1 Jana.pdf

(178 KB) Pobierz
1J
PierwszyListJana
Prolog:
Naoczniświadkowiezapraszajądowspólnoty
zprawdziwymSynemBoga
1 Co było od początku, o czym usłyszeliśmy, co naszymi
oczami zobaczyliśmy, co oglądaliśmy i czego nasze ręce
dotknęływzwiązkuzeSłowemŜycia 1 2 aŜyciezostało
objawione, i zobaczyliśmy, i świadczymy, i ogłaszamy
wamtoŜyciewieczne,którebyłouOjca,anamzostałoobja
wione— 3 co[zatem]zobaczyliśmyioczymusłyszeliśmy,toi
wamogłaszamy,abyścieiwypozostawaliwewspólnymzwiąz
kuznami. 2 AnaszzwiązekjestzOjcemizJegoSynem,Jezu
semChrystusem. 4 Mytopiszemy,abynaszaradośćbyłapełna.
WarunkipozostawaniawzwiązkuzBogiem
Obietnicaprzebaczenia
5 A to przesłanie, 3 które usłyszeliśmy od Niego i które wam
ogłaszamy, jest takie: Ŝe Bóg jest Światłem i nie ma w Nim
Ŝadnej ciemności. 6 Gdybyśmy powiedzieli, Ŝe mamy z Nim
związek,a[nadal]Ŝylibyśmy 4 wciemności—kłamiemyinie
czynimyprawdy. 7 JeślizaśŜyjemywŚwietle,takjakOnsam
jestwŚwietle,mamyzwiązekzesobąnawzajem,akrewJezu
sa, Jego Syna, [nieprzerwanie] oczyszcza nas od wszelkiego
grzechu. 5 8 Gdybyśmy powiedzieli, Ŝe nie mamy grzechu 6
1 J1,1;Obj19,14itenwstępwskazjąnajednegoautora.Autorwewstępie
wymieniatrzyzmysły:wzrok,słuch,dotyk.Chrystusbyłkimśnamacal
nym, wbrew nauczaniu doketystów, utrzymujących, Ŝe był on człowie
kiemtylkopozornie.
2 Lub:byliwspólnieznamizwiązani.
3 Lub:wiadomość,gr.`uffdkh,` (angelia);słowotopojawiasiętylko2razy
wNT:tuiw1J3,11.WyraŜeniemoŜnaprzetłumaczyć:Cosiętyczyprze
słania...brzmionotak:(NET735).
4 śylibyśmy, gr. odqho`sv/ldm (peripatomen), lub: chodzilibyśmy: oznacza
sposóbŜycia,postępowania,kierowaniaŜyciemwokreślonysposób.
5 Tt2,14;Hbr9,13n.
1
str.2
PismoŚwięte
zwodzimysamychsiebieiprawdywnasniema. 9 Jeśliprzyzna
jemysiędonaszychgrzechów,[On]jestwiernyisprawiedliwy
iodpuścinamgrzechy,ioczyścinasodwszelkiejniesprawie
dliwości. 10 Gdybyśmypowiedzieli,ŜenieciąŜynanasgrzech 7
—robimyzNiegokłamcęiniemawnasJegoSłowa.
1 Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie popełniali grze
chu. 8 A jeśliby ktoś zgrzeszył, mamy Opiekuna 9 u Ojca,
JezusaChrystusasprawiedliwego. 2 Onjestofiarąprzebła
galną 10 za nasze grzechy; a nie tylko za nasze, lecz i za
[ grzechy]całegoświata.
ZnakprawdziwegopoznaniaBoga
3 A 11 przeztoupewniamysię,ŜeGo 12 poznaliśmy,jeślizacho
wujemy Jego przykazania. 4 Kto mówi: Poznałem Go, a Jego
przykazańniezachowuje,tenjestkłamcąjestiniemawnim
prawdy. 5 KtojednakzachowujeJegoSłowo,wtymprawdziwie
BoŜamiłośćjestdoprowadzonadodoskonałości—dziękitemu
przekonujemysię,ŜewNimjesteśmy. 6 Ktomówi,ŜewNim
6 MiećgrzechtotypowoJanoweokreślenie.WystępujetylkowEwangelii
JanaiwListachJana(np.:J9,41;15,22.24;19,11;1J1,3.6.7;2,28;3,3.
15.21;4,16.17;5,1213)izawszewskazujenagrzesznystanczłowieka.
7 UŜytatuworyginalegreckakonstrukcjawskazujenastan,azatem:nie
ciąŜynanasgrzech,niejesteśmygrzeszni,nigdyniepopełniliśmygrzechu
inieciąŜynanasgrzech.
8 Intencjąsłówautoraniejestbagatelizowaniegrzechu.MamywChrystu
sieOpiekunaiRzecznika,aleniepoto,abygrzeszyć.Zob.J5,14.
9 Opiekun, gr. o`q`,jkgsni (parakletos) oznacza opiekuna, orędownika,
rzecznika,protektora,obrońcę(zob.J14,16.26;15,26;16,7).
10 Ofiaraprzebłagalna,gr.h_k`rln,i(hilasterion)zob.Łk18,13;Hbr2,17;Rz
3,15.GreckitermintrudnydoprzełoŜenia.MoŜesięłączyćz:(1)ułago
dzeniemBoŜegogniewu,przebłaganiem(Morris,NET73);(2)odkupem
(Brown,NET737);zadośćuczynieniem.MoŜnazpewnościąpowiedzieć,
Ŝe wszystkie te aspekty łączą się ze sobą w mniejszym lub większym
stopniu.
11 Tutaj,podobniejakw1,5,łącznikazdajesięmiećznaczenieintroduk
tywne:Przechodzącdoinnejkwestii...
12 WtymwypadkuchodzioBoga.
2
182864814.001.png
PismoŚwięte
str.3
mieszka, 13 powinien sam tak postępować, jak On 14 postępo
wał. 15 7 Ukochani, nie piszę wam nowego przykazania, lecz
przykazaniedawne,któremieliścieodpoczątku;tymdawnym
przykazaniem jest Słowo, które usłyszeliście. 8 A jednak piszę
wamnoweprzykazanie, 16 którejestprawdziwewNimiwwas,
gdyŜ ciemność przemija, a świeci juŜ prawdziwe Światło. 17
9 Ktomówi,ŜejestwŚwietle,anienawidziswojegobrata,dotąd
jest w ciemności. 10 Kto kocha swojego brata, ten mieszka w
Świetleiniemawnimnic,ocomoŜnabysiępotknąć. 18 11 Kto
zaś nienawidzi swojego brata, jest w ciemności i postępuje w
ciemności,iniepojął,dokądidzie,gdyŜciemnośćzaślepiłajego
oczy.
PrawdziwewartościŜycia
12 Piszęwam,dzieci,Ŝe 19 zewzględunaJegoimięodpuszczone
zostały wam grzechy. 13 Piszę wam, ojcowie, Ŝe poznaliście
Tego,któryjestodpoczątku.Piszęwam,młodzi,ŜezwycięŜyli
ściezłego. 14 Napisałemwam,dzieci,ŜepoznaliścieOjca.Napi
sałemwam,ojcowie,ŜepoznaliścieTego,któryjestodpocząt
13 Lub:trwa,przebywa,jestzNimzłączony.
14 WtymwypadkuchodzioJezusa.
15 Lub:sampowinienbyćtakijakOn.
16 J13,3435.
17 J1,5.9;8,12.
18 Nic,ocomoŜnabysiępotknąć,gr.rj`,mc`knm,(skandalon),(1)wsensie
ścisłymjęzyczekprzypułapcelub—nazasadziesynekdochy—wnyk,
potrzask,pułapka;(2)przenośniepułapka,tj.to,cosprawia,Ŝedanaoso
bałapiesięnagrzech,upada(Rz11,9);(3)metaforycznie(a)jakopokusa,
przynętadogrzechulubodstępstwapokusa,zgorszenie,uprzedzenie(Mt
18,7);(b)to,cojestźródłemtakiejpokusy,przynęty,zgorszenia(1Kor
1,23) znaczy równieŜ powód do upadku, zraŜenia się, uprzedzenia się,
odejściaodpierwotnegozamiaru.Zoldiathes(okazjadoodstępstwa).Zob.
Ps119,165.
19 Ŝe,gr.nZsh(hoti),uŜytetutajorazwww.12,13,14,moŜemiećznaczenie
przyczynowe:gdyŜ(podająceprzyczynęnapisania;zatakimrozumieniem
opowiadasięBW),albocelowe,Ŝe(podkreślającetreśćtego,cosiępisze).
Znaczenie celowe zdaje się lepiej odpowiadać kontekstowi (Podobnie
NET739).
182864814.002.png
str.4
PismoŚwięte
ku.Napisałemwam,młodzi,Ŝejesteściemocniimieszkawwas
SłowoBoŜe—izwycięŜyliściezłego. 20 15 Niekochajcieświata
ani tego, co w świecie. Jeśli ktoś kocha świat, nie ma w nim
miłości Ojca. 16 Bo wszystko, co jest w świecie: poŜądliwość
ciała,poŜądliwośćoczuorazpychaŜycia, 21 niejestzOjca,lecz
jestzeświata. 17 AświatprzemijawrazzeswojąpoŜądliwością;
ktozaśpełniwolęBoga,tentrwanawieki.
OstrzeŜenieprzedfałszywinauczycielami
18 Dzieci,jestostatniagodzinai—zgodnieztym,jaksłyszeli
ście,Ŝeantychrystprzychodzi—pojawiłosięiterazwieluan
tychrystów. 22 Stąd poznajemy, Ŝe jest ostatnia godzina.
19 Wyszlispośródnas,aleniebyliznas;gdybybowiembyliz
nas,pozostalibyznami—abystałosięjasne,Ŝeniewszyscysą
znas. 20 AwymacienamaszczenieodŚwiętegoiwszyscyjeste
ścieświadomi. 23 21 Nienapisałemwam,Ŝenieznacieprawdy,
aleŜejąznacieiŜeŜadnekłamstwoniejestzprawdy. 24 22 Kto
jestkłamcą,jeślinieten,któryprzeczy,ŜeJezusjestChrystu
sem? Ten jest antychrystem, kto przeczy Ojcu i Synowi.
23 KaŜdy,ktoodrzucaSyna,niemaiOjca;ktoprzyznajesiędo
Syna, ma i Ojca. 24 Co do was, niech w was pozostaje to, co
słyszeliścieodpoczątku.JeŜelipozostaniewwasto,cosłyszeli
20 ChodzioszatanaJ17,15(podobniejakw1J2,14;3,12;5,18;5,19).
21 Pycha Ŝycia, gr. `uk`ynmdh,` snt/ ah,nt (aladzoneiatoubiou), moŜe ozna
czać:(1)chlubieniesięmaterialnąstronąŜycia,pychępłynącązezłudne
gopoczuciabezpieczeństwa;(2)pychę,którącharakteryzujesięsamoŜy
ciebezBoga.
22 Antychryści:NiektórzyuwaŜają,Ŝechodziokogoś,ktooddzieliłsięod
gronasamychapostołów.Inni,Ŝechodziofałszywychnauczycieli,którzy
pierwotnieidentyfikowalisięzadresatamiListu(NET740).
23 TakiprzekładjestlepiejpotwierdzonyniŜ:ijesteścieświadomiwszystkie
go(NET740).Zob.Jr31,34.
24 NiełatwajestwtymwierszuinterpretacjaspójnikaŜe:(1)wewszystkich
trzech przypadkach znaczenie moŜe być przyczynowe (jak w BG, BT,
BW, iang.NASB,NIV,NEB);(2)Pierwszedwaprzyczynowe,trzecie
celowe(ang.KJV,RSV,TEV,NRSV);(3)Wszystkiecelowe,jakwni
niejszymprzekładzie.
182864814.003.png
PismoŚwięte
str.5
ścieodpoczątku,toiwypozostanieciewSynuiwOjcu. 25 A
takajestobietnica,którąsamnamzłoŜył 25 —Ŝyciewieczne.
26 Towamnapisałemnatemattych,którzywaszwodzą. 27 Jeśli
zaśchodziowas,tonamaszczenie,któreotrzymaliścieodNie
go,pozostajewwasiniemapotrzeby,abywasktośuczył;ale
jakJegonamaszczenieuczywasowszystkimijestprawdziwe,
aniejestkłamstwem,ijakwaspouczyło—takwnimtrwaj
cie. 26
ZachętadotrwaniawChrystusie
28 Ateraz,dzieci,trwajciewNim,abyśmy,gdysięukaŜe,mieli
śmiałośćiprzyJegoprzyjściuniezostaliprzezNiegozawsty
dzeni. 29 Jeśli przekonaliście się, Ŝe jest sprawiedliwy, wiedz
cie 27 teŜ,ŜekaŜdy,ktoczynisprawiedliwość,zostałzrodzonyz
Niego.
1 Patrzcie,jakwielkąmiłośćdałnamOjciec,abyśmy 28 byli
nazwanidziećmiBoŜymi—i[nimi]jesteśmy.Światdlate
gonasniezna,ŜeJegoniepoznał. 29 2 Ukochani,terazjeste
śmydziećmiBoga,ajeszczesięnieokazało,czymbędzie
my. Wiemy, Ŝe gdy się okaŜe, będziemy podobni do Niego,
gdyŜzobaczymyGotakim,jakijest. 30 3 AkaŜdy,ktomawNim
tęnadzieję,oczyszczasię, 31 takjakOnjestczysty.
25 Bardziejprawdopodobne,ŜechodzioChrystusa.
26 Słowotrwajcie—zewzględunagramatykęgr.—moŜebyćalboimpera
tivemalboindikativem:trwacie.
27 Słowowiedzcie—zewzględunagramatykęgr.—moŜebyćalboimpera
tivem albo indikativem: wiecie. NET opowiada się za indykativem ze
względunafakt,Ŝepoznaniezdajesiębyćrezultatemnowegonarodzenia
(zob.2,3.5.20.21;3,16.19;4,2.13;5,2).
28 abyśmy, gr. hZm` (hina) ma zarówno znaczenie celowe: abyśmy, albo
wyjaśniające:Ŝe.
29 J1,10.
30 Dotknie nas przemieniająca moc Jego objawienia (1 Kor 13,12; 2 Kor
3,18).
31 J11,55;2MjŜ19,1011;4MjŜ8,21.
3
182864814.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin