Food Matters.txt

(66 KB) Pobierz
{1}{90}movie info: DX50  688x352 29.97fps 701.5 MB|/SubEdit b.4066 (http://subedit.com.pl)/
{232}{400}Polska wersja ze s�uchu:|KFI|www.youtube.com/conspiracylocal
{430}{526}/"Niechaj po�ywienie b�dzie lekarstwem,|/a lekarstwo po�ywieniem"
{530}{608}/- Hipokrates -|/(460 - 370 p.n.e)
{612}{724}/Grecja|/oko�o roku 400 p.n.e
{730}{856}/Hipokrates po�o�y� fundamenty|/pod wsp�czesn� medycyn�.
{860}{1046}/Wierzy� on, i� ludzkie cia�o posiada|/wrodzon� zdolno�� samoleczenia.
{1111}{1221}/"Po pierwsze nie szkodzi�".
{1256}{1346}/"Niechaj po�ywienie|/b�dzie lekarstwem".
{1350}{1463}/Jego "Przysi�ga Hipokratesa" jest do dzi�|/sk�adana przez wsp�czesnych lekarzy.
{1467}{1624}/Jednak�e od czas�w Hipokratesa nasze podej�cie|/do leczenia chor�b si� zmieni�o...
{1628}{1776}/Dzisiejsi lekarze s� bardzo s�abo,|/o ile w og�le, szkoleni z dietetyki.
{1780}{1950}/Nowoczesna medycyna obraca si� wok�|/"pigu�ki na wszystko".
{1958}{2038}/I taki stan rzeczy|/chce utrzyma� przemys� zdrowotny.
{2042}{2148}Gdy tylko zaczniesz zadawa� pytania,|nie mo�esz przesta�.
{2152}{2296}Dobre zdrowie jest sensowne,|ale nie jest dochodowe.
{2300}{2377}/Choroby serca i rak s� co roku|/dwoma g��wnymi zab�jcami w USA.
{2381}{2446}/Opr�cz tego na skutek|/niepotrzebnych operacji
{2450}{2582}/i b��d�w lekarskich|/rocznie umiera 39 000 os�b.
{2586}{2725}/Z powodu infekcji i zaka�e� szpitalnych|/ginie 80 000
{2729}{2850}/natomiast 106 000 umiera z powodu|/niepo��danych reakcji na leki.
{2854}{2911}/��cznie 225 000 os�b.
{2915}{3040}1. Choroby serca = 652 486|2. Rak = 553 888|3. Medycyna = 225 000
{3044}{3150}Nie traktuj�c �ywienia powa�nie,|wyrz�dzamy ludziom straszn� szkod�.
{3154}{3248}/"Optymalne �ywienie jest medycyn� jutra".|/- Dr Linus Pauling
{3252}{3361}Ka�dy cz�owiek na �wiecie,|we wszystkich kulturach,
{3365}{3481}w ka�dym kraju|i j�zyku to wie:
{3515}{3587}jeste� tym, co jesz.
{3591}{3647}Jedzenie ma znaczenie.
{3651}{3752}PO�YWIENIE MA ZNACZENIE
{3850}{4011}Supermarket.|Symbol wysokiego poziomu �ycia w tym kraju.
{4060}{4152}Produkty przywo�one s�|z plantacji i hodowli
{4156}{4234}pomimo odleg�o�ci i pory roku.
{4238}{4391}S� wynikiem cudownego|rolnictwa, zachowuj�c �wie�o��
{4405}{4504}przez ca�� drog�,|a� na tw�j talerz.
{4508}{4569}Jak stare jest twoje jedzenie?
{4573}{4601}/Dr Victor Zeines|/Holistyczny dentysta i dietetyk
{4605}{4769}Je�li si� zastanowisz: twoje|jedzenie w najlepszym wypadku
{4778}{4901}pokonuje dystans 2500-3000|km zanim je kupisz
{4905}{4975}i ma przynajmniej tydzie�.
{4979}{5057}Rodzi si� wi�c|kolejne pytanie:
{5061}{5245}Ile warto�ci od�ywczych jest w|jedzeniu, kt�re ma przynajmniej 5 dni?
{5302}{5450}Przy odrobinie szcz�cia b�dzie to|mo�e 40% tego, co potrzebujesz.
{5454}{5495}/Prof. Ian Brighthope|/Profesor dietetyki
{5499}{5655}Niemal ca�a �ywno�� jak� mo�emy kupi�|w wielkich sklepach du�ych miast
{5659}{5704}jest przetworzona,
{5708}{5845}cz�sto sk�adniki od�ywcze s�|zepsute lub zd��aj� znikn��
{5849}{5925}nim jedzenie trafi na talerz.
{5929}{5985}/David Wolfe|/�wiatowy ekspert od�ywiania surowym jedzeniem i super-�ywno�ci�
{5989}{6078}Zdecydowali�my, i�|b�dziemy pryska� wszystko
{6082}{6157}r�nymi pestycydami,|herbicydami itp.
{6161}{6241}Zdecydowali�my, �e b�dziemy|modyfikowa� genetycznie
{6245}{6301}organizmy, o kt�rych|nic nie wiemy.
{6305}{6361}/Charlotte Gerson|/Za�o�ycielka Instytutu Gersona
{6365}{6451}A jednym z podstawowych|problem�w jest ziemia,
{6455}{6531}co robimy z ziemi�,|powietrzem, wod�
{6535}{6608}i wszystkim, z czego|sk�ada si� �ywno��.
{6612}{6662}Gleba jest wci��|wykorzystywana
{6666}{6751}i wyci�gane s� z niej|sk�adniki od�ywcze,
{6755}{6814}dzi�ki czemu staje|si� pustyni�.
{6818}{6901}Tak si� dzieje na|ca�ym �wiecie.
{6905}{6993}Musimy zwr�ci� uwag� na|nasz system rolniczy,
{6997}{7132}co tak naprawd� jemy|i jak to produkujemy.
{7141}{7289}Tzw. naw�z sk�ada si�|g��wnie z trzech minera��w:
{7359}{7494}N,P,K - azotu, fosforu|i potasu. To dobrze.
{7498}{7669}Problem w tym, �e gleba potrzebuje|oko�o 52 r�nych minera��w.
{7741}{7921}Gdzie wi�c jest wap�, magnez,|mangan, cynk, �elazo i wszystko inne?
{8019}{8099}Nie ma ich.
{8118}{8268}Ale gdy gleba jest zubo�ona,|ro�liny te� s� zubo�one i os�abione.
{8272}{8341}Trac� odporno��.
{8345}{8516}Przychodz� robaki, albo choroby,|lub grzyby i atakuj� ro�lin�.
{8521}{8629}Rolnicy przychodz� wi�c z|p�aczem do firmy chemicznej,
{8633}{8808}�e ich ro�linki umieraj�, nie chc�|rosn��, z�eraj� je szkodniki itd.
{8812}{8911}Oczywi�cie firma chemiczna|jest bardzo zadowolona
{8915}{9065}mog�c sprzeda� pestycydy|i mn�stwo podobnego syfu.
{9127}{9280}Dzi�ki przewadze intelektualnej,|cz�owiek zdominowa�
{9286}{9388}ka�d� inn� form�|zwierz�cego �ycia.
{9392}{9523}Dzi�ki nowoczesnej chemii,|biologii i badaniom,
{9527}{9645}powsta�o tysi�ce|skutecznych chemikali�w
{9649}{9789}a wszystko po to, by zrewolucjonizowa�|produktywno�� naszego rolnictwa.
{9793}{9890}Co wi�c wch�aniamy,|nawet je�li spo�ywamy
{9894}{9994}jedynie przemys�owe|wegetaria�skie jedzenie?
{9998}{10120}Zjadamy zubo�ony,|toksyczny pokarm.
{10124}{10260}Dlatego, �e przy wszystkich|pestycydach i chemicznych opryskach,
{10264}{10324}�ywno�� nie jest zdrowa.
{10328}{10440}Jest wybrakowana i toksyczna.
{10552}{10629}A potem... gotujemy j�.
{10633}{10773}Badania pokazuj�, �e nawet gdy|lekko podgotowujesz jedzenie
{10777}{10851}tracisz zawarte w niej enzymy.
{10855}{11003}W jedzeniu s� �ywe enzymy,|czyli �ywi pracownicy,
{11091}{11270}pomagaj�cy cia�u w trawieniu i|wykorzystaniu zdobytych sk�adnik�w.
{11312}{11408}Surowy pokarm powinien wi�c|by� cz�ci� diety ka�dego.
{11412}{11435}/Phillip Day|/Dziennikarz �ledczy i pisarz
{11439}{11556}Kiedy gotujesz jedzenie system immunologiczny|reaguje na nie jak na toksyny.
{11560}{11606}Wi�kszo�� ludzi o tym nie wie.
{11610}{11722}Krew przechodzi w proces|leukocytozy trawiennej,
{11726}{11783}kt�ry uaktywnia bia�e krwinki
{11787}{11854}przeciwko zjadanemu|gotowanemu po�ywieniu.
{11858}{11973}Prawdopodobnie dlatego, �e proces|gotowania zniekszta�ca struktur� �ywno�ci
{11977}{12136}w taki spos�b, �e cia�o go nie|rozpoznaje i traktuje je jako toksyn�.
{12140}{12307}To nie za dobrze gdy cia�o tak|traktuje pokarm, kt�ry ma go od�ywi�.
{12311}{12435}By� szwajcarski doktor Paul Kouchakoff,|kt�ry pierwszy wykaza� w latach 30'
{12439}{12614}�e je�li twoja dieta sk�ada si�|z ponad 51% gotowanego jedzenia,
{12622}{12679}to cia�o zareaguje na nie tak,
{12683}{12797}jakby zosta�o zaatakowane|przez obcy organizm.
{12801}{12938}Kouchakoff pierwszy|wykaza�, �e je�li dieta
{12945}{13045}sk�ada si� z ponad 51%|surowego po�ywienia,
{13049}{13195}to nie wyst�pi leukocytoza, czyli nie|zaistnieje reakcja bia�ych krwinek.
{13199}{13357}System odporno�ciowy nie b�dzie wi�c|aktywowany przez fa�szywy alarm.
{13361}{13473}Poniewa� obecnie borykamy si� z tyloma|problemami uk�adu odporno�ciowego,
{13477}{13613}powinni�my zadba�, by co najmniej|51% ka�dego posi�ku by�o surowe,
{13617}{13669}by�my nie musieli przeci��a�
{13673}{13749}i tak ju� nadwyr�onego|systemu immunologicznego.
{13753}{13808}/Dr Dan Rogers|/Lekarz i naturoterapeuta
{13812}{13931}Jak mo�esz budowa� budynek|maj�cy przetrwa� 100 lat,
{13935}{14001}je�li u�ywasz|kiepskich materia��w.
{14005}{14050}Podobnie jest z cia�em.
{14054}{14189}Jak ma wytrzyma� d�ugie|i przyjemne �ycie,
{14195}{14286}je�li nie dajesz mu|w�a�ciwego budulca.
{14290}{14353}Wszyscy wiemy, �e|jeste�my tym co jemy.
{14357}{14441}Je�li jesz �mieci, to|b�dziesz �mietnikiem.
{14445}{14550}Jest to chroniczne niedo�ywienie,|bo o to tutaj chodzi.
{14554}{14610}Dlatego ludzie s� zm�czeni.
{14614}{14681}Nie powinni�my by�|zm�czeni po po�udniu.
{14685}{14777}Powinni�my by�|t�tni�cy �yciem.
{14781}{14930}Ludzie w naturalny spos�b|odkrywali super-�ywno��.
{14934}{15051}Odkryli, i� niekt�re ro�liny maj�|nies�ychanie silne w�a�ciwo�ci
{15055}{15169}witamin, minera��w i innych|sk�adnik�w oraz enzym�w,
{15173}{15323}kt�re wyd�u�a�y nasze �ycie,|wyg�adza�y sk�r� itp.
{15482}{15653}Spirulina spo�ywana by�a w Meksyku,|jako g��wne �r�d�o protein od 5000 lat.
{15657}{15761}Ma ona najwy�sz� zawarto��|protein na �wiecie.
{15765}{15890}Instytut Maxa Plancka|odkry�, �e 50% protein
{15894}{15987}z ka�dej �ywno�ci ginie|podczas gotowania.
{15991}{16111}Dlatego ro�linne �r�d�a|bia�ka z super-�ywno�ci,
{16115}{16210}b�d� kluczowym pokarmem|w przysz�o�ci.
{16214}{16310}Bo mo�emy czerpa� z nich|wszystkie potrzebne nam bia�ka,
{16314}{16484}nie zniszczone przez ogrzewanie|i s� ca�kowicie przyswajalne.
{16506}{16626}Mog� by� �atwo rozpuszczone -|o to chodzi w przyswajalno�ci.
{16630}{16769}Ile energii potrzebuje cia�o, by rozpu�ci�|spirulin� i rozprowadzi� po ciele?
{16773}{16815}Rozpuszcza si�|ona b�yskawicznie,
{16819}{16909}wi�c proces docierania sk�adnik�w|do kom�rek jest szybki.
{16913}{17082}Ale stek wymaga nies�ychanej ilo�ci|energii, by zosta� rozpuszczony
{17086}{17171}i sta� si� przyswajalny|przez system trawienny.
{17175}{17366}Super-�ywno�� mo�e da� wyj�tkowe|warto�ci cia�u dla dobrego samopoczucia.
{17530}{17691}Ziarna kakaowca wygrywaj� ze wszystkim|pod wzgl�dem zawarto�ci minera��w
{17695}{17816}To najlepsze na �wiecie|�r�d�o magnezu, chromu,
{17820}{17946}s� najwi�kszym naturalnym|�r�d�em �elaza,
{17950}{18041}najprawdopodobniej jest to|najlepsze �r�d�o manganu,
{18045}{18172}s� jednym z najlepszych|�r�de� cynku, miedzi.
{18176}{18299}Wszystkie sk�adniki potrzebne dla zdrowego|metabolizmu s� w ziarnach kakaowca.
{18303}{18379}S� te� jednym z najlepszych|�r�de� witaminy C,
{18383}{18444}jednak �adna czekolada|jej nie zawiera,
{18448}{18531}poniewa� wysoka temperatura|w produkcji j� niszczy.
{18535}{18627}Zawiera najwy�sz�|dawk� antyoksydant�w,
{18631}{18769}wi�c je�li zrobimy u�ytek z tego,|co wiemy na temat od�ywiania,
{18773}{18872}�e antyoksydanty chroni�|nas przed uszkodzeniem DNA,
{18876}{19004}wirusami, rakiem,|...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin