023.Przekaz.pdf

(70 KB) Pobierz
PRZEKAZ 23
PRZEKAZ 23
SAMOTNI POSŁAŃCY
S amotni Posłańcy stanowią osobisty, wszechświatowy korpus Wspólnego Stwórcy; są
pierwszą i starszą rangą klasą Wyższych Osobowości Nieskończonego Ducha.
Reprezentują pierwszy, stwórczy akt Nieskończonego Ducha, dokonany samotnie, aby
powołać do bytu samotne duchy osobowe. Ani Ojciec ani Syn nie brali bezpośrednio
udziału w tym gigantycznym uduchowieniu.
Ci duchowi posłańcy zostali uosobieni pojedynczym aktem stwórczym a ich liczba
jest stała. Chociaż jedna z tych niezwykłych istot towarzyszy mi w czasie mojej obecnej
misji, nie wiem, ile takich osobowości istnieje we wszechświecie wszechświatów. Od
czasu do czasu dowiaduję się tylko, ile ich jest w zapisie-rejestrze, działających w
danym momencie w granicach jurysdykcji naszego superwszechświata. Z ostatniego
raportu Uversy wynika, że było prawie 7.690 bilionów Samotnych Posłańców,
działających wtedy w granicach Orvontonu a przypuszczam, że jest to znacznie mniej
niż jedna siódma ich całkowitej liczby.
1. NATURA I POCHODZENIE SAMOTNYCH POSŁAŃCÓW
Zaraz po stworzeniu Siedmiu Duchów Orbit Havony, Nieskończony Duch powołał
do istnienia rozległy korpus Samotnych Posłańców. Nie ma takiej części
wszechświatowej kreacji, która istniałaby przed Samotnymi Posłańcami, za wyjątkiem
Raju i orbit Havony; Posłańcy ci działają w wielkim wszechświecie prawie od
wieczności. Stanowią podstawę boskiej metody objawiania się Nieskończonego Ducha
rozległym kreacjom czasu i przestrzeni, oraz utrzymywania osobistego kontaktu z tymi
kreacjami.
Pomimo, że posłańcy istnieją od czasów zbliżonych do wieczności, wszyscy oni są
świadomi początków swej osobowości. Są świadomi czasu, są pierwszym wytworem
Nieskończonego Ducha, który posiada świadomość czasu. Są to pierworodne istoty
Nieskończonego Ducha, uosobione w czasie i uduchowione w przestrzeni.
Te samotne duchy powstały o świcie czasu, jako w pełni rozwinięte i doskonale
wyposażone istoty duchowe. Wszystkie są jednakowe, nie ma u nich klas czy podgrup,
opartych na osobowym zróżnicowaniu. Ich klasyfikacje opierają całkowicie na rodzaju
pracy, do której od czasu do czasu są przydzielane.
Śmiertelnicy zaczynają jako prawie materialne istoty, na światach w przestrzeni i
wznoszą się do wewnątrz, ku Wielkim Centrom; samotne duchy zaczynają w centrum
wszystkich rzeczy i pragną przydziału do odległych kreacji, nawet do poszczególnych
światów, do najbardziej oddalonych wszechświatów lokalnych i jeszcze dalej.
Chociaż nazywani są Samotnymi Posłańcami, nie są to duchy samotne, choć
doprawdy lubią pracować samotnie. Są jedynymi istotami z całego stworzenia, które
mogą znaleźć i znajdują przyjemność w samotnej egzystencji, aczkolwiek korzystają z
towarzystwa kilku klas wszechświatowych istot inteligentnych, z którymi mogą się
bratać.
Samotni Posłańcy nie są w swej służbie odosobnieni, wciąż mają styczność z
bogactwem intelektu całego stworzenia, jako że potrafią „wsłuchiwać się” we wszystkie
transmisje tych domen, w których przebywają. Mogą też komunikować się nawzajem z
członkami swego własnego, najbliższego korpusu, z tymi istotami, które wykonują ten
sam rodzaj pracy w tym samym superwszechświecie. Mogą się porozumiewać z
innymi istotami ze swej grupy, dostali jednak polecenie od rady Siedmiu Duchów
Nadrzędnych, aby tego nie robić a są grupą lojalną, nie są nieposłuszni, ani nie robią
odstępstw. Nie istnieje zapis mówiący o tym, że Samotny Posłaniec pogrążył się
kiedykolwiek w ciemności.
Samotni Posłańcy, tak samo jak Dyspozytorzy Mocy Wszechświata, należą do kilku
zaledwie rodzajów istot, działających w różnych domenach, które nie podlegają
zatrzymaniu czy przetrzymaniu przez trybunały czasu i przestrzeni. Nie mogą być
wezwani do stawienia się przed kimkolwiek, za wyjątkiem Siedmiu Duchów
Nadrzędnych, ale w kronikach wszechświata nadrzędnego nie istnieje zapis mówiący o
tym, że ta rajska rada kiedykolwiek wezwała Samotnego Posłańca na sprawę sądową.
Posłańcy, pełniący samotne zadania, są niezawodni, samodzielni, wszechstronni,
głęboko duchowi i generalnie są sympatyczną grupą istot stworzonych, pochodzących
od Trzeciego Źródła i Centrum; działają z upoważnienia Nieskończonego Ducha,
przebywającego na centralnej Wyspie Raj i tak jak jest on uosobiony na sferach
zarządów wszechświatów lokalnych. Cały czas włączeni są w bezpośredni obwód,
emanujący od Nieskończonego Ducha, nawet kiedy działają w kreacjach lokalnych
pod bezpośrednim wpływem Matek Duchów wszechświatów lokalnych.
Istnieje techniczna przyczyna tego, że Samotni Posłańcy muszą podróżować i
pracować w pojedynkę. Przez krótki okres, gdy się nie poruszają, mogą pracować
razem w grupie, ale gdy tak się zbiorą, odcinają się zupełnie od podtrzymywania i
ukierunkowania ze strony swego rajskiego obwodu, zostają zupełnie odosobnieni.
Kiedy są w drodze, albo kiedy działają w obwodach przestrzeni i w strumieniu czasu,
gdy dwu lub więcej z tej klasy znajduje się blisko siebie, dwaj czy też wszyscy z nich są
odcięci od łączności z wyższymi, cyrkulującymi siłami. Doznają „krótkiego zwarcia”,
jak moglibyście to symbolicznie określić. Dlatego też posiadają oni właściwą sobie
cechę automatycznego alarmowania, sygnału ostrzegawczego, który działa bezbłędnie
powiadamiając ich o bliskiej kolizji i niezawodnie trzyma ich odpowiednio
oddzielonych od siebie, aby uniknąć zakłóceń w ich prawidłowym i skutecznym
funkcjonowaniu. Posiadają również właściwą sobie i automatyczną zdolność, dzięki
której wykrywają i wykazują bliskość zarówno Natchnionych Duchów Trójcy jak
Boskich Dostrajaczy Myśli.
Posłańcy ci nie mają możliwości poszerzania osobowości czy rozmnażania się, ale
praktycznie nie ma we wszechświatach pracy, której nie mogliby się podjąć i do której
nie mogą wnieść czegoś istotnego i pożytecznego. Oszczędzają w znacznym stopniu
czas, zwłaszcza tym, którzy zajmują się administracją spraw wszechświata i pomagają
nam wszystkim, od najwyższych do najniższych.
2. ZADANIA SAMOTNYCH POSŁAŃCÓW
Samotni Posłańcy nie są na stałe przydzieleni do żadnej konkretnej jednostki czy
grupy osobowości niebiańskich. Swe obowiązki wykonują zawsze jako zadania zlecone,
a w czasie takiej służby pracują pod bezpośrednim nadzorem tych, co kierują domeną,
w której otrzymali przydział. Nie posiadają ani własnej organizacji ani żadnego rządu,
Samotnymi Posłańcami.
Samotni Posłańcy przydzieleni są przez Nieskończonego Ducha do siedmiu
następujących grup służby:
1. Posłańcy Rajskiej Trójcy.
2. Posłańcy orbit Havony.
3. Posłańcy superwszechświatów.
4. Posłańcy wszechświatów lokalnych.
5. Badacze bez zleconego przydziału.
6. Ambasadorzy i emisariusze do zadań specjalnych.
7. Objawiciele prawdy.
Posłańcy duchowi zawsze mogą się zamieniać, przechodzić z jednego typu służby
do innego; przenosiny takie mają miejsce cały czas. Nie ma oddzielnych klas
Samotnych Posłańców, są oni duchowo jednakowi i w każdym sensie równi. Podczas,
gdy generalnie określani są numerem, Nieskończony Duch zna ich imiona osobiste.
Dla reszty z nas znani są pod imieniem i numerem, określającym ich bieżący przydział.
1. Posłańcy Rajskiej Trójcy . Nie mogę objawić zbyt wiele na temat pracy tej grupy
posłańców, przydzielonych do Trójcy. Są oni zaufanymi i tajnymi sługami Bóstw, a
kiedy powierza im się wieści specjalne, zawierające nie objawione zasady działania i
przyszłe drogi postępowania Bogów, nigdy nie słyszano, żeby zdradzili tajemnicę czy
zawiedli zaufanie pokładane w ich klasie. I wszystko, co się o nich mówi, nie jest w celu
wychwalania ich doskonałości, ale raczej podkreślenia tego, że Bóstwa mogą stwarzać i
stwarzają istoty doskonałe .
Dezorientacja i zamieszanie, panujące na Urantii, wcale nie oznacza tego, że Rajscy
Władcy nie są zainteresowani planetą, czy nie mogą odmiennie pokierować biegiem
wydarzeń. Stwórcy posiadają odpowiednią moc aby zrobić z Urantii istny raj, lecz taki
Eden nie przyczyniałby się do kształtowania tych silnych, szlachetnych i
doświadczonych charakterów, które Bogowie tak pewnie wykuwają z waszego świata,
pomiędzy kowadłem konieczności a młotem trudu. Wasze lęki i żale, wasze próby i
rozczarowania, są po prostu tak samo częścią Boskiego planu dla waszej sfery, jak
częścią tego planu jest znakomita perfekcja i nieskończone dostrojenie wszystkich
rzeczy do ich najwyższego celu, na światach centralnego i doskonałego wszechświata.
2. Posłańcy orbit Havony . W trakcie całego waszego wznoszenia się będziecie, z
początku niewyraźnie ale później coraz lepiej, potrafili wykryć obecność Samotnych
Posłańców, jednak nie będziecie rozpoznawać ich bezbłędnie, zanim nie dotrzecie do
Havony. Pierwszymi posłańcami, których ujrzycie twarzą w twarz, będą ci z orbit
Havony.
Samotni Posłańcy mają specjalne kontakty z rodowitymi mieszkańcami światów
Havony. Ci Posłańcy, którzy mają takie utrudnienia czynnościowe, kiedy się łączą
jeden z drugim, mogą mieć i mają bardzo bliską styczność osobistą z mieszkańcami
Havony. Jest jednak zupełnie niemożliwe opisanie ludzkim umysłom najwyższego
zadowolenia, jakie się rodzi w wyniku kontaktów umysłów tych bosko doskonałych
istot, z duchami o osobowościach zbliżonych do transcendentalnych.
3. Posłańcy superwszechświatów . Pradawni Czasu, czyli osobowości pochodzące od
Trójcy, kierujące przeznaczeniem siedmiu superwszechświatów – tria boskiej mocy i
mądrości administracyjnej – są dobrze zaopatrzeni w Samotnych Posłańców. Tylko
poprzez tę klasę posłańców, trójjedni władcy jednego superwszechświata mogą
bezpośrednio i osobiście komunikować się z władcami innego. Samotni Posłańcy są
jedynym dostępnym rodzajem duchowych istot inteligentnych – obok być może
Natchnionych Duchów Trójcy – które mogą być przesyłane z zarządu jednego
superwszechświata wprost do zarządu drugiego. Wszystkie inne osobowości muszą
podróżować drogą przez Havonę i światy administracyjne Duchów Nadrzędnych.
Jest pewien rodzaj informacji, do której nie mają dostępu ani Posłańcy Grawitacji,
ani odzwierciedlanie, ani transmisja. I kiedy Pradawni Czasu chcą z całkowitą
pewnością poznać te sprawy, muszą wysłać Samotnego Posłańca do źródła tej wiedzy.
Posłaniec, współpracujący teraz ze mną, został wysłany z Uversy z misją do
wszechświata centralnego, na długo przed pojawieniem się życia na Urantii – nie było
go na liście Orvontonu prawie milion lat – wrócił jednak w oznaczonym czasie z
potrzebną informacją.
Nie ma ograniczeń dla służby Samotnych Posłańców w superwszechświatach; mogą
działać jako wykonawcy zarządzeń wysokich trybunałów lub zbierać informacje dla
danej domeny. Bardziej lubią służyć w Orvontonie niż w innych kreacjach, gdyż
potrzeby są tu znacznie zwielokrotnione i więcej jest okazji do heroicznych wysiłków.
W domenach, gdzie występują największe trudności, wszyscy lubimy pełnić bardziej
aktywne funkcje.
4. Posłańcy wszechświatów lokalnych. Nie ma ograniczeń dla działalności
Samotnych Posłańców w służbach wszechświata lokalnego. Są oni sumiennymi
objawicielami motywów i intencji Matki Ducha wszechświata lokalnego, choć
podlegają jurysdykcji rządzącego Syna-Mistrza. Odnosi się to do wszystkich
posłańców, działających we wszechświecie lokalnym, czy podróżują oni bezpośrednio
z zarządu wszechświata, czy działają tymczasowo związani z Ojcami Konstelacji,
Władcami Systemów czy Książętami Planetarnymi. Zanim cała władza zostanie
skoncentrowana w rękach Syna Stwórcy, podczas wyniesienia go do pozycji
najwyższego władcy wszechświata, posłańcy ci funkcjonuję we wszechświecie
lokalnym pod generalnym nadzorem Pradawnych Czasu i są bezpośrednio
odpowiedzialni przed reprezentującym ich rezydentem, Jednoczącym Czasu.
5. Badacze bez zleconego przydziału. Gdy rezerwowy korpus Samotnych Posłańców
ma nadwyżkę tych istot, jeden z Siedmiu Najwyższych Dyspozytorów Mocy
wystosowuje wezwanie o ochotników-odkrywców; i nigdy nie brakuje ochotników,
gdyż Posłańcy lubią być wysyłani jako wolni, nieskrępowani odkrywcy, przeżywać
emocje znajdowania organizujących się zaczątków nowych światów i wszechświatów.
Wylatują, aby weryfikować dane dostarczone przez tych, którzy badają
funkcjonowanie domen kosmicznych. Bez wątpienia Rajskie Bóstwa wiedzą o istnieniu
takich nie odkrytych systemów energii w przestrzeni, ale nigdy nie ujawniają tej
informacji. Jeśli Samotni Posłańcy nie odkryją i nie naniosą na mapę takich nowych,
organizujących się centrów energii, zjawisko takie mogłoby długo pozostawać
niezauważone nawet przez inteligentne istoty z przyległych domen. Samotni Posłańcy,
jako klasa, są bardzo wrażliwi na grawitację; mogą zatem czasami odkryć domniemaną
Zgłoś jeśli naruszono regulamin