Grabowski T - Farmakokinetyka i biofarmacja.pdf

(2189 KB) Pobierz
pharmacokinetic PK/PD
2.2 MB/Info:Ctr+D/Aktualizacja/Last updated: 02-04-2010 / v. 162 398 /2010
FARMAKOKINETYKA
i BIOFARMACJA
TomaszGrabowski
www.biokinetica.pl
Copyright © Tomasz Grabowski 2000- 2010
Wszelkie Prawa Zastrze¿one. All Rights Reserved.
ISBN9788392517108
274060404.005.png 274060404.006.png
© TomaszGrabowski
I /IV
www.biokinetica.pl
Spistreœci:
Kalendarium
Farmakokinetykakoncepcjeitrendy
KlasycznemetodyanalizyPK
Analizafarmakokinetycznawewczesnejfazieprzedklinicznej
OptymalizacjaDMPK in silico
Strategiaplanowaniabadañnadnowymilekami
........................1
........................2
........................12
........................17
........................47
........................57
SpecyfikaLADME
Projektowaniebadañfarmakokinetycznych
KrzywaCT Ÿród³oinformacjiwklasycznejanaliziePK
........................64
........................65
........................88
PrzygotowaniematrycybiologicznejdoanalizyPK
Przygotowaniematrycybiologicznejdoanalizychemicznej
AnalizachemicznamatrycybiologicznejwbadaniachDMPK
........................98
........................108
........................122
Rzêdowoœæprocesówfarmakokinetycznych
Farmakokinetykaprocesównieliniowych
........................154
........................158
Modelfluktuacyjny
........................165
Podstawyteoriikompartmentowejrozmieszczanialeków
Sta³eszybkoœciwfarmakokinetyce
Stê¿eniapocz¹tkowe,stê¿eniamaksymalne
Kwalifikowaniedomodelukompartmentowego
........................166
........................173
........................185
........................186
ModelefizjologicznewPK
ModelowaniePK/PD
Stê¿enieefektywneczastrwaniastê¿eniaefektywnego
........................189
........................192
........................205
Transportlekówprzezb³ony,dyspozycjaleków
Bia³kaisystemytransportu
OpornoϾnalekikodowanaMDR
Wi¹zanielekówzbia³kami
........................214
........................222
........................224
........................227
Polepowierzchnipodkrzyw¹CT
Teoriamomentówstatystycznych
ŒredniczasprzebywanialekuworganizmieMRT
ŒredniczastranzytulekuMTT
........................233
........................251
........................253
........................261
DostêpnoœæbiologicznaBA
Dostêpnoœæfarmaceutyczna
Biorównowa¿noœælekówBE
........................265
........................272
........................279
274060404.007.png
© TomaszGrabowski
II/ IV
www.biokinetica.pl
Objêtoœædystrybucji
Szczególneproblemywzakresiedystrybucjileków
Okrespó³trwania
Klirens
........................284
........................294
........................353
........................363
Efektpierwszegoprzejœcia,klirensw¹trobowy
Kr¹¿eniew¹trobowojelitowe
........................375
........................385
WartoϾdawkilekuwfarmakokinetyce
PKwielokrotnegopodanialeku
PKwlewu
........................397
........................398
........................406
Ró¿nicemiêdzygatunkowewanaliziePK
Dozymetriaiskalowanieallometryczne
Opisklinicznyprzestrzenidyspozycjileku
........................408
........................410
........................423
OptymalizacjaDMPK
Interakcjerolawfarmakokinetyce
........................430
........................434
Farmakokinetykaenancjoselektywna
Chronofarmakokinetyka
Toksykokinetykaceleiza³o¿enia
Pozosta³oœcilekówwtkankachzwierz¹t
........................440
........................446
........................449
........................451
ADIsubstancjichemicznychwpo¿ywieniu
........................455
Farmakokinetykapopulacyjna
........................467
Wykazsymboliakronimówijednostek
Wa¿neorganizacjemiêdzynarodowe
Piœmiennictwouzupe³niaj¹ceiŸród³owe
........................470
........................482
........................483498
Skrótyklawiaturowewersjaelektroniczna:Keyboardshortcutselectronicversion:
Home
powrótnapierwsz¹stronê
gotofirstpage
End
przejœciedoostatniejstrony
gotothelastpage
Ctrl+D
informacjeodokumencie
documentinformations
Ctrl P
+
oknodialogowekreatoradruku
commonprintmanager
Ctrl+Shift F
+
wyszukiwaniewyrazuwtekstach
findword
Ctrl+L
widokpe³noekranowy
fullscreen
Ctrl++
powiêkszenie
zoomin
Ctrl+
pomniejszenie
zoomout
Esc
Crtl+1,Ctrl+2
wyjœciezwidokupe³noekranowego
fullscreenexit
dopasujwpoziomie/wpionie
actualsize,fitwidth
Ctrl Shift S
+
+
zapiszkopiê
saveas
Alt F4
+
zamknijprogramiplik
fileandprogramexit
Ctrl+Shift+ W
zamknijoknopliku
filewindowexit
Ctrl+Shift+H
przewijaniewdó³(1,2,4....szybkoœæ)
scroolwindow(1,2,4.....faster)
Ctrl+Shift+N
przejdŸdostrony
gotothepage
Ctrl+Shift+“++”
obróæstronê
rotatepage
274060404.008.png 274060404.001.png
© TomaszGrabowski
III/ IV
www.biokinetica.pl
Warszawa2010
Wprowadzenie
Tekst przedstawiony na kolejnych stronach stanowi materia³ pomocniczy dla osób korzystaj¹cych z programu Biokinetica, oraz e-
kalkulatorów dostêpnych na stronie www.biokinetica.pl. Jednak zasadniczym i podstawowym celem niniejszej publikacji jest inspirowanie i
propagowanie wiedzy z zakresu farmakokinetyki. Adresatem ksi¹¿ki s¹ pracownicy placówek naukowych oraz przemys³u farmaceutycznego.
Przedstawione materia³y maj¹ charakter konsultacyjny. Ksi¹¿ka stanowi zwarte kompendium sygnalizuj¹ce wybrane zagadnienia z zakresu
farmakokinetyki, biofarmacji i farmakologii klinicznej. Dziedziny te tworz¹ podstawy miêdzy innymi dla:
- rozwoju nowoczesnych metod projektowania leków
- unowoczeœniania preparatów leczniczych
- tworzenia zaawansowanych technologii postaci leków
- œwiadomego dawkowania w farmakoterapii
- prowadzenia terapii monitorowanej stê¿eniem leku
- badañ farmakokinetycznych i toksykokinetycznych
- analizy pozosta³oœci leków weterynaryjnych w tkankach
Powy¿sze kierunki wi¹¿e wiedza z zakresu farmakokinetyki i technik obliczeñ farmakometrycznych. W³aœciwie rozumiana i
interpretowana gwarantuje praktyczne stosowanie tak zwanej optymalizacji farmakokinetycznej we wszystkich wymienionych dziedzinach.
Kolejne strony opracowania nie wyczerpuj¹ ¿adnego z omawianych tematów, st¹d forma e-book, która pozwala na wprowadzanie
uzupe³nieñ i ci¹g³¹ aktualizacjê. Wszelkie sugestie, uwagi i spostrze¿enia na temat prezentowanych materia³ów proszê przesy³aæ na adres
autora:
dr Tomasz Grabowski
email
auc|at|poczta.fm
NOTA PRAWNA / LEGAL NOTE
¯aden z elementów opracowania zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, nie mo¿e byæ prezentowany publicznie, kopiowany lub modyfikowany bez zgody i wiedzy
autora. No part of this publication may be presented publicly reproduced or altered in any part or form or by any means, prior permission of the author.
274060404.002.png 274060404.003.png
© TomaszGrabowski
IV /IV
www.biokinetica.pl
Serdeczne podziêkowania,
za liczne krytyczne uwagi, wskazówki,
ustne konsultacje, korektê merytoryczn¹ materia³u
oraz pomoc w przeredagowaniu ksi¹¿ki w roku 2007
kierujê pod adresem
Pana profesora dr. hab. Stanis³awa Witolda Gumu³ki
Kierownika Zak³adu Farmakodynamiki AM w Warszawie
274060404.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin