PRZEPISY DO ĆWICZEŃ Z BIOCHEMII dla studentów Wydziału Lekarskiego.pdf

(1381 KB) Pobierz
S P I S T R E Ś C I
AKADEMIA MEDYCZNA IM. PROF. F. SKUBISZEWSKIEGO
W LUBLINIE
KATEDRA BIOCHEMII I BIOLOGII MOLEKULARNEJ
PRZEPISY DO ĆWICZEŃ Z BIOCHEMII
dla studentów Wydziału Lekarskiego
POD REDAKCJĄ
PROF. NADZW. DR HAB. MARTY STRYJECKIEJ-ZIMMER
LUBLIN 2004
Opracowanie skryptu:
Rozdziały: 1, 2, 3, 18
prof. nadzw. dr hab. Marta Stryjecka-Zimmer
Rozdziały: 4, 5, 6, 9, 10, 11
dr Danuta Suchożebrska-Jesionek
Rozdziały: 7, 8, 19
dr Ewa Nowosadzka-Gromaszek
Rozdziały: 12, 13, 14, 15
dr Wiesława Ogrodnik
Rozdziały: zasady BHP, 16, 17, 20
dr Stanisława Szymonik-Lesiuk
2
SPIS TREŚCI
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W LABORATORIUM ............... 7
ROZDZIAŁ I
OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO – CHEMICZNE BIAŁEK ................................... 9
Próby barwne: wykrywanie wiązania peptydowego oraz niektórych aminokwasów.
Porównanie składu aminokwasowego albuminy i żelatyny.
Denaturacja białek: działanie silnych kwasów, soli metali ciężkich, podwyższonej
temperatury i rozpuszczalników organicznych.
Dializa
Równowaga Gibbsa-Donnana
ROZDZIAŁ II
WYSALANIE I ILOŚCIOWE OZNACZANIE BIAŁK A ............................................... 16
Frakcjonowanie białek osocza za pomocą wysalania.
Ilościowe oznaczanie stężenia białka metodą biuretowa
Wysalanie hemoglobiny
ROZDZIAŁ III
METODY STOSOWANE DO ROZDZIAŁU BIAŁEK .................................................. 19
Rozdział elektroforetyczny białek surowicy krwi na żelu poliakryloamidowym
Sączenie molekularne białek w żelu Sephadex – rozdzielenie hemoglobiny i błękitu
metylenowego
Odsalanie roztworu albuminy w żelu Sephadex
Rozpuszczalność białek w punkcie izoelektrycznym, wyznaczanie Pi
dla kazeiny
ROZDZIAŁ IV
WARUNKI DZIAŁANIA ENZYMÓW ............................................................................. 23
Wpływ pH na aktywność amylazy ślinowej
Wpływ temperatury na aktywność amylazy ślinowej
Wpływ aktywatorów i inhibitorów na aktywność amylazy
Enzymatyczny rozkład skrobii
Oznaczanie aktywności amylazy we krwi lub moczu metoda Wolgemutha
ROZDZIAŁ V
KINETYKA REAKCJI ENZYMATYCZNYCH ............................................................. 27
Wyznaczanie energii aktywacji reakcji enzymatycznej
Oznaczanie stałej Michaelisa dla inwertazy
ROZDZIAŁ VI
UTLENIANIA BIOLOGICZNE. OKSYDOREDUKTAZY ............................................ 33
Preparatyka i oznaczanie dehydrogenazy bursztynianowej
Wykrywanie oksydazy fenolowej w ekstrakcie z ziemniaka
Wykrywanie peroksydazy próbą indofenolową
Próba na katalazę.
3
ROZDZIAŁ VII
OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI I IDENTYFIKACJA CUKRÓW ....................................... 40
Reakcje barwne i próby redukcyjne na cukry: (próba Molischa, próba Fehlinga, próba
Benedicta, proba Nylandera, próba Barfoeda, próba Seliwanowa, próba Biala, próba
jodowa)
Schemat różnicowania cukrów
Stopniowa hydroliza skrobii i wykrywanie produktów jej degradacji
ROZDZIAŁ VIII
CUKRY ZŁOŻONE,GLIKOPROTEINY. BUDOWA I WŁAŚCIWOŚCI ................... 45
Preparatyka i hydroliza glikogenu
Badanie aktywności fosforylazy z wyciągu ziemniaka, fosforoliza skrobii
Izolacja i charakterystyka mucyny
Oznaczanie ilościowe kwasu sjalowego w surowicy krwi metodą rezorcynolową wg
Svennerholma
ROZDZIAŁ IX
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE TŁUSZCZÓW. TRAWIENIE LIPIDÓW.
ANALIZA ŻÓŁCI. ............................................................................................................... 49
Emulgowanie i rozpuszczalność tłuszczów. Wykrywania glicerolu-próba akroleinowa
Wykrywanie kwasów tłuszczowych- reakcja zmydlania
Wykrywanie nienasyconych kwasów tłuszczowych
Oznaczanie liczby jodowej
Oznaczanie liczby kwasowej
Trawienie tłuszczów lipazą trzustkową
Wpływ żółci na aktywność enzymów lipolitycznych
Wykrywanie kwasów żółciowych
Wykrywanie barwników żółciowych
Wykrywanie cholesterolu
ROZDZIAŁ X
LIPIDY ZŁOŻONE – FOSFOLIPIDY .............................................................................. 55
Preparatyka lecytyn
Wykrywanie składników lecytyny: glicerolu - próba akrpleinowa, kwasów
tłuszczowych – reakcja zmydlania, choliny i fosforu
ROZDZIAŁ XI
STEROIDY ........................................................................................................................... 57
Wykazanie obecności cholesterolu w mózgu
Oznaczanie ilościowe cholesterolu w surowicy
Wykrywanie cholesterolu w surowicy metoda chromatografii cienkowarstwowej
ROZDZIAŁ XII
SOK ŻOŁĄDKOWY ........................................................................................................... 60
Oznaczanie pH soku żołądkowego
Oznaczanie wolnego kwasu solnego oraz kwasoty całkowitej soku żołądkowego.
Oznaczanie deficytu kwasu solnego w soku żołądkowym
Wykrywanie kwasu mlekowego mlekowego soku żołądkowym
4
ROZDZIAŁ XIII
ENZYMY PROTEOLITYCZNE ....................................................................................... 64
Oznaczanie kinetyki działania trypsyny za pomocą miareczkowania formolowego
Wykazanie aktywności podpuszczki
Badanie proteolitycznej aktywności pepsyny
Trawienie kazeiny pepsyną w środowisku kwaśnym
Badanie proteolitycznej aktywności trypsyny
Trawienie żelatyny przez trypsynę
Trawienie kazeiny trypsyną w środowisku alkalicznym
ROZDZIAŁ XIV
PRZEMIANA POŚREDNIA AMINOKWASÓW ............................................................ 69
Preparatyka transaminazy alaninowej (ALAT) z wątroby
Oznaczanie aktywności transaminazy alaninowej
Ilościowe oznaczanie zawartości mocznika w surowicy krwi
ROZDZIAŁ XV
CHARAKTERYSTYKA KWASÓW NUKLEINOWYCH ............................................. 72
Preparatyka kwasu deoksyrybonukleinowego z wątroby
Charakterystyka DNA (wykrywanie fosforanów, zasad purynowych i deoksyrybozy)
Preparatyka kwasu rybonukleinowego rybonukleinowego z drożdży
Charakterystyka RNA (wykrywanie fosforanów, zasad purynowych i pentoz)
Oznaczanie stężenia kwasu moczowego w surowicy krwi
ROZDZIAŁ XVI
WITAMINY I SKŁADNIKI MINERALNE ..................................................................... 78
Badanie rozpuszczalności karotenoidów w tłuszczach i rozpuszczalnikach
organicznych
Wykrywanie witaminy A i D w tranie z wątroby dorsza
Fluorymetryczne wykrywanie tiaminy (witaminy B1)
Fluorymetryczne wykrywanie i badanie właściwości oksydoredukcyjnych ryboflawiny
(witaminy B2)
Ilościowe oznaczanie witaminy C w ziemniaku /cebuli
Ilościowe oznaczanie wapnia w surowicy krwi
ROZDZIAŁ XVII
HORMONY .......................................................................................................................... 87
Wykrywanie estrogenów metodą Kobera
Wykrywanie 17-ketosteroidów próbą Zimmermanna
Ilościowe oznaczanie testosteronu
Oznaczanie aktywności fosfatazy zasadowej (AP) metoda Kinga-Armstronga
ROZDZIAŁ XVIII
ANALIZA CHEMICZNA KRWI ....................................................................................... 94
Badanie wpływu czynników fizycznych fizycznych chemicznych na trwałość
erytrocytów
Wykazanie złożonego charakteru hemoglobiny
Wykrywanie anhydrazy węglanowej w erytrocytach
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin