Dr House S05E18 - Here Kitty.txt

(34 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{977}{1053}- Pacjentka czeka, widzisz?|- Ja czekam na innego pacjenta.
{1057}{1162}Pan Casdin ma na karcie|adnotacj� "nieboszczyk",
{1166}{1283}tak jak wszyscy inni|zapisani do ciebie na dzi�.
{1325}{1379}Ups.
{1544}{1614}Ca�� zim� chodzi�am przezi�biona.
{1618}{1682}Co prawda troch� si� zasiedzia�em,|ale mamy teraz wiosn�, prawda?
{1686}{1782}S�abo si� czuj�,|jakby zbli�a�o si� co� powa�nego.
{1786}{1839}S�abo si� czujesz.|No, wymie� co�.
{1843}{1883}- B�l gard�a?|- Nie.
{1887}{1914}- Katar?|- Nie.
{1918}{2078}Jako piel�gniarka wiem, �e dziwne,|ale gdyby zrobi� badania krwi i tarczycy...
{2290}{2388}Dr Cuddy,|potrzebna mi konsultacja!
{2433}{2520}P�ki nie przestanie si� trz���, posiedz�|w swoim gabinecie i skombinuj� diagnoz�.
{2524}{2559}Posika�a si�.
{2563}{2610}Ma atak.|Je�li nie sika�a wcze�niej...
{2614}{2678}Na zielono.
{2757}{2814}A to ciekawe.
{2818}{2934}{C:$aaccff}House, M.D.[5x18]|Here Kitty (Kici, kici)
{2969}{3066}{C:$aaccff}T�umaczenie i napisy: Aith & AnDyX
{3114}{3250}{C:$aaccff}.:: Grupa Hatak - Hatak. pl::.|.:: Napisy24. pl::.
{3565}{3667}35-letnia kobieta.|Siostra prze�o�ona w domu spokojnej staro�ci.
{3671}{3758}Objawy neurologiczne i "M"?
{3791}{3884}A, zielony mocz!|Kumam, niez�e.
{3892}{3997}"Neuro" te� jest na zielono.|Ma zielone objawy neurologiczne?
{4001}{4072}Od teraz pisz� dwoma kolorami.|Zielony oznacza ironi�.
{4076}{4148}- Pa�eczka ropy b��kitnej.|- Nie ma gor�czki. Toksyny?
{4152}{4244}- Czemu bierzemy t� spraw�?|- Witamy ja�nie pana.
{4248}{4304}W�a�nie przygotowujemy|pa�skie poranne raporty.
{4308}{4344}Przepraszam za sp�nienie.
{4348}{4474}Zielony mocz spe�nia tw�j ulubiony|warunek medyczny - jest ciekawy.
{4478}{4533}Ale tylko dlatego mamy to wzi��?
{4537}{4637}"My" niczego nie bierzemy.|Ja bior�, ty akceptujesz.
{4641}{4679}Dobra, akceptuj�.
{4683}{4825}Ma padaczk� wieku doros�ego i lubi|sobie chlapn�� irlandzkiego piwa.
{4829}{4884}Dom i biuro, sprawd�cie|toksyny i mo�liwo�� zaka�e�.
{4888}{4951}Badanie neurologiczne wysz�o dobrze.|Atak si� nie powt�rzy�.
{4955}{5108}- To nie zagra�a �yciu, nie jest wa�ne!|- Na szcz�cie ty te� nie jeste�.
{5299}{5364}- Wszystko w porz�dku?|- Tak.
{5368}{5455}A spos�b, w jaki rano|k��ci�e� si� z House'em?
{5459}{5546}R�nica zda�|to jeszcze nie k��tnia.
{5550}{5591}Daj spok�j.
{5595}{5672}Staram si� pom�c,|jeste�my przyjaci�mi.
{5676}{5789}Bardziej si� przyja�nisz z japo�skimi|dzieciakami, z kt�rymi grywasz w gierki.
{5793}{5888}Niech twoja posta� zapyta|ich postacie, jak si� maj�.
{5892}{6035}Uwa�am ci� za przyjaciela, nawet|je�li nie sp�dzamy razem czasu po pracy.
{6039}{6098}- To nie by�a k��tnia.|- Raczej by�a.
{6102}{6193}Dobra, by�a.|Ale mia�em racj�.
{6226}{6248}Wrobi�a ci�.
{6252}{6349}B��kit metylenowy.|Fajne efekty uboczne, zielony mocz.
{6353}{6410}Jest piel�gniark�, wie ile wzi��.|Wie, jak symulowa� ataki.
{6414}{6507}Sika groch�wk� i przyci�ga|do siebie lekarzy 7 dni w tygodniu.
{6511}{6549}Ma zesp� Munchausena,|a ty zosta�e� ofiar�.
{6553}{6660}Ca�y koncept opierasz na leku|na Alzheimera znalezionym w domu starc�w.
{6664}{6754}- A po co go trzyma�a na biurku?|- Pr�bowa�e� si� kiedy� zsika� mi�dzy lud�mi?
{6758}{6811}- Nie jest �atwo.|- Nale�a�em do �ydowskiego bractwa.
{6815}{6866}- Sikali�my w odosobnieniu.|- Wida� by�y powody.
{6870}{6921}Potrafi� rozpozna� udawany atak.
{6925}{7035}Ten by� prawdziwy,|wi�c powodem jest fenol.
{7041}{7080}Kwas karbolowy?
{7084}{7214}Jasne, musia�a si� przypadkiem sztachn��|w sanatorium dla artretyk�w w XIX w.
{7218}{7262}Teraz te� go dodaj�|do spray�w na gard�o.
{7266}{7323}Faszerowa�a si� nimi ca�� zim�.
{7327}{7414}- Fenol wyja�nia�by atak i kolor moczu.|- Musia�aby ch�epta� po 5 butelek na dzie�!
{7418}{7520}Wi�c bez problemu znajdziesz dow�d,|przeszukuj�c jej dom!
{7524}{7579}Nara!
{7605}{7733}Ty zacznij hemoperfuzj� w�glem,|�eby wyeliminowa� trucizn�.
{7737}{7794}Serio?
{7806}{7905}Nabiera�e� go z tymi sprayami.|To by mia�o sens.
{7909}{7948}Dlaczego marnujesz czas Tauba?
{7952}{8066}Nie chc�, �eby wiedzia�, �e marnuj� sw�j,|nie zgadzaj�c si� z jego pomys�ami.
{8070}{8124}Sza!
{8260}{8315}Chris?
{8319}{8382}Chris Taub, prawda?
{8386}{8410}Neil Zane.
{8414}{8475}Chodzi�em z tob� do liceum,|dwie klasy ni�ej. Pami�tasz?
{8479}{8565}- Pewnie.|- Jeste� tu jak�� wa�n� szych�, co?
{8569}{8643}Po prostu lekarzem.|A ty?
{8647}{8699}Prowadzi�em wyk�ad|z ekonomii na uniwerku.
{8703}{8773}Potkn��em si� i rozwali�em kolano.
{8777}{8859}Mam troch� czasu, chod�.
{8902}{8975}Dzie� dobry.|S� wyniki?
{8979}{9048}Tomografia g�owy negatywna.
{9052}{9124}Mo�e zrobi� test na jodoch�onno��|tarczycy albo USG brzucha?
{9128}{9229}Pewnie. Ale mo�e najpierw|pob�yskam ci troch� �wiate�kami?
{9233}{9374}- Mam dosta� kolejnego ataku?|- Zabior� sal�, jak nie potwierdzimy choroby.
{9378}{9440}No dobrze.
{9943}{10005}Cholera...
{10023}{10103}- Przepraszam, tak mi przykro.|- A ciebie co martwi?
{10107}{10200}Co najwy�ej noc w areszcie za oszustwo.|Ja za to musz� przyzna� pracownikowi racj�.
{10204}{10274}To nie Munchausen.|Umr�, je�li mi pan nie pomo�e!
{10278}{10320}Wymy�l co� oryginalnego.
{10324}{10417}Kot przepowiedzia� moj� �mier�.
{10460}{10517}Koty to kiepscy lekarze.
{10521}{10629}A nie, to raczej kobiety.|Masz przer�bane.
{10675}{10785}- Czemu si� potkn��e�?|- Mam od jakiego� czasu zawroty g�owy.
{10789}{10869}- Bada�e� si� na zapalenie b��dnika?|- Od tygodnia bior� antybiotyki.
{10873}{10944}- Bez efektu.|- Po�� si� na chwil�.
{10948}{11035}- Kr�ci mi si� w g�owie.|- To normalne.
{11039}{11104}- To czego uczysz?|- Przedsi�biorczo�ci.
{11108}{11193}Jestem dyrektorem generalnym|Osttech Industries, robimy sprz�t medyczny.
{11197}{11263}Dobrze, mo�esz usi���.
{11267}{11345}Co� ju� wiesz?|Mam...
{11385}{11433}O, Bo�e.
{11437}{11478}Wyleczy�e� mnie!
{11482}{11590}Pomy�la�em, �e to kryszta�ki wapnia|w uchu �rodkowym. Teraz si� przesun�y.
{11594}{11676}By�em z tym u trzech lekarzy.
{11680}{11734}- Stawiam ci obiad.|- Nie trzeba.
{11738}{11823}Daj spok�j, jestem te�|wsp�w�a�cicielem klubu, zaszalejemy sobie.
{11827}{11905}Jestem �onatym nudziarzem.
{11909}{11973}Znam �onatych, kt�rzy|nie s� nudziarzami.
{11977}{12057}Par� lat temu|by�em jednym z nich.
{12061}{12126}Trzymaj si�.
{12259}{12322}Jak chcesz mnie zabi� i zgwa�ci�,|zastosuj dok�adnie tak� kolejno��.
{12326}{12388}To jest ta kotka, Debbie.|S�ysza� pan o niej?
{12392}{12407}Debbie...
{12411}{12476}- Wybacz, ale tak bez nazwiska...|- By�a w wiadomo�ciach.
{12480}{12543}Znale�li�my j�, jak by�a ma�a.|Mieszka w domu opieki.
{12547}{12612}K�adzie si� obok ludzi,|kt�rzy wkr�tce umr�.
{12616}{12649}10 pacjent�w w zesz�ym roku!
{12653}{12757}A wczoraj przysz�a do mnie,|gdy siedzia�am na kanapie.
{12761}{12867}Prosz�! Ca�y personel,|nawet lekarze wiedz�, �e to prawda.
{12871}{12902}Mo�esz przyj�� p�niej?
{12906}{13017}Za�atwiam teraz interesy|z ksi�ciem Nigerii.
{13022}{13137}Niech pan obejrzy t� ta�m�.|To dow�d, �e nie k�ami�.
{13141}{13222}Doktorze House, b�agam!
{13385}{13452}Moje p�uca...
{13484}{13506}Gazu!
{13510}{13578}Zanim przez osiem sekund|nikt nie po�wi�ci jej uwagi!
{13582}{13639}House!
{13714}{13762}Udaje, kot mi powiedzia�.
{13766}{13834}Sam pos�uchaj.
{13878}{13986}�wiszcz�cy oddech|oznacza skurcz oskrzeli.
{14038}{14118}Tego nie da rady uda�.
{14195}{14266}/Kotka Debbie sp�dza wi�kszo�� czasu|/buszuj�c po korytarzach.
{14270}{14404}/- Jest pani� swojego kr�lestwa.|- Co� mi nie bardzo panuje ten nowy Idol.
{14408}{14535}/Kiedy Debbie wspina si� na ��ko|/pacjenta i zasypia, wzywamy rodzin�.
{14539}{14580}Ty chcesz j� leczy�?
{14584}{14657}- Jest pomylona.|- Wszyscy mamy swoje dziwactwa.
{14661}{14727}Czy to nie one czyni� nas lud�mi?
{14731}{14797}/Tak jakby Debbie przeprowadza�a|/ludzi na drug� stron�.
{14801}{14846}/Lekarze r�wnie� potwierdzili...
{14850}{14910}Pomyle�cy te� choruj�.
{14914}{15017}My�lisz, �e historia z kotem to bujda.
{15035}{15099}Przyznajesz, �e symulowa�a|wcze�niejsze objawy.
{15103}{15162}Ale i tak uwa�asz,|�e teraz naprawd� choruje?
{15166}{15239}Wszystko b�dzie niedorzeczne,|je�li b�dziesz to m�wi� takim tonem.
{15243}{15319}Potwierd� to, inaczej|b�d� j� musia�a wyrzuci�.
{15323}{15421}- Znowu ten ton.|- Masz 24 godziny.
{15439}{15511}A potem nast�pne?
{15631}{15754}- Co ty wyrabiasz?|- Nie, panie Bond, ma pan umrze�!
{15758}{15815}- Skurcz oskrzeli, start!|- Zapalenie oskrzeli.
{15819}{15893}Nie kaszle, nie gor�czkuje.|A Blofeld nie pali� cygar.
{15897}{15992}Kto go tam wie. Mia� melin�|w wulkanie, czyli by� bogaty.
{15996}{16044}Bogacze lubi� sobie|cmokn�� cygarko.
{16048}{16123}Czasem wysy�aj�|je jako prezenty.
{16127}{16238}Taub, nie brzmia�o ci to, jakbym|niezdarnie pr�bowa� przemyci� sugesti�?
{16242}{16265}Owszem.
{16269}{16333}- Rozedma p�uc.|- Na tomografii by�y w porz�dku.
{16337}{16385}Psy si� szkoli|do przewidywania �pi�czki,
{16389}{16440}napad�w padaczkowych,|potrafi� nawet wyczu� raka.
{16444}{16543}- Mo�na przyj��, �e ten kot te� potrafi.|- Lepiej przyj��, �e to przypadek.
{16547}{16614}10 milion�w dom�w opieki,|100 milion�w kot�w.
{16618}{16651}Kt�ry� musia� trafi�.
{16655}{16757}Debbie przewidzia�a, �e co� dolega pacjentce|pr�dzej, ni� ty. To te� przypadek?
{16761}{16858}Mo�e kot niczego nie przewidzia�.|Mo�e on jest przyczyn�.
{16862}{16893}Trzeba by�o|s�ucha� Teda Nugenta.
{16897}{16977}Jasne, mo�e to gor�czka kociego|pazura albo toksokaroza trzewna.
{16981}{17058}Mo�e nie zabi� wszystkich staruszk�w,|ale zabija Morgan.
{17062}{17154}Paso�yty przeskakuj�ce z kota na koci� mam�.|To m�g�bym kupi�.
{17158}{17210}Te cygara by�y dla mnie.
{17214}{17236}Dobrze, �e przypominasz!
{17240}{17334}Czemu modni�-dyrektor przysy�a|ci opakowanie kuba�skich cygar?
{17338}{17378}Bo masz k�opoty finansowe?
{17382}{17413}Jakie k�...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin