Star Trek DS9 S01E16.txt

(26 KB) Pobierz
[1][30]www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
[72][105]- M�g�by pan dzi� sobie darowa�?|- Darowa�?
[106][132]Lokal �wieci pustkami.
[133][159]Od trzech dni nie|przylecia� �aden statek
[160][200]a pan siedzi tu jak|Baneriamski sok� czekaj�cy na ofiar�.
[201][222]Ma pan okazj� odpocz��.
[223][253]Dam �wietny holoprogram.
[254][288]Nie przyjmuje podark�w od takich jak ty.
[289][332]Kto m�wi� o podarkach?|Zap�aci pan jak inni.
[333][369]- Ja tylko namawiam.|- Nie mam czasu na fantazje.
[370][398]- Brak wyobra�ni?|- Strata czasu.
[399][426]Wszyscy marz� o miejscach|do kt�rych nie dotr�,
[427][473]i o rzeczach kt�rych nie zdob�d�|zamiast zaj�� si� rzeczywisto�ci�.
[474][522]Stworze dla pana|zmniennokszta�tn� partnerk�.
[524][561]B�dziecie si� mogli zmiesza�.
[565][592]Odra�aj�ce.
[601][628]Takie �ycie.
[660][698]Chyba nie wpuszczasz|Jake'a do holokabin.
[699][720]To nie to co pan my�li.
[721][762]Widzi pan co ma w r�ku?|To r�kawica baseballowa.
[763][792]Gra ka�dego popo�udnia.
[793][823]Ojciec przywi�z� mu program|ze znanymi zawodnikami.
[824][878]S�ysza� pan o Trisie Speakerze|Tedzie Williamsie albo Bucku Bokai?
[879][912]Obawiam sie �e nie.
[934][960]Ale odk�d przybywaj� tu ludzie.
[961][995]Wyw�cha�em pismo nosem.
[1018][1043]Niech pan spr�buje. �mia�o.
[1044][1067]Nie mam zmys�u powonienia.
[1068][1111]Nie jest potrzebny �eby|wyczu� okazj�.
[1122][1144]Okazj�?
[1162][1211]Rodzinna rozrywka.|To przysz�o�� i fortuna, Odo.
[1217][1239]Ma�e holostworki.
[1240][1262]Kolejki dla dzieciak�w.
[1263][1293]Ferengi sprzedaj�cy...
[1294][1314]bezu�yteczne pami�tki.
[1315][1360]Zamienisz programy erotyczne|na rodzinne?
[1363][1394]Nie, rozszerzam dzia�alno��.
[1395][1433]Negocjuje w�a�nie wykorzystanie|s�siedniego pomieszczenia na nowe holokabiny.
[1434][1464]I tak b�dziesz odra�aj�cy.
[1465][1493]A� do �mierci.
[1505][1528]Chyba przesadzasz.
[1529][1560]Nie mog� przesta� o tobie mysle�.
[1561][1595]Dwa raktajinos, extra mocne.
[1596][1632]Nie mog� si� skoncentrowa�.
[1633][1668]Ale nie mia�e� problemu z koncentracj�
[1669][1704]na osobie m�odej chor��y.
[1718][1744]N�dzna namiastka ciebie.
[1745][1802]A ta wys�anniczka z Betazoid|kt�ra by�a tu w ostanim tygodniu.
[1810][1852]Ledwo wystarczaj�ca namiastka ciebie.
[1866][1909]Julian, jeste� wspania�ym przyjacielem.
[1934][1959]Uwielbiam twoje towarzystwo.
[1960][1999]Przesta�. Rozdzierasz mi serce.
[2048][2077]We� soniczny prysznic|o wysokiej cz�stotliwo�ci.
[2078][2120]- Lepiej si� poczujesz.|- Nic z tego.
[2123][2152]Ju� pr�bowa�em.
[2249][2277]Przepraszam, jad�am kolacje z Julianem.
[2278][2328]- Jak si� czuje nasz nowy doktor?|- M�odo. Co� si� dzia�o?
[2329][2372]Zaobserwowali�my dziwne|wachania energii.
[2373][2401]Podwy�szony poziom emisji|thoronowej z pola plazmy.
[2402][2446]S�dzimy �e to na skutek|zwi�kszonego ruchu w tym rejonie.
[2447][2491]Mo�liwe. Statki zawsze|omija�y pas Denorios.
[2492][2545]Niewiemy jaki wp�yw mog� mie�|silniki nad�wietlne czy impulsowe.
[2546][2577]Pytanie tylko czy oka�e|si� to k�opotliwe?
[2578][2610]Liczyli�my na ciebie.
[2646][2676]...a pos�aniec kr�lowej patrzy�|jak ma�y cz�owieczek
[2677][2701]ta�czy�, �piewa� i cieszy� si�...
[2702][2735]�e w kr�tce|dostanie upragnion� c�rk�
[2736][2771]bo nikt nie wiedzia� �e mia� na imi�...
[2772][2809]- Rumpelstiltskin.|- Dobrze!
[2812][2849]Nast�pnego dnia ma�y cz�owieczek spyta�,
[2850][2886]"Kr�lowo jak mam na imi�?"
[2893][2941]"Odpowiedzia�a.|Zw� ci� Jack?"
[2951][2970]"Nie, odrzek�."
[2971][3002]"Harry?"
[3003][3031]"Nie odpar�."
[3032][3069]"Wi�c mo�e masz na imi�...?"
[3081][3119]- Rumpelstiltskin!|- "Rumpelstiltskin"
[3120][3140]Na dzwi�k swojego imienia
[3141][3163]starzec tak sie rozw�cieczy�
[3164][3205]�e tupna� tak a�|zadr�a�o ca�e kr�lestwo,
[3206][3231]wtedy rozpad� sie na p� i znikna�.
[3232][3261]a kr�l, kr�lowa i ich c�rka
[3262][3296]�yli d�ugo i szcz�liwie.
[3297][3328]Dobranoc kochanie.
[3337][3364]- S�odkich sn�w.|- Nie jestem zm�czona.
[3365][3392]Nic z tego.
[3393][3424]Dobranoc, kochanie.
[3523][3554]Tobie te� opowiedzie� bajeczk�?
[3555][3603]- O ile po�o�ysz si� ze mn�.|- Jak najbardziej.
[3629][3654]Mamusiu?
[3657][3696]- Co sie sta�o?|- On jest w moim pokoju.
[3697][3732]- Kto?|- Rumpelstiltskin.
[3746][3769]Kochanie...
[3770][3799]To tylko bajka.
[3803][3832]Rumpelstiltskin nie istnieje.
[3833][3874]Zaraz tam zajrze,|a potem do ��ka.
[3889][3940]Po co nam bajki o z�ych kar�ach|porywaj�cych dzieci?
[3983][4006]Co� taki zaskoczony?
[4007][4061]Przyby�em jedynie ofiarowa� pomoc|gdyby� jej potrzebowa�.
[5249][5285]GDYBY �YCZENIA SI� SPE�NIA�Y
[5286][5326]- Zabierz ja st�d.|- Co si� sta�o?
[5330][5369]- Miles, co...|- Prosz�, id�cie.
[5372][5401]�al odsy�a� kobiety.
[5402][5438]Jakby uchodzi�o ca�e �ycie.
[5453][5464]O'Brien do ochrony.
[5465][5500]Mamy intruza.|Przy�lijcie dru�yne do mojej kwatery.
[5501][5526]Idziemy..
[5623][5645]A gdzie jest s�oma?
[5646][5681]Mam j� zamieni� dla ciebie w z�oto.
[5682][5700]Czym jeste�?
[5701][5718]Przecie� wiesz.
[5719][5745]Opowiada�e� o mnie ma�ej.
[5746][5785]Wiem jak wygl�dasz ale nie mo�esz by�...
[5786][5825]Nie m�w!|Nie lubie tego dzwi�ku.
[5834][5864]Rumpelstiltskin.
[5874][5907]S�dzi�e� �e rozpadne|si� na p� i znikn�?
[5908][5946]Nie tym razem.|Dosta�em ju� nauczk� w kr�lestwie.
[5947][5987]Teraz nie ubijam takich interes�w.
[6006][6028]Lokalni konstable.
[6029][6065]Oka�cie kultur�|a b�de uprzejmy,
[6066][6096]ale je�li mnie tkniecie, po�a�ujecie.
[6097][6137]Pozatym, jestem dla was za szybki.
[6151][6185]Skoro nie pragniesz z�ota gospodarzu,
[6186][6223]powiedz czego chcesz, a ja podam cen�.
[6224][6255]- O'Brien do Sisko.|- S�ucham.
[6256][6304]- Prosze natychmiast przyj�� do mojej kwatery...|- Id�.
[6305][6345]- Musimy pom�wi�.|- Nie mam czasu.
[6375][6395]Witaj, Ben.
[6396][6434]Przyszed� za mn� z holokabiny.
[6711][6735]Jadzia.
[6736][6773]- Co tu robisz?|- Czekam a� sie obudzisz.
[6774][6807]- Ju� nie spi�.|- Co� nie tak?
[6808][6839]Mia�em ci� spyta� o to samo.
[6840][6879]To pewnie ten larosianski wirus.
[6896][6934]- Jak si� czujesz?|- Cudownie.
[6950][6966]Gor�czki nie masz.
[6967][6994]To chyba ja!
[7011][7032]Mo�e dosta�em alergii
[7033][7064]na replikowane antipasto z obiadu.
[7065][7092]To halucynacie.
[7093][7128]- Dlaczego si� przed tym bronisz?|- Dlaczego si� broni�?
[7129][7161]W�a�nie... dlaczego?
[7178][7213]Nie mam na to odpowiedzi.
[7254][7297]Starsi oficerowie|zg�osz� sie do wie�y.
[7311][7342]Bardzo �mieszne.|O'Brien ci� do tego nam�wi�?
[7343][7366]Niewiem o czym m�wisz.
[7367][7389]Jak tylko wejdziemy na wie��
[7390][7421]Wszyscy b�d� si� ze mnie �mia�.
[7422][7463]- To nie �art, Julian.|- Zobaczymy.
[7516][7552]Zetkneli�my si�|z tajemniczym zjawiskiem.
[7553][7579]Poruczniku Dax, doktorze,
[7580][7607]to Harmon Bokai,|baseballista z London Kings
[7608][7635]zmar�y dwie�cie lat temu.
[7636][7665]Sam tego nie rozumiem.
[7666][7702]A to posta� ze �redniowiecznej bajki|Rumpelstiltskin.
[7703][7732]Dzi�ki. Teraz ka�dy zna moje imi�.
[7733][7764]Do tej pory istnia� tylko w ksi��kach.
[7765][7794]Bardzo mi mi�o.
[7801][7852]Czy to mo�e mie� zwi�zek z podwy�szon�|emisj� thoronow� z pola plazmy?
[7853][7878]Emisja thoronowa?
[7879][7916]Lepiej spytaj mnie, Benjamin.
[8087][8108]Pu�ci�em mu kilka pi�ek.
[8109][8134]Gra coraz lepiej.
[8135][8162]Ale zg�odnia�.
[8163][8193]Ja niestety te�.
[8202][8239]- Hologram z apetytem?|- Hologram?
[8240][8269]Jest ca�kowicie prawdziwy.
[8270][8291]Jak wszyscy.
[8292][8325]O czym oni m�wi�, Ben?
[8353][8391]Nie jeste� prawdziwym Buckiem Bokai.
[8392][8417]To sk�d mam jego str�j?
[8418][8446]Jeste� holograficznym obrazem
[8447][8475]kt�ry stworzy�em dla|Jake'a, �eby m�g� gra�.
[8476][8496]Wszystko pami�tam.
[8497][8531]Mecze.|Otwarcia sezon�w.
[8532][8553]Pe�n� runde w kt�rej zdoby�em puchar.
[8554][8598]Podkr�con� kt�r� pobi�em|rekord DiMaggio.
[8613][8637]Zaprogramowa�em.
[8638][8672]Wszelkie dane statystyczne.
[8673][8705]Co to za dziwny j�zyk?
[8706][8727]Ten nie przyszed� z holokabiny.
[8728][8769]Ale z twojej wyobra�ni,|jak Buck z Jake'a.
[8770][8791]Jego wyobra�ni?
[8792][8831]Wiec ja pojawi�am si� z twojej.
[8844][8872]Niekoniecznie.
[8875][8898]Chocia�... mo�e.
[8899][8928]Jak to si� mog�o sta�?
[8929][8948]Zak��cenie podprzestrzenne.
[8949][8984]Mi�dzy wymiarowe przemieszczenie.
[8985][9012]Nie zauwa�y�am anomali w polu plazmy.
[9013][9035]Ale mog�a by� ma�a|i umkn�� sensorom.
[9036][9061]Julian, chod�my do twojej kwatery.
[9062][9097]Niemam teraz na to czasu.
[9116][9138]- Odo do Sisko.|- Prosze m�wi�.
[9139][9189]- Chcia�by Pan mi o czym� powiedzie�?|- Nie mam ochoty na zagadki?
[9190][9217]Nawali�a kontrola atmosferyczna?
[9218][9245]Na promenadzie pada �nieg.
[9246][9274]Mamy ju� 5 centymetrow� warstw�.
[9275][9313]- Przechodzimy na ��ty alarm.|- Co si� dzieje?
[9314][9343]Zdaje si� �e pu�cili�my wodz� fantazji.
[9344][9385]Powiadomie pana jak|tylko si� czego� dowiem.
[9386][9414]Z�ty alarm?|Przeciwko wyobra�ni?
[9415][9434]Ma pani lepszy pomys�?
[9435][9463]Chyba co� mam.
[9480][9501]Sp�jrzcie na uk�ad fal w polu plazmy.
[9502][9525]Schodz� si� do jednego punktu.
[9526][9559]G�sto�� wzrasta do centrum
[9560][9590]ale potem zanika.
[9596][9620]Centrum daje zerowe odczyty.
[9621][9666]- I co to znaczy?|- To co tam wpada znika.
[9672][9711]To rzeczywi�cie zak��cenie|podprzestrzenne.
[9712][9746]Chc� pe�n� analiz�.|Przygotujcie sond� klasy 4.
[9750][9767]Tak, sir.
[9768][9798]Mog� jako� pom�c?
[9822][9851]Odo do wie�y.
[9856][9876]�nieg znikn��
[9877][9914]ale pojawi�a si� kawka Gunji.
[9923][9957]Niech si� pan postara|zapanowa� nad sytuacj�.
[9958][9985]Zrozumia�em.
[10192][10241]Prosz� o uwag�,|panie i panowie oraz inne istoty.
[10255][10285]Prosze o uwag�...
[1032...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin