Dr House S05E12 - Painless.txt

(34 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{527}{665}"Przepraszam, Jeff."
{1619}{1678}Cholera, Zach,|zawracam ostatni raz.
{1682}{1730}Jak jeszcze raz czego� zapomnisz,|rad� sobie sam.
{1734}{1811}- Nie mog� gra� bez kija.|- No to widocznie nie zagrasz.
{1815}{1907}- Co z tego? I tak jestem do kitu.|- Nie m�w tak.
{1911}{1968}- Jestem najgorszy w ca�ej dru�ynie.|- Nieprawda.
{1972}{2030}- No to kto jest gorszy?|- Nie martw si� innymi.
{2034}{2070}Po prostu daj z siebie wszystko.
{2074}{2139}- Nie potrafisz nikogo wymieni�.|- Zach, przesta�.
{2143}{2218}No to wymie� kogo�.
{2222}{2302}Nie potrafisz, prawda?
{2355}{2426}Donny...|Mark, Navid.
{2447}{2489}Serio uwa�asz,|�e jestem od nich lepszy?
{2505}{2542}Pewnie.
{2692}{2763}Le� po sw�j kij.
{3145}{3244}Zach, wracaj do samochodu!|Potrzebuj� karetki na 860 Oakwood Avenue!
{3248}{3384}- Czemu auto taty jest w��czone?|- Wracaj do samochodu, Zach!
{3545}{3616}No dalej, dalej!
{3652}{3756}Nie r�b mi tego, Jeff!|Nie r�b mi tego!
{4094}{4182}Przepraszam.|Ja po prostu...
{4198}{4299}Po prostu nie mog�em znie�� ju� b�lu.
{4342}{4459}{C:$aaccff}House, M.D.[5x12]|Painless (Bez b�lu)
{4490}{4619}{C:$aaccff}T�umaczenie: Aith, AnDyX|Korekta: Grupa Hatak
{4640}{4774}{C:$aaccff}.:: Grupa Hatak - Hatak. pl::.|.:: Napisy24. pl::.
{5962}{6067}Albo potrzebuj� nowego zegarka,|albo ma�y Mowgli przeszkadza ci ciutk� w spaniu.
{6091}{6155}Ca�� noc przegl�da�am raporty finansowe,
{6159}{6249}a Rachel miewa si� �wietnie.|Dzi�ki za trosk�.
{6253}{6314}A to znaczy, �e jeste� lepsz�|matk� zast�pcz� ni� bezdomna �punka.
{6318}{6366}W tym tygodniu mija termin|sk�adania bud�et�w wydzia��w.
{6370}{6429}B�d� potrzebowa� wi�cej czasu.|Mam go troch� w przysz�ej dekadzie.
{6433}{6497}Cameron ju� z�o�y�a tw�j.
{6501}{6571}Milutko z jej strony.|Ale mam dwa pytania.
{6575}{6624}Dlaczego ona i dlaczego|mi o tym m�wisz?
{6628}{6695}Jedna odpowied�:|teraz masz u niej d�ug.
{6699}{6746}B�d� potrzebowa� wi�cej czasu.|Mam go troch�...
{6750}{6817}House, w pi�tek mam wizyt� z|Wydzia�u Spraw Rodzinnych i Nieletnich.
{6821}{6883}- A ja mam wizyt� z agencji towarzyskiej...|- Mamusia jest zaj�ta.
{6887}{7016}Przez chwilk� b�dziecie|musieli pobawi� si� na zewn�trz.
{7092}{7197}- 32-latek z chronicznym, rozproszonym b�lem.|- To ma by� ta przys�uga?
{7201}{7279}Spodziewa�em si� czego� zwi�zanego|z bit� �mietan� i szpatu�k� j�zykow�.
{7283}{7334}Na przestrzeni trzech lat|by� u siedmiu specjalist�w.
{7338}{7398}Diagnozy oraz jakiejkolwiek ulgi brak.
{7402}{7464}Jestem i�cie zafascynowany.|Zupe�nie jakbym leczy� siebie.
{7468}{7547}Jego wyleczymy, a ja dostan�|cenn� nauczk� o ludzkiej dobroduszno�ci.
{7551}{7601}Gdyby nauczki na ciebie dzia�a�y,|to nigdy bym nie odesz�a.
{7605}{7636}Wi�c marnujesz przys�ug�, bo...
{7640}{7707}Uwa�am, �e mo�esz mu pom�c.
{7711}{7738}Pacjenci szukaj�cy narkotyk�w...
{7742}{7834}Nie pr�buj� si� zabi�,|maj�c obok szafk� pe�n� lek�w.
{7838}{7871}Brzmi to jak fibromialgia.
{7875}{7929}Brzmi jakby� nie pracowa�a dla House'a.
{7933}{8025}Diagnoza bez podania wyt�umaczenia|lub leku nie jest diagnoz�.
{8029}{8079}Ameryka�skie Stowarzyszenie Reumatologii|pewnie by si� nie zgodzi�o.
{8083}{8154}- S� konkretne kryteria diagnostyczne.|- Kt�rych on nie spe�nia.
{8158}{8212}Zaostrzanie b�lu poprawia jego stan,|a nie pogarsza.
{8216}{8299}Ma b�l brzucha, ci�kie migreny|i powtarzaj�ce si� skurcze mi�niowe.
{8303}{8356}No i chcia� si� zabi�.|Ewidentnie jest chory psychicznie.
{8360}{8390}B�l ma pewnie pod�o�e psychiczne.
{8394}{8448}Ch�� �ycia bez b�lu nie jest|objawem choroby psychicznej.
{8452}{8509}Jest, je�li rozwi�zaniem ma by�|przyssanie si� do rury wydechowej.
{8513}{8555}Zdrowi ludzie nie pr�buj� si� zabija�.
{8559}{8606}Nigdy?
{8610}{8678}Wi�c jakby kto� pali� ci� na stosie,|a kto inny poda� ci pistolet...
{8682}{8765}To zastrzeli�bym go�cia z pochodniami.
{8769}{8814}�aden z lekarzy, kt�rzy badali|go w ci�gu trzech lat,
{8818}{8875}nie znalaz� �adnego problemu.|Co to mo�e oznacza�?
{8879}{8973}�e to kretyni.|I �e my musimy zacz�� od pocz�tku.
{8977}{9043}Stw�rz profil b�lu, �eby wykluczy�|pod�o�e psychosomatyczne.
{9047}{9072}Przeszukajcie dom.
{9076}{9148}Ty id� do domu.|A ty przynie� mi leki.
{9152}{9213}I p�czka.
{9237}{9317}Pomog� przeszuka� dom.
{9583}{9655}"Kt�re ze zda� najlepiej odzwierciedla|twoje samopoczucie ostatnio?"
{9659}{9733}- W��cznie z dniem dzisiejszym.|- Nie mam depresji.
{9737}{9834}Wiem, �e to co zrobi�em, by�o g�upie.
{9838}{9870}"Zazwyczaj dobrze sypiam."
{9874}{9959}"Czasem miewam problemy ze spaniem.",|"Mam wiele problem�w ze spaniem."
{9963}{10014}Mam wiele problem�w.
{10018}{10033}R�nie to bywa.
{10037}{10134}Przez b�l i te wszystkie leki|sypia bardzo nier�wno.
{10138}{10194}"Jest spokojn� osob�.",|"Jest bardziej nerwowy od innych.",
{10198}{10292}- "Jest bardzo nerwowy i nieszcz�liwy."|- Zdecydowanie spokojny.
{10296}{10388}Czasem im wi�kszy b�l,|tym jest spokojniejszy.
{10392}{10491}Rozmowy, przebywanie z innymi|chyba tylko zwi�kszaj� b�l.
{10495}{10510}Ciekawe...
{10514}{10610}- Czy to co� znaczy?|- Nie, po prostu...
{10614}{10726}Zaobserwowali�my to|r�wnie� u innych pacjent�w.
{10730}{10761}"Mo�e wykonywa� czynno�ci domowe.",
{10765}{10842}"Mo�e wykonywa� je z pomoc�.",|"Nie mo�e pomaga� w czynno�ciach domowych."
{10846}{10941}Pomaga ca�y czas.|Jest naprawd� silny.
{10945}{11049}Kiedy� gra� w hokeja.|By� bardzo dobry.
{11065}{11093}"Wierz�, �e jest nadzieja."
{11097}{11166}"Czekanie z nadziej� na lepszy czas|jest dla mnie trudne."
{11170}{11246}"Przez wi�kszo�� czasu czuj�,|�e nie mo�na ju� nic poradzi�."
{11250}{11327}On wci�� si� �mieje...|Ci�gle.
{11331}{11402}/Zawsze by� optymist�.|/Wci�� nim jest.
{11406}{11491}/Po prostu teraz jest trudniej.
{11495}{11612}Chyba bardziej ni� o nadziej�,|modl� si� o si��.
{11728}{11809}Opr�cz istnej apteki lek�w|przeciwb�lowych, nic tutaj nie ma.
{11813}{11874}Przy tym go�ciu House wygl�da|jak wyznawca Chrze�cija�skiej Nauki.
{11878}{11935}Jest te� od niego ostro�niejszy.|Zachowa� wszystkie etykietki,
{11939}{12036}mia� specjalne dozowniki,|�eby nie pomiesza� tabletek.
{12040}{12122}W sumie wybra� sobie niez�e autko,|jak na takie okoliczno�ci.
{12126}{12218}Gdybym ja chcia�a to zrobi�,|to na pewno nie w ten spos�b.
{12222}{12292}- Nie martw si�. Niczego nie planuj�.|- A niby sk�d mia�bym wiedzie�?
{12296}{12376}- Unikasz mnie, odk�d si� poca�owali�my.|- Nieprawda.
{12380}{12439}By�am po prostu zaj�ta.|Lakier do metalu.
{12443}{12500}Je�li si� go nawdycha�,|m�g� uszkodzi� nerwy.
{12504}{12559}S�dz�c po b�ysku tego samochodu,|u�y� go do�� sporo.
{12563}{12644}S�dz�c po tym, �e ma w domu|ma�y warsztat i takie co�,
{12648}{12724}pewnie wiedzia�, �eby nie wdycha�.
{12728}{12807}Jakie� plany na wiecz�r?|Mo�emy p�j�� na kolacj�.
{12811}{12842}Dzi�ki, ale nie bardzo.
{12846}{12908}Czyli ca�owanie si�, spoko.|Ale posi�ek ju� zbyt intymnie.
{12912}{13011}- Ca�owa� ci� te� ju� nie chc�.|- Dlaczego? Bo razem pracujemy?
{13015}{13089}Nie.|Bo ci� lubi�.
{13137}{13159}Bardzo logiczne.
{13163}{13234}Nielogicznym by�by|m�j zwi�zek z kimkolwiek.
{13238}{13273}My�la�em, �e ju� tak nie my�lisz.
{13277}{13321}�e dlatego zgodzi�a� si�|na badania kliniczne.
{13325}{13390}- Nie mo�esz rezygnowa� z �ycia, bo...|- Nie rezygnuj� z �ycia.
{13394}{13462}Rezygnuj� tylko z ciebie.
{13466}{13540}W ko�cu czuj�, �e trzymam wodz�,|�e jako� sobie poradz�.
{13544}{13671}Ale nie poradz� sobie ze|�ci�ganiem w d� kogo� innego.
{13745}{13839}Czy to ci wygl�da na przepi�rk�?
{13847}{13922}My�lisz, �e ka�dego dnia przez trzy lata,|kole� mia� zatrucie pokarmowe?
{13926}{13986}Mi�so z dzikiej przepi�rki mo�e|by� toksyczne i powodowa� rabdomioliz�.
{13990}{14053}T�umaczy�oby to b�l|i zwi�kszony poziom enzym�w CK.
{14057}{14109}Tak jak i dwutlenek w�gla,|kt�ry wyssa� z samochodu.
{14113}{14145}To nie jest reakcja toksyczna.
{14149}{14197}To reakcja psychosomatyczna.
{14201}{14318}Profil b�lu wykaza� koncentracj� na zdrowiu,|problemy ze spaniem i wstawaniem z ��ka.
{14322}{14411}Jego b�l nie wynika z depresji.|To depresja wynika z b�lu.
{14415}{14451}Profil b�lu sugeruje co innego.
{14455}{14489}To nie problem diety.
{14493}{14568}Powinni�my poda� mu antydepresanty,|dla dobra jego samego oraz rodziny.
{14572}{14601}Nie diagnozujemy rodziny.
{14605}{14699}Nie diagnozujemy r�wnie� ciebie.
{14705}{14765}To rabdomioliza.|Pod��cz kropl�wk�,
{14769}{14806}sprawd� mocz i zr�b biopsj� mi�nia.
{14810}{14870}Jakiego mi�nia?|M�wi, �e boli go wsz�dzie.
{14874}{14953}Wi�c tam w�a�nie zrobi biopsj�.
{14957}{14990}A ty dok�d?
{14994}{15045}Skoro Cuddy mo�e si� sp�ni�,|to ja mog� wyj�� wcze�niej.
{15049}{15179}Jak b�dziecie czego� potrzebowa�,|popro�cie o to Cameron.
{15185}{15257}Wi�c je�li przestanie|je�� mi�so, b�l zniknie?
{15261}{15358}Je�li mamy racj�,|to na pewno da si� to wyleczy�.
{15362}{15446}- Moja r�ka! Zaczyna...|- Potrzebuje wi�cej lek�w.
{15450}{15503}Ci�nienie spada, musimy ustawi� go|w pozycji Trendelenburga.
{15507}{15537}- Jeff, s�yszysz mnie?|- Ma zapa��.
{15541}{15628}Potrzebujemy defibrylatora!
{16346}{16428}Kom�rki te� nie odbiera.
{16406}{16465}Scyntygrafia wentylacyjna|wykaza�a zator t�tnicy p�ucnej.
{16469}{16512}Wi�c b�l nie jest psychosomatyczny.
{16516}{16553}Znaczy to te�,|�e to nie rabdomioliza.
{16557}{16637}Do tej pory serce i p�uca|jako jedyne go nie bola�y.
{16641}{16722}Jego stan si� pogarsza.
{16737}{16826}Jak dzwonicie do kaleki,|to dajcie mu ze cztery sygna�y.
{16830}{16878}/Chroniczny b�l i zator t�tnicy.|/Jedziemy.
{16882}{16925}- Sk�d wiedzia�e�, co ma?|- Zadzwoni�e� po p�nocy.
{16929}{16964}To musia�o by� co� z sercem.
{16968}{17040}Ale samo serce pasuje do rabdomiolizy,|efektem czego Trzynastka i Foreman
{17044}{17115}/skakaliby w obj�ciach z rado�ci,|/wi�c problem musi by� te� w p�ucach.
{17119}{17...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin