Dr House S05E08 - Emancipation.txt

(34 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{54}{125}- Organizujemy zbi�rk�.|- Nie potrzebujecie mnie do tego.
{127}{211}- Mia� wypadek w pracy.|- Sam jest sobie winien.
{287}{348}Jeste�my rodzin�.|Wspieramy si� nawzajem.
{350}{422}Nie jeste�my rodzin�,|tylko kolegami z pracy.
{424}{478}A nawet nie kolegami.
{480}{523}Nie wierz�, �e to powiedzia�e�.
{525}{584}Forsa na piwo|to dla faceta �wi�to��.
{586}{624}Widzisz te wielkie maszyny?
{626}{721}Powinien si� do�o�y�.|Ty da�a� pieni�dze.
{727}{774}Wracaj do pracy.
{812}{885}To Paolo wyci�gn�� ci�|z nocnej zmiany.
{887}{941}Nie prosi�em go o to.
{1043}{1113}Zast�powa� ci� w weekendy.
{1132}{1217}Tu jest Ameryka.|Je�li nie chcesz pomaga�...
{1235}{1285}Je�li nie chcesz...
{1817}{1854}O, Bo�e.
{1918}{1968}Wezwijcie karetk�!
{2180}{2300}HOUSE 5x08 EMANCIPATION|Emancypacja
{3004}{3056}- Dzie� dobry.|- Daruj sobie.
{3058}{3129}Wnioskuj�, �e nie zaprosi�e�|Cuddy na randk�.
{3131}{3147}Tak.
{3149}{3206}"Tak, nie zaprosi�e�"|czy "tak, zaprosi�e�"?
{3208}{3316}To, kt�re oznacza, �e prawie|uwierzy�em ci, �e to dobry pomys�.
{3400}{3445}- Nic wi�cej nie powiesz?|- Nie.
{3447}{3501}"Nie, powiesz"|czy "nie, nie powiesz"?
{3503}{3562}To, kt�re oznacza "nie".
{3580}{3662}- To jaka� gra w odwrotne znaczenie?|- Nie.
{3671}{3704}House.
{3966}{4070}16-latka z p�ynem w p�ucach.|�adnego urazu, chor�b p�uc i serca.
{4072}{4132}Test na bakterie ujemny,|to nie zapalenie p�uc.
{4134}{4233}Pracuje w fabryce, ma kontakt|z wieloma imigrantami.
{4242}{4348}Co za szcz�cie, �e cz��|tych roboli wraca do Ameryki.
{4350}{4392}To samodzielna nastolatka.
{4394}{4432}W fabryce?
{4445}{4514}Albo gimnastyczka,|kt�ra rozwali�a sobie kolano,
{4516}{4599}albo niedosz�a gwiazda kina,|kt�ra przepu�ci�a kas� na prochy,
{4601}{4696}- albo k�amliwa uciekinierka.|- Rodzice zmarli w zesz�ym roku.
{4698}{4771}Zaocznie zda�a matur�|i usamodzielni�a si�.
{4773}{4817}Mog�a pod�apa� paso�yta.
{4819}{4884}Choroba uk�adu pokarmowego.|Ci��a lepiej pasuje.
{4887}{4960}Hormony rozstroi�y produkcj� p�yn�w|i spowodowa�y odm�.
{4962}{5052}- M�wi�a, �e nie uprawia seksu.|- Ale mo�e k�ama�.
{5054}{5149}- Nie ka�da nastolatka uprawia seks.|- Ale ka�da nastolatka jest g�upia,
{5151}{5257}- a samodzielne s� jeszcze g�upsze.|- Pracuje na w�asne utrzymanie.
{5259}{5317}Z jednej strony Kutner ma racj�.
{5319}{5416}Mo�e to urocza dziewczyna,|niewinna niczym dziewiczy �nieg.
{5418}{5556}Ale test ci��owy zajmuje tylko 5 minut|i nie potrzebujemy ju� do niego kr�lik�w,
{5558}{5613}wi�c zamknij si� i zr�b test.|Co jeszcze?
{5615}{5695}Prochy mog�y uszkodzi� serce.|Skoki ci�nienia spowodowa�y wysi�k.
{5697}{5805}- Toksykologia nic nie wykaza�a.|- Mog�a bra� co� wcze�niej.
{5807}{5872}16-latka nie musi od razu|�y� na kraw�dzi.
{5874}{5916}Chyba ju� to przerabiali�my?
{5918}{5963}Kutner jej ufa,|kto� inny nie,
{5965}{6015}wi�c zamknij si�.
{6028}{6088}Poszukajcie toksyn i proch�w|w domu i w fabryce.
{6090}{6139}Foreman i Kutner, zr�bcie EKG.
{6141}{6220}Zobaczymy, jak mocno|uszkodzone jest serce.
{6370}{6429}Kutner sam mo�e zrobi� EKG.
{6431}{6516}Owszem, ale b�dzie bardzo samotny.
{6525}{6595}Dlaczego?
{6627}{6705}Poproszono mnie o przeprowadzenie|test�w klinicznych.
{6707}{6760}Nie masz nic przeciwko?
{6775}{6842}To dobre dla kariery,|zwi�kszy ci reputacj� na ulicach.
{6844}{6877}A co ja z tego b�d� mia�?
{6879}{6998}Masz 4 lekarzy do jednego przypadku.|Mog� zajmowa� si� innymi rzeczami.
{7000}{7048}A oni b�d� mogli si� wykaza�.
{7050}{7148}- Usamodzielni�.|- A je�li stan Annie si� pogorszy?
{7150}{7212}Mamy czeka�,|a� sko�czysz czesa� szczury?
{7214}{7294}Je�li co� b�dzie nie tak z Sophi�,|wiesz, �e przyjd�.
{7296}{7360}Pacjent jest najwa�niejszy.
{7378}{7409}Nie.
{7523}{7576}Czekasz na wyja�nienia?
{7579}{7687}Testy kliniczne zajmuj� du�o czasu,|tw�j czas to m�j czas.
{7928}{7981}M�wi�am, �e nie bior� proch�w.
{7983}{8073}Nie zaszkodzi sprawdzi�.|Co� innego mog�o uszkodzi� serce.
{8075}{8121}Ci�ko jest ci samej?
{8124}{8200}- Robisz wszystko bez...|- U�atwiania sobie �ycia prochami?
{8202}{8233}Nie to mia�em na my�li.
{8235}{8301}Samodzielna nastolatka.|Ja te� bym sobie nie ufa�a.
{8303}{8383}Chcia�em powiedzie�,|�e musi ci by� ci�ko.
{8393}{8454}Nie masz si� na kim wesprze�.
{8456}{8539}Wiem, �e starasz si� by� mi�y,|ale nie interesuje mnie wsp�czucie.
{8541}{8651}Chcia�em powiedzie�, �e to rozumiem.|Straci�em rodzic�w, kiedy mia�em 6 lat.
{8653}{8732}O czym� takim si� nie zapomina,|ale z czasem jest �atwiej.
{8734}{8792}Cz�owiek radzi sobie z tym.
{8849}{8924}Nadal denerwuj� si�,|kiedy kto� puka do drzwi.
{8926}{9042}My�l�, �e to policjant...|z kolejnymi z�ymi wie�ciami.
{9053}{9162}Dosta�a� ju� najgorsz� wiadomo��|i prze�y�a�. To zawsze co�.
{9246}{9293}Serce masz w porz�dku.
{9307}{9346}To chyba dobrze?
{9352}{9469}Dla serca, tak.|Ale nadal nie wiemy, co ci dolega.
{9561}{9667}Nie ma d�ug�w, mieszkanie czyste.|Sama buduje meble.
{9669}{9737}Skoro teraz jest taka,|to co b�dzie w wieku 30 lat?
{9739}{9821}- Zdziecinnieje. Jak Kutner.|- Kutner nie jest z�y.
{9823}{9924}Dla niego wszystko musi by� mi�e.|W ka�dym chce dostrzega� dobro.
{9926}{10000}- Kuchnia czysta.|- Tak, bycie mi�ym jest niebezpieczne.
{10002}{10047}Jest co� takiego|jak zbytnia ufno��.
{10049}{10117}Jest te� co� takiego|jak zbytnia nieufno��.
{10119}{10209}Ufasz za bardzo - zostajesz zraniona,|a bez ufno�ci to �adne �ycie.
{10211}{10308}Wi�c w �yciu chodzi o to, aby zazna�|odpowiedniej dawki cierpienia.
{10311}{10407}Wybacz, �e nie b�d� �lepo pod��a�|za twoimi radami.
{10410}{10507}A na zaufanie trzeba sobie zas�u�y�.
{10666}{10725}To jeszcze nic nie znaczy.|Prochy s� bez znaczenia.
{10728}{10839}- Maj� znaczenie, je�li je bierze.|- Nawet je�li, wynik EKG ma w normie.
{10842}{10924}M�wisz o tym EKG, kt�rego Foreman|nie chcia� zrobi� po tym,
{10926}{10999}jak zniszczy�em jego marzenia|o odkryciu nowego leku?
{11002}{11059}Wkurzasz si� na mnie,|bo Kutner spieprzy� EKG?
{11061}{11141}- Nie spieprzy�em EKG.|- Wiem. Nie ma uszkodze� serca.
{11144}{11201}- Skoro to nie serce...|- To serce.
{11204}{11300}- Przecie� powiedzia�e�...|- Uszkodzenia nie musz� by� mechaniczne.
{11303}{11359}Prochy mog� wywo�a�|okresowy cz�stoskurcz.
{11362}{11438}- Cz�stoskurcz m�g� wywo�a� odm�.|- Odma mia�a ostry przebieg.
{11440}{11496}- Zapalenie naczy�.|- Badania nic nie wykaza�y.
{11499}{11573}Poza tym by�aby za s�aba,|aby pracowa� w fabryce.
{11576}{11655}Sama buduje sobie meble.|Nie odpuszcza sobie pracy z byle powodu.
{11658}{11688}Trzeba jej poda� sterydy.
{11690}{11736}Sterydy mog� wywo�a�|cz�stoskurcz,
{11738}{11825}kt�ry uczyni jej obecny cz�stoskurcz|jeszcze bardziej cz�stym.
{11827}{11879}Foreman, podaj jej beta-blokery.
{11882}{11990}Reszta, r�bcie wszystko opr�cz|podawania jej beta-bloker�w.
{12096}{12191}Podajcie beta-blokery.|Dajcie zna� w razie potrzeby.
{12273}{12346}Nieregularne t�tno powoduje|gromadzenie si� krwi za sercem
{12349}{12416}i jej przenikanie do p�uc.|Beta-blokery zapobiegaj� temu.
{12419}{12525}- Przecie� serce mam w normie.|- Arytmia mo�e pojawia� si� i znika�.
{12527}{12615}Wi�c nie wierzysz ani mnie,|ani badaniom.
{12636}{12703}Jeste�cie bardziej cyniczni ni� ja.
{12718}{12782}W twoim mieszkaniu|znale�li�my fajk� wodn�.
{12784}{12862}- Byli�cie w moim mieszkaniu?|- Za�ywanie narkotyk�w mo�e...
{12865}{12941}Nale�a�a do mojego by�ego ch�opaka.|Dlatego z nim zerwa�am.
{12944}{13003}To nie oznacza,|�e sama z niej nie korzysta�a�.
{13006}{13034}Nie.
{13055}{13118}Nie macie podstaw, by mi ufa�.
{13154}{13212}Musicie poda� mi leki.
{13267}{13342}Inn� mo�liwo�ci� jest|zapalenie naczy�.
{13344}{13384}Lekarstwem s� sterydy.
{13386}{13475}Je�li bra�a� narkotyki|i masz uszkodzone serce,
{13477}{13527}sterydy ci� zabij�.
{13566}{13634}Nie bra�am narkotyk�w.
{13769}{13813}Przynios� sterydy.
{14007}{14039}Co tu robisz?
{14041}{14111}- Mam do odpracowania godziny.|- Nie.
{14115}{14178}Jestem tu, poniewa� House|nie chce, �ebym tu by�.
{14181}{14228}Nie zgodzi� si� na testy kliniczne?
{14230}{14291}M�g� si� zgodzi�,|ale wola� odm�wi�.
{14293}{14389}House post�pi� samolubnie?|Dziwne.
{14391}{14462}- Nie podwa�ysz jego...?|- Nie.
{14481}{14560}- Czego chcesz tym dowie��?|- A co za r�nica?
{14563}{14599}Przyda si� pomoc.
{14601}{14680}My�lisz, �e wycieranie nos�w|przez 2 godziny wkurzy House'a?
{14683}{14725}Skoro o tym marzysz,|droga wolna.
{14727}{14839}Ale je�li chcesz pokaza� House'owi,|�e potrafisz mu dor�wna�...
{14976}{15058}Wymiotuje na czerwono.|To krew, prawda?
{15117}{15147}To boli?
{15174}{15208}A to?
{15216}{15287}Od 4 dni taki jest.|Jest coraz gorzej.
{15289}{15345}- Mo�e powinien zrobi� kup�?|- Evan.
{15348}{15416}Mnie to pomog�o,|kiedy bola� mnie brzuch.
{15419}{15522}M�drze m�wi i dlatego inni lekarze|od razu to sprawdzili.
{15525}{15565}Jelita ma dro�ne.
{15568}{15630}- W przedszkolu zachorowa� kto� jeszcze?|- Nie.
{15633}{15702}- Mo�e kt�ry� z koleg�w?|- Nie. Co mu dolega?
{15704}{15819}Jeszcze nie wiem, ale prosz� si�|nie martwi�. Wiem, co robi�.
{15878}{15931}Wyleczy go pan, prawda?
{15940}{15976}Taki mam zamiar.
{15979}{16035}Musi pan go wyleczy�.
{16163}{16226}- Nie zbli�aj si� do mnie!|- Uspok�j si�.
{16228}{16250}Co si� sta�o?
{16253}{16321}Poprawi�am kropl�wk�,|a ona zacz�a wariowa�.
{16324}{16392}- Spokojnie, chcemy ci pom�c.|- Odejd�!
{16394}{16433}Nie dotykaj mnie!
{16521}{16569}Zabieraj �apy!
{16599}{16672}Beta-blokery nie wywo�uj�|takich napad�w.
{16675}{16737}Nie dostawa�a beta-bloker�w.
{16917}{16968}Podali�my jej halaperidol.|Jest stabilna.
{16971}{17045}Badania wykaza�y, �e delirium|nie mia�o pod�o�a metabolicznego.
{17047}{17088}- Nie znamy przyczyny.|- Znamy.
{17090}{17158}- Dobra robota, Foreman.|- Nie ja podmieni�em jej leki.
{17160}{17262}Ale zacz��e� si� stawia�, a to|zainspirowa�o na...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin