Balkony kto remontuje wspólnota .txt

(4 KB) Pobierz
W marcu SN zdecyduje, czym jest balkon w sensie prawa
DI, PAP
	16.02.2008 10:06
Czytaj komentarze(1)
7 marca S�d Najwy�szy ma rozstrzygn��, czy balkon jest cz�ci� danego mieszkania, czy te� zarazem mo�e stanowi� cz�� wsp�ln� nieruchomo�ci. B�dzie to wa�ne dla rozwi�zania sporu, czy za remont balkonu ma p�aci� wy��cznie w�a�ciciel lokalu, czy te� ca�a wsp�lnota mieszkaniowa.

Zdewastowane balkony to powa�ny problem dla w�a�cicieli budynk�w. Cz�sto s� one podwi�zywane siatkami, by odpadaj�cy tynk nie zrobi� nikomu krzywdy. Tak radz� sobie wsp�lnoty mieszkaniowe, zobowi�zane do remont�w niszczej�cych element�w dom�w, a nie maj�ce wystarczaj�cych finans�w na remonty.

Trudno�� stwarza te� ustalenie, kto ma p�aci� za remonty balkon�w. Pytanie prawne w takiej sprawie rozstrzygnie w marcu Izba Cywilna SN. Zada� je S�d Apelacyjny w Gda�sku, rozpatruj�c sp�r na tym tle mi�dzy gmin� miasta a jedn� ze wsp�lnot.
 W 2007 r. S�d Okr�gowy w Gda�sku, na wniosek gminy, uchyli� uchwa�� tej wsp�lnoty, nak�adaj�c� na wszystkich jej cz�onk�w (w tym i gmin�) obowi�zek sfinansowania remontu balkon�w. S�d przyzna� racj� gminie, �e nie s� one cz�ci� wsp�ln�, tylko przynale�� do poszczeg�lnych lokali, kt�rych w�a�cicieli obci��a koszt remontu. Wsp�lnota twierdzi, �e balkony s� elementami konstrukcyjnymi elewacji, a wi�c remont to obowi�zek wsp�lnoty.

S�d powo�a� si� na uchwa�� SN z 2002 r., kt�ry uzna�, �e balkon jest cz�ci� sk�adow� wyodr�bnionego lokalu, a koszty jego utrzymania nie obci��aj� wsp�lnoty, ale w�a�ciciela lokalu.

Rozpatruj�c odwo�anie wsp�lnoty, S�d Apelacyjny nabra� jednak w�tpliwo�ci, kt�rych - jego zdaniem - dotychczas nie rozstrzygni�to. Jak napisa� SA we wniosku do SN - do kt�rego dotar� PAP - "konieczne jest ujednolicenie orzecznictwa w tego rodzaju sporach, skoro zagadnienie to budzi powa�ne w�tpliwo�ci interpretacyjne".

Wed�ug SA, nie jest jasne, czym jest balkon, na kt�ry wej�cie jest tylko z danego mieszkania - bo ustawa o w�asno�ci lokali z 1994 r. nie wymienia go ani jako cz�ci sk�adowej lokalu, ani jako cz�ci wsp�lnej. Wed�ug ustawy, do lokalu mog� przynale�e�, jako cz�ci sk�adowe, "pomieszczenia przynale�ne" (np. gara�, piwnica, strych), ale balkon trudno zaliczy� do pomieszcze� - uwa�a SA.

SO uzna�, �e skoro ustawa zalicza do nieruchomo�ci wsp�lnej te cz�ci budynku, kt�re nie s�u�� wy��cznie do u�ytku w�a�cicieli lokali, to balkony - s�u��ce do wy��cznego u�ytku - nie s� cz�ciami wsp�lnymi.

SA z jednej strony przypomina, �e skoro balkonu (z kt�rego korzysta wy��cznie w�a�ciciel) nie da si� od��czy� od lokalu bez jego istotnej zmiany, to przemawia to za uznaniem balkonu za cz�� sk�adow� lokalu. Z drugiej jednak strony SA zwraca uwag�, �e zewn�trzne cz�ci balkon�w s� elementami elewacji budynku - kt�ra stanowi cz�� wsp�ln� nieruchomo�ci.

SA pyta, czy ka�dy remont balkonu powinien obci��a� wy��cznie w�a�ciciela - zw�aszcza, gdy stan balkonu, z kt�rego odpadaj� kawa�ki tynku, zagra�a bezpiecze�stwu. "Rozkruszenie betonu stanowi�cego �ciank� zewn�trzn� balkonu stanowi jednocze�nie uszkodzenie elewacji budynku. To przemawia�oby za uznaniem, �e koszt remontu tego elementu balkonu obci��a wszystkich cz�onk�w wsp�lnoty" - pisze SA. Wed�ug niego, rodzi si� te� pytanie, kogo obci��a koszt remontu posadzki balkonu.

Wed�ug SA, inny problem to zewn�trzne �cianki balkon�w, kt�re powinny by� ze wzgl�d�w estetycznych malowane jednolicie - co nale�y do uprawnie� wsp�lnoty. "Inaczej ka�dy sam decydowa�by, czy ju� go malowa�, jak� farb� i jakim kolorem" - podkre�la SA.

"Wydaje si�, �e mo�na uzna�, i� nie ka�dy zakres remontu powinien obci��a� wy��cznie w�a�ciciela lokalu, przy kt�rym balkon si� znajduje, tzn. koszt remontu element�w konstrukcyjnych i zewn�trznych balkonu mo�e obci��a� wszystkich cz�onk�w wsp�lnoty" - stwierdzi� SA. Wed�ug niego, nie wyklucza to obci��ania cz�onka wsp�lnoty, kt�ry uszkodzi� balkon.

Odpowied� SN na pytanie prawne wi��e tylko ten s�d, kt�ry je zada�; inne s�dy mog�, ale nie musz�, bra� jej pod uwag�.

Wsp�lnoty mieszkaniowe - kt�re tworzy og� w�a�cicieli lokali danej nieruchomo�ci - powstawa�y od 1995 r. Szacuje si�, �e obecnie jest ich ponad 120 tys. W�a�ciciele decyduj� wsp�lnie o kolejno�ci remont�w budynku i o wielko�ci wydatk�w.(
Zgłoś jeśli naruszono regulamin