ul�y mi na tyle,|�ebym m�g� nawia� do Plainsboro.
{14294}{14340}Gdzie m�j telefon?
{14377}{14445}To ekipa.|Taki im ustawi�em dzwonek.
{14494}{14585}Niewa�ne. Krew pacjentki|b�dziesz mia� na swoich r�kach.
{14720}{14751}/House? Jeste� tam?
{14766}{14817}Przetrzymuje mnie wbrew mojej woli!|/Dzwo� na policj�!
{14821}{14854}Nicole mia�a zator �y�y w�trobowej.
{14858}{14900}Chase go wyci�gn��,|uratowa� w�trob�.
{14904}{14951}Nie ma �lad�w guza|ani wad rozwojowych �y�.
{14955}{14990}- Niczego, co...|- Jest uzale�niona.
{14994}{15047}- Leki i alkohol nie mog�y...|- Jest palaczk�.
{15051}{15104}Po��cz sobie palenie|z kt�r�� z tuzina wad wrodzonych,
{15108}{15143}a dostaniesz|maszynk� do tworzenia zator�w.
{15147}{15222}Du�a ilo�� zator�w mog�aby spowodowa�|/niedokrwienie jelit, p�uc i w�troby.
{15226}{15317}/Musimy okre�li�, jak� ma wad�,|/�eby zacz�� podawanie lek�w przeciwzakrzepowych.
{15321}{15430}Pobierzcie krew. Sprawd�my, jaki prezent|dosta�a od swoich biologicznych rodzic�w.
{15452}{15492}Dzi�ki, �e zadzwoni�e�.
{15535}{15616}Na ciebie ustawi�em sobie|"Dancing Queen" Abby.
{15766}{15814}Nicole?
{15894}{15959}Musz� si� odla�, zatrzymaj si� gdzie�.
{16065}{16105}Po prostu nasikam na pod�og�.
{16160}{16206}Kupi�e� u�ywane dywaniki?
{16243}{16301}Genialne.
{16330}{16391}Za 10 kilometr�w b�dzie post�j.
{16724}{16771}- Laska.|- Toaleta jest tam.
{16775}{16826}Dasz sobie rad�.
{16915}{16952}M�g�bym chyba opowiedzie�|o tych wakacjach,
{16956}{17008}kiedy wymy�li� sobie,|�eby ze mn� nie rozmawia�.
{17012}{17066}Dwa miesi�ce i ani s�owa.
{17078}{17134}Gdy chcia� co� powiedzie�,|zapisywa� to na kartce
{17138}{17188}i wsuwa� pod drzwi mojego pokoju.
{17200}{17272}Nie chcesz nic m�wi�,|to nie m�w. Ale b�d� tam.
{17276}{17324}Powiedz mamie,|�e jej wsp�czujesz.
{17334}{17382}Moja obecno�� b�dzie|wystarczaj�cym k�amstwem.
{17386}{17474}Ona chce przez moment my�le�,|�e mia�a szcz�liw� rodzin�.
{17478}{17537}Podaruj jej taki prezent - sk�am!
{17544}{17653}Oddaj mi lask�...|To pojad� na ten cholerny pogrzeb.
{18150}{18184}Powiedzia�em, �e pojad�.
{18188}{18234}Nie powiedzia�em kiedy.
{18348}{18430}Mamy taki podzia�:|wewn�trz i na zewn�trz.
{18434}{18466}Pacjenci siedz� wewn�trz.
{18470}{18536}A potem, kiedy wyzdrowiej�,|wypuszczamy ich na zewn�trz.
{18540}{18604}Dzi�ki. Tylko �e w �rodku|nie pozwalacie pali�.
{18608}{18707}Wi�c mo�e wr�cisz do �rodka|i dasz mi jeszcze 5 minut na zewn�trz?
{18917}{18975}Zaci�nij pi��.
{19104}{19204}Jest taki pi�kny dzie�, pomy�leli�my,|�e b�dziemy leczy� w plenerze.
{19208}{1928...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin