027.Przekaz.pdf

(69 KB) Pobierz
PRZEKAZ 27
PRZEKAZ 27
SŁUŻBA SUPERNAFINÓW KLASY PIERWSZEJ
S upernafini klasy pierwszej są niebiańskimi sługami Bóstw na wiecznej Wyspie Raj.
Nigdy nie słyszano, aby zeszli z drogi światłości i prawości. Ich listy są kompletne, od
wieczności nie utracono nikogo z tego wspaniałego zastępu. Ci wysocy supernafini są
doskonałymi istotami, najwyższymi w doskonałości, ale nie są to istoty absoniczne, nie
są też absolutne. Te dzieci Nieskończonego Ducha, stanowiące esencję doskonałości,
działają na przemian, z wolnej woli, we wszystkich stadiach swych różnorodnych
obowiązków. Nie działają zbyt wiele poza Rajem, choć uczestniczą w różnych
milenijnych zebraniach i grupowych zgromadzeniach wszechświata centralnego.
Przenoszą także specjalne wiadomości Bóstw i w znacznej liczbie awansują na
Doradców Proceduralnych.
Supernafini klasy pierwszej mianowani są także komendantami zastępów
seraficznych, służących na światach odosobnionych z powodu buntu. Kiedy Rajski Syn
obdarzy sobą taki świat i kończy swą misję, wstępuje do Ojca Uniwersalnego, zostaje
przyjęty i wraca jako pełnomocny wybawiciel tego, odosobnionego świata, wtedy
zawsze supernafin klasy pierwszej zostaje wyznaczany przez szefów od przydziału,
żeby przejął komendę nad posługującymi duchami, pełniącymi swe obowiązki na
świeżo odzyskanej sferze. Supernafini, pełniący tą specjalną służbę, podlegają
okresowej rotacji. Obecny „szef serafinów” na Urantii jest drugim z tej klasy na służbie,
od czasów obdarzenia dokonanego przez Chrystusa Michała.
Supernafini klasy pierwszej służyli od wieczności na Wyspie Światłości i wychodzili
na misje, podczas których kierowali światami w przestrzeni, ale tak jak są teraz
zaklasyfikowani, działają dopiero od czasu przybycia do Raju pielgrzymów czasu z
Havony. Ci wysocy aniołowie funkcjonują teraz zasadniczo w następujących siedmiu
klasach służby:
1. Przewodnicy czczenia.
2. Mistrzowie filozofii.
3. Kuratorzy wiedzy.
4. Koordynatorzy postępowania.
5. Interpretatorzy etyki.
6. Szefowie od przydziału.
7. Inspiratorzy odpoczynku.
Wznoszący się pielgrzymi nie dostają się bezpośrednio pod wpływ tych
supernafinów, dopóki nie zdobędą statusu rajskiego rezydenta i wtedy odbywają
praktykę szkoleniową pod kierownictwem tych aniołów, w porządku odwrotnym od
wyżej wymienionego. Znaczy to, zaczniecie waszą rajską działalność pod kuratelą
inspiratorów odpoczynku i po kolejnych okresach, spędzonych z klasami środkowymi,
ukończycie ten okres szkoleniowy z przewodnikami czczenia. Po tym będziecie gotowi
rozpocząć nieskończoną działalność finalistów.
1. INSPIRATORZY ODPOCZYNKU
Inspiratorzy odpoczynku są rajskimi inspektorami, przybywającymi z centralnej
Wyspy do wewnętrznej orbity Havony, żeby tu współpracować ze swymi kolegami,
asystentami w odpoczynku, drugą klasą supernafinów. Zasadniczym elementem
rajskiej radości jest odpoczynek, boski odpoczynek, a inspiratorzy odpoczynku są
końcowymi instruktorami, przygotowującymi pielgrzymów czasu do wprowadzenia w
wieczność. Zaczynają oni swoją pracę w ostatnim kręgu osiągnięć wszechświata
centralnego i prowadzą ją dalej, kiedy pielgrzym obudzi się ze snu przejścia, z tej
drzemki, która promuje istotę z przestrzeni do domeny wieczności.
Odpoczynek ma siedmioraką naturę: istnieje odpoczynek snu i zabawy u niższych
klas życia, odkrywania u istot wyższych i czczenia u najwyższych typów osobowości
duchowych. Istnieje również normalny odpoczynek, polegający na pobieraniu energii,
na ponownym naładowaniu istot energią materialną bądź duchową. I jest jeszcze sen
przejścia, pozbawiona świadomości drzemka podczas objęcia serafinem, kiedy
przechodzi się z jednej sfery do drugiej. Zupełnie odmienny od tego wszystkiego jest
głęboki sen metamorfozy, odpoczynek przejścia z jednego stadium bytu do drugiego, z
jednego życia do innego, z jednego stanu egzystencji do innego – sen, który zawsze
towarzyszy zmianie aktualnego statusu we wszechświecie – w odróżnieniu od ewolucji
poprzez różne stadia tego samego statusu.
Jednak sen ostatniej metamorfozy jest czymś ważniejszym niż poprzednie drzemki
przejścia, które znamionowały osiąganie kolejnych statusów na drodze rozwoju; tutaj
istoty czasu i przestrzeni przemierzają najbardziej wewnętrzną krawędź tego, co
czasowe i przestrzenne, aby osiągnąć status stałego mieszkańca bezczasowych i
bezprzestrzennych mieszkań Raju. Inspiratorzy i asystenci w odpoczynku są tak
nieodzowni w tej transcendentalnej metamorfozie, jak dla przetrwania śmierci przez
istotę śmiertelną niezbędni są serafini i towarzyszące im istoty.
Zaczynacie odpoczynek na ostatniej orbicie Havony a wskrzeszeni zostajecie na
wieki w Raju. I kiedy duchowo odtworzycie swą osobowość, natychmiast rozpoznacie
inspiratora odpoczynku, który was wita na wiecznych obrzeżach, jako ten właśnie
supernafin klasy pierwszej, który zapoczątkował ostateczny sen na najbardziej
wewnętrznej orbicie Havony i przypomnicie sobie ostatni wielki akt wiary, gdy jeszcze
raz gotowi byliście powierzyć waszą tożsamość w ręce Ojca Uniwersalnego.
Przeżyliście ostatni odpoczynek czasu, doznaliście ostatniego snu przejścia,
obudziliście się teraz do wiecznego życia na brzegach waszego wiecznego miejsca
pobytu. „I snu już nie będzie. Oblicze Boga i jego Syna przed wami a wy na wieki jego
sługami; i ujrzycie w waszym duchu jego oblicze i jego imię. I nocy już nie będzie i nie
potrzeba im światła słońca, gdyż Wielkie Źródło i Centrum będzie świecić nad nimi; i
będą żyć na wieki wieków. I Bóg otrze z ich oczu wszelką łzą; a śmierci już odtąd nie
będzie ani żałoby ani krzyku, ani trudu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły”.
2. SZEFOWIE OD PRZYDZIAŁU
Jest to grupa wyznaczana od czasu do czasu przez szefa supernafinów, „pierwowzór
anioła”, do przewodniczenia organizacji wszystkich trzech klas tych aniołów –
pierwszej, drugiej i trzeciej. Supernafini, jako grupa, są w pełni samorządni i sami
ustalają swe regulaminy, za wyjątkiem funkcji ich wspólnego szefa, pierwszego anioła
Raju, który zawsze przewodniczy wszystkim tym osobowościom duchowym.
Aniołowie od przydziału mają wiele do czynienia z gloryfikowanymi śmiertelnikami,
mieszkającymi Raju, zanim zostaną oni przyjęci do Korpusu Finalizmu. Uczenie się i
instruktaż nie są wyłącznym zajęciem istot przybywających do Raju; służba stanowi
także istotną część edukacyjnego doświadczenia rajskiego przedfinalisty. Zauważyłem,
że kiedy wznoszący się śmiertelnicy mają okresy wolnego czasu, mają skłonności do
bratania się z rezerwowym korpusem superaficznych szefów od przydziału.
Kiedy wy, wznoszący się śmiertelnicy, dotrzecie do Raju, wasze społeczne związki
rozszerzą się znacznie poza kontakty z zastępami podniosłych, boskich istot oraz
znaną wam rzeszą gloryfikowanych braci śmiertelników. Musicie zbratać się także z
ponad trzema tysiącami różnych klas Obywateli Raju, z różnymi grupami
Transcendentalnych oraz z licznymi innymi typami mieszkańców Raju, stałymi i
tymczasowymi, którzy nie zostali objawieni na Urantii. Po dłuższych kontaktach z
tymi, wspaniałymi intelektami rajskimi, przebywanie z anielskimi typami umysłu jest
bardzo relaksujące; przypominają oni śmiertelnikom czasu serafinów, z którymi tak
długo się kontaktowali i mieli tak pokrzepiające związki.
3. INTERPRETATORZY ETYKI
Im wyżej się wznosicie na skali życia, tym więcej uwagi musicie poświęcać etyce
wszechświatowej. Etyczna świadomość jest po prostu uznaniem, przez jakąkolwiek
jednostkę, praw nieodłącznych egzystencji wszystkich innych jednostek. Etyka
duchowa znacznie jednak przewyższa ziemską a nawet morontialną koncepcję
związków osobistych i grupowych.
Etyka była odpowiednio nauczana i prawidłowo pojmowana przez pielgrzymów
czasu, w ich długim wznoszeniu się do chwały Raju. Kiedy ta droga wznoszenia się do
wewnątrz rozciągała się od rodzimych światów w przestrzeni, wznoszące się istoty
wciąż dodawały grupę po grupie do swego, ciągle poszerzającego się kręgu
wszechświatowych towarzyszy. Każda nowa grupa kolegów przynosiła jeden więcej
poziom etyki do poznania i stosowania, zatem nim wznoszący się śmiertelnicy dotarli
do Raju, potrzebowali doprawdy kogoś, kto mógłby udzielić pomocnej i przyjacielskiej
rady w sprawie interpretacji etycznych. Nie potrzebowali się uczyć etyki, ale
prawidłowej interpretacji tego, czego się tak mozolnie nauczyli, kiedy zmuszeni byli
stawać twarzą w twarz z niezwykłym zadaniem, kontaktowania się z tak wielką ilością
tego, co nowe.
Interpretatorzy etyki stanowią nieocenioną pomoc dla tych, którzy przybywają do
Raju. Pomagają im dostosować się do licznych grup majestatycznych istot, podczas
tego, brzemiennego wydarzeniami okresu, rozciągającego się od osiągnięcia statusu
mieszkańca aż do formalnego wprowadzenia do Korpusu Śmiertelników-Finalistów.
Wiele różnych rodzajów Obywateli Raju wznoszący się pielgrzymi napotkali już na
siedmiu orbitach Havony. Gloryfikowani śmiertelnicy nawiązali także bliskie kontakty
z synami utrójcowionymi przez stworzonych, przebywającymi w ich połączonych
korpusach, na wewnętrznej orbicie Havony, gdzie istoty te zdobywają znaczną część
swojej edukacji. Na innych orbitach, wznoszący się pielgrzymi napotkali licznych, nie
objawionych mieszkańców systemu Raj-Havona, którzy przechodzą tam szkolenie
grupowe, przygotowujące ich do nie objawionych, przyszłych przeznaczeń.
Wszystkie te niebiańskie przyjaźnie są nieodmiennie wzajemne. Nie tylko wy, jako
wznoszący się śmiertelnicy, korzystacie z kolejnych wszechświatowych towarzystw
oraz licznych klas coraz bardziej boskich towarzyszy, ale wy także dajecie każdej z tych
bratnich istot coś z waszej własnej osobowości i doświadczenia, coś, co na zawsze
odmienia i ulepsza każdą z tych istot, na skutek związku ze wznoszącym się
śmiertelnikiem z ewolucyjnych światów czasu i przestrzeni.
4. KOORDYNATORZY POSTĘPOWANIA
Będąc już w pełni poinstruowani o etyce związków rajskich – nie o etykiecie bez
znaczenia czy też nakazach sztucznych kast, ale raczej o naturalnej poprawności
związków – wznoszący się śmiertelnicy uważają za celowe skorzystać z rady
superaficznych koordynatorów postępowania, którzy nauczają nowych członków
społeczeństwa rajskiego o zwyczajach doskonałego postępowania wysokich istot,
przebywających na centralnej Wyspie Światłości i Życia.
Życie w zgodzie jest myślą przewodnią wszechświata centralnego i dostrzegalny
porządek panuje w Raju. Prawidłowe postępowanie jest zasadniczym czynnikiem
postępu, na drodze prowadzącej przez wiedzę i filozofię do duchowych wyżyn
spontanicznego czczenia. Istnieje boska metoda dostępowania Boskości, a pielgrzym
musi poczekać aż przybędzie do Raju, żeby przyswoić tę metodę. Duch tej metody
został przekazany w okręgach Havony, jednak końcowe elementy nauczania
pielgrzymów czasu mogą być zastosowane tylko wtedy, kiedy naprawdę dotrą oni do
Wyspy Światłości.
Każde rajskie postępowanie jest zupełnie spontaniczne, w każdym sensie naturalne i
swobodne. Mimo to zawsze istnieje prawidłowy i doskonały sposób robienia rzeczy na
wiecznej Wyspie i koordynatorzy postępowania zawsze stoją u boku „przybyszów”,
aby instruować ich i prowadzić, krok po kroku, ułatwiać co tylko możliwe i pomagać
pielgrzymom uniknąć tej dezorientacji i niepewności, która w przeciwnym razie
byłaby nieunikniona. Tylko dzięki takiej organizacji można uniknąć niekończących się
nieporozumień a w Raju nieporozumienia nigdy się nie zdarzają.
Koordynatorzy postępowania w rzeczywistości służą jako wspaniali nauczyciele i
przewodnicy. Zajmują się głównie nauczaniem nowych, mieszkających Raju
śmiertelników tego, co dotyczy niemalże niekończących się układów nowych sytuacji i
nieznanych zwyczajów. Raj, pomimo całego długiego przygotowania do niego i długiej
ku niemu podróży, wciąż jest niewypowiedzianie dziwny i niespodziewanie nowy dla
tych, którzy w końcu zdobywają status jego mieszkańców.
5. KURATORZY WIEDZY
Superaficzni kuratorzy wiedzy są wyższymi, „żywymi epistołami”, znanymi i
czytanymi przez wszystkich mieszkańców Raju. Są oni boskimi zapisami prawdy,
żywymi księgami prawdziwej wiedzy. Słyszeliście o zapisach w „księdze życia”.
Kuratorzy wiedzy są właśnie takimi żywymi księgami, doskonałymi zapisami,
wyrytymi na wiecznych tablicach boskiego życia i najwyższej pewności. Są oni
naprawdę żywymi, automatycznymi bibliotekami. Wszechświatowe fakty zawarte są w
tych supernafinach pierwszej klasy, faktycznie zapisane w tych aniołach i jest również z
Zgłoś jeśli naruszono regulamin