Dr House S05E06 - Joy.txt

(32 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{628}{684}- Kt�ra godzina?|- 16.30.
{688}{769}- Czemu jeste� tak p�no?|- Poprawia�am test z Wiedzy o Spo�ecze�stwie.
{773}{841}- Zaprosi�a� Shelby na sobot�?|- Nie.
{845}{942}- Chcesz, �ebym ja zadzwoni�?|- Jasne, zapro� sobie dwunastolatk� na noc.
{946}{969}B�dzie dobrze.
{973}{1111}Zawrzyjmy umow�.|Ja zaprosz� przyjaci�k�, gdy ty zaprosisz swoj�.
{1115}{1221}- To twoje urodziny. Zr�b jak uwa�asz.|- Dzi�kuj�. Pa!
{1225}{1277}Pa!
{2484}{2520}- Czego zapomnia�a�?|- Niczego.
{2524}{2592}- To czemu wr�ci�a�?|- Bo tu mieszkam?
{2596}{2740}- Samantha, sp�nisz si� do szko�y.|- O czym ty m�wisz? Jest 16.30.
{2954}{2994}Dobrze si� czujesz?
{2998}{3033}Chyba...
{3115}{3145}Jestem zm�czony.
{3461}{3528}Co si� sta�o?
{3596}{3637}Nie wiem.
{3641}{3734}{C:$374187}House [5x06], "Joy".
{3790}{3891}{C:$374187}T�umaczenie: Aith & AnDyX.
{4528}{4613}Sp�ni�e� si�!|Dobrze, pa.
{4633}{4693}Trzydziestosiedmiolatek z zamroczeniami.
{4697}{4761}Niech zmieni tequil� na burbon.|Mnie pomog�o.
{4765}{4843}Trzech lekarzy wykluczy�o ju�|narkotyki i alkohol.
{4847}{4986}- Wi�c to padaczka. Niech sobie kupi kask.|- EEG w normie, podobnie tomografia.
{4990}{5013}Uspok�j si�.
{5020}{5117}Akceptacja agencji adopcyjnej nie oznacza,|�e zaakceptuje ci� matka.
{5117}{5235}Jeste� samotn� matk�. To ci� stawia ni�ej|ni� pary zamieszane w molestowanie.
{5239}{5349}Nie ma za co, doktorze.|To rzeczywi�cie interesuj�cy przypadek.
{5353}{5424}O kt�rej si� widzisz z matk�?
{5428}{5483}Nie napu�ci�e� na mnie|swojego szpiega?!
{5487}{5577}Na zr�wnanie z ziemi� przydatno�ci macierzy�skiej|reagujesz tylko odrobin� sarkazmu?
{5581}{5698}Wi�c nie czujesz potrzeby obrony.|Nie boisz si� dosta� dziecka.
{5702}{5757}Czyli ju� je masz.
{5761}{5814}Spotykamy si� o jedenastej.
{5818}{5866}Za dwa tygodnie|powinna urodzi� dziewczynk�.
{5870}{5950}Z pewno�ci� si� cieszy,|�e mo�e przekaza� za�pane dziecko lekarce.
{5954}{5976}Nie �pa�a.
{5980}{6132}Gdzie�by! Po prostu nie ma czasu,|musi wraca� do bada� nad ludzkim genomem.
{6136}{6209}Przyzna�a si�,|�e bra�a kiedy� met�.
{6213}{6294}To, do czego si� nie przyznaj�,|jest zwykle ciekawsze.
{6298}{6320}Pope�niasz b��d.
{6324}{6434}Bo dziecku, kt�rego nie znasz,|mog�a przekaza� problemy, o kt�rych nie wiesz?
{6438}{6483}Bo jeste� narcyzem szukaj�cym kontroli.
{6487}{6534}To jest fajne,|przydaje si� w niekt�rych zawodach.
{6538}{6640}Ale nie jeste� w stanie zaj�� si� zwyk�ym dzieckiem,|a co dopiero takim z drugiej r�ki.
{6644}{6692}Gdzie si� spotykacie?
{6696}{6811}W miejscu zwanym "Spr�buj mnie �ledzi�,|a tw�j urolog b�dzie m�g� sobie kupi� jacht".
{6815}{6881}Znasz warunki reklamacji?|Jest trudniej ni� grami na konsol�!
{6885}{6960}Nie zmieni� zdania!
{7012}{7100}- Mo�e to zesp� pourazowy.|- Nie bez urazu.
{7104}{7151}- Wybierzcie liczb�!|- Po co?
{7155}{7241}Zak�ad o Cuddy. Dosta�a zielone �wiat�o.|W ci�gu 14 dni otrzyma ma�ego �punka.
{7245}{7298}To �wietna wiadomo��!|Jak s�dz�.
{7302}{7320}To dobra wiadomo��.
{7320}{7394}�wietne jest jej twierdzenie,|�e nie zmieni zdania.
{7396}{7494}Skoro o tym my�la�a, to nie jest pewna,|czy jest gotowa na macierzy�stwo.
{7498}{7572}Wi�c nie jest,|a to znaczy, �e zmieni zdanie.
{7576}{7602}Pytanie tylko, kiedy.
{7606}{7679}Zak�ady po 100 dolar�w,|mniej ni� 7 oznacza przysz�y tydzie�.
{7683}{7764}Pragn�a tego dziecka przez ostatnie 3 lata.|Nie ma mowy, �eby si� teraz wycofa�a.
{7768}{7845}Nie ma takiej opcji.
{7886}{7946}Mini udary mog�y spowodowa�|zamroczenia i utrat� pami�ci.
{7950}{8004}9 godzin to du�o czasu,|by wyj�� z mini udaru.
{8008}{8050}Zobaczyliby�my �lady uszkodze�|na tomografii.
{8054}{8103}Facet pracuje w domu|jako tester produkt�w.
{8107}{8201}M�g� mie� styczno�� z toksyn�,|powoduj�c� utrat� pami�ci kr�tkotrwa�ej.
{8205}{8296}Zakrzepica zatoki jamistej mo�e powodowa�|napady nie�wiadomo�ci i utrat� pami�ci.
{8300}{8364}- Stawiam na 7 do 14.|- Oto nasz pierwszy gracz!
{8368}{8422}M�wi�e�, �e to �wietnie,|a obstawiasz przeciwko niej?
{8426}{8513}To �wietnie, je�li ona te� tak my�li.|House zna j� lepiej ni� my.
{8517}{8601}- Wola�bym jaki� pseudonim.|- S�uszna uwaga.
{8641}{8774}Obstawiam, �e po spotkaniu stch�rzy.|B�yskawiczna kapitulacja.
{8781}{8904}W domu poszukajcie toksyn,|a w zatokach zakrzepicy.
{8940}{9086}- Mo�e przedobrzy� z kaw�?|- Najwyra�niej jej nie pi�, tylko w�cha�.
{9210}{9285}- Niedawno si� wprowadzili?|- Sze�� lat temu.
{9289}{9404}- Nie ma mowy, �eby si� tu wychowa�a.|- To samotny ojciec, stara si� jak mo�e.
{9408}{9476}W�a�nie dlatego samotni ludzie|nie powinni mie� dzieci.
{9480}{9544}Nie podoba ci si� to, co robi Cuddy?|Samotne matki nie mog�...
{9548}{9665}Tradycyjna rodzina to oszustwo.|M�atki te� s� samotnymi matkami.
{9669}{9774}Ojcowie p�ac� rachunki i czytaj�|tyle bajek, ile zabije ich poczucie winy.
{9778}{9823}M�j tata by� fantastyczny.|Gdy umar�a mama...
{9827}{9973}Mo�e by� wyj�tkiem. Z drugiej strony,|te� jeste� nie�le popieprzona.
{10138}{10193}Nie ma gorza�y, lekarstw,|ani proch�w.
{10197}{10289}Ani widoku. Budynek jest prawie opuszczony,|i �atwiej tu zobaczy� samoch�d ni� drzewo.
{10293}{10383}Za drzewa musia�by dop�aci�.|Widzia�e� mieszkanie, dziwisz si� pragmatyzmowi?
{10387}{10472}Go�� nie jest pragmatykiem,|tylko biczownikiem.
{10476}{10548}Wygl�da na ple��.
{10809}{10899}Matka sprz�ta�aby dok�adniej.
{10910}{10984}Kontakt z niekt�rymi rodzajami ple�ni|mo�e powodowa� utrat� pami�ci.
{10988}{11019}Badamy was oboje.
{11023}{11063}Czuj� si� dobrze.
{11067}{11144}Oczywi�cie, ale wolimy by� ostro�ni.
{11148}{11213}Gdzie jeszcze bywacie,|poza domem i szko��?
{11217}{11279}Nigdzie. Tata pracuje w domu,|ja chodz� do szko�y.
{11283}{11343}A sport, przyjaciele, podr�e?
{11347}{11478}Tak jak m�wi�am, tata pracuje|w domu, ja chodz� do szko�y.
{11494}{11630}- Musi ci by� ci�ko bez mamy?|- Mia�am 4 lata, gdy mia�a wypadek.
{11634}{11699}Mimo wszystko...|Na pewno czasem za ni� t�sknicie.
{11703}{11767}Nie bardzo.
{11828}{11853}Jeste� silna.
{11857}{11976}Nie, tylko nie wiem,|po co robi� ze �mierci sensacj�?
{11982}{12038}No tak.
{12084}{12136}Co u niej?
{12142}{12226}Fizycznie jest zdrowa.|Psychicznie... jest dziwna.
{12231}{12344}Pewnie po prostu boi si� o ojca.|Panie Harmon?
{12373}{12408}Panie Harmon.
{12414}{12483}Dok�d pan idzie?
{12522}{12567}Mam spotkanie, musz� i��.
{12573}{12636}Nie sko�czyli�my pana leczy�,|czekamy jeszcze na wyniki bada�.
{12641}{12691}- Mam spotkanie.|- B�dzie je pan musia� prze�o�y�.
{12697}{12770}Naprawd� musz� i��.
{12791}{12926}- Wie pan, gdzie pan jest?|- Dlaczego chcecie mnie zatrzyma�?
{12936}{13021}- Sp�jrz na oczy.|- Ma atak?
{13026}{13090}�renice reaguj�...
{13094}{13161}On chyba �pi.
{13235}{13293}Po prostu spa�, nie straci� pami�ci.
{13298}{13357}Lunatykowanie nie zabija.|Chyba �e wyjdzie przez okno.
{13362}{13448}Lunatyzm to nie diagnoza, tylko objaw.|P�ki nie ustalimy przyczyn...
{13454}{13500}Bezsenno�� spowodowana stresem|cz�sto jest przyczyn�.
{13505}{13597}- Nie w ci�gu dnia, z dala od ��ka.|- Jaka� odmiana narkolepsji.
{13602}{13688}- Spowodowana przez...|- Zwykle jest dziedziczna.
{13693}{13724}Albo...
{13729}{13875}- Skoro wiesz, m�g�by� nam powiedzie�?|- Nie wiem. Czyli wracamy do "albo"...
{13880}{13951}- Przyczyna �rodowiskowa.|- Czyli...
{13956}{13996}- Jaka� toksyna.|- Co nas...
{14001}{14045}Doprowadza do irytacji.
{14050}{14125}Na serio nie wiem,|dok�d to prowadzi. Id� za wskaz�wkami.
{14129}{14259}Jeste�my w punkcie wyj�cia.|To nie wina ple�ni, a niczego innego nie mamy.
{14263}{14278}A do tego...
{14282}{14342}A do tego jeste� wkurzaj�cy.|On si� nie rusza z domu.
{14348}{14375}I my�limy tak dlatego...
{14381}{14476}�e on tak twierdzi! Jego c�rka te�.|Bo nie maj� powodu, �eby k�ama�.
{14482}{14578}Co dowodzi,|�e on nie chodzi nigdzie...
{14583}{14641}kiedy...
{14647}{14703}jest...
{14782}{14808}Przytomny!
{14814}{14883}- O Bo�e, masz racj�!|- M�wi�, �e ma spotkanie.
{14888}{15056}Niech idzie na nast�pne. Wy�lijcie go|do domu i sprawd�cie, gdzie go zaprowadz� sny.
{15483}{15527}Becca?
{15532}{15624}- Doktor Cuddy?|- Lisa. Mi�o ci� pozna�.
{15628}{15666}- Chce pani jedno?|- Nie, dzi�kuj�.
{15672}{15810}Nie mog� przesta� ich je��.|To jak pragnienie, zjadam codziennie z tuzin.
{15816}{15884}A kawa jest bezkofeinowa.
{15889}{16011}- Jak si� czujesz?|- Zm�czona, gruba. Zdenerwowana.
{16029}{16182}- Chcia�aby� mnie o cokolwiek zapyta�?|- W�a�ciwie tak, mam jedno pytanie.
{16211}{16270}Jak j� pani nazwie?
{16276}{16347}Nie jestem pewna.|To wszystko sta�o si� tak nagle.
{16351}{16432}Podoba mi si� imi� Joy.
{16440}{16537}Ale tak jak m�wi�am,|jeszcze nie zadecydowa�am.
{16542}{16658}Je�li chce pani o cokolwiek|spyta� mnie, to w porz�dku.
{16663}{16750}Mog�a� wybra� spo�r�d tylu|dobrze zapowiadaj�cych si� rodzic�w...
{16754}{16849}Mia�a� ich zdj�cia, biografie.|By�o tylu wspania�ych ludzi.
{16855}{16896}Tyle wspania�ych par.
{16902}{16958}Dlaczego wybra�am samotn� matk�?
{16962}{17075}Moja babcia przez 37 lat|by�a traktowana jak �mie�.
{17080}{17170}Moja mama tyle samo sp�dzi�aby|z moim ojcem-nieudacznikiem, ale j� zostawi�.
{17176}{17267}Nie rozumia�am, jak mo�na|wpa�� w takie g�wno jak moja mama.
{17273}{17345}A� spotka�am Tony'ego.
{17351}{17503}Gdy przeczyta�am, �e jeste�|dyrektork� szpitala, gdy zobaczy�am zdj�cie...
{17546}{17652}Nie chc�,|by wychowywa�a j� nieudacznica.
{17800}{17898}- Od kiedy masz t� wysypk�?|- Nie wiem, od paru dni...
{17903}{17990}- Mia�a� b�le staw�w?|- Tak, jestem w ci��y. Wszystkie bol�.
{17996}{18068}Nie wszystkie powinny bole�.|Bra�a� co�?
{18073}{18206}Od 7 miesi�cy jestem czysta.|Odk�d si� dowiedzia�am o ci��y.
{18211}{18259}Trzeba to zbada�.
{18445}{18509}Jeste� pewien,|�e nie chcesz dzieci?
{18514}{18635}To, �e tu utkn�li�my nie oznacza,|�e musimy si� w to zag��bia�.
{18639}{18...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin