022.Przekaz.pdf

(90 KB) Pobierz
PRZEKAZ 22
PRZEKAZ 22
UTRÓJCOWIENI SYNOWIE BOGA
I stnieją trzy grupy istot, zwanych Synami Boga. W dodatku do zstępujących i
wznoszących się klas synostwa, istnieje jeszcze trzecia grupa, zwana
Utrójcowionymi Synami Boga. Utrójcowiona klasa synostwa dzieli się
dodatkowo na trzy podstawowe kategorie, w zależności od pochodzenia wielu
typów osobowości, objawionych i nie objawionych. Te podstawowe kategorie są
następujące:
1. Utrójcowieni Synowie Bóstwa.
2. Synowie objęci Trójcą.
3. Synowie utrójcowieni przez stworzonych.
Wszyscy Utrójcowieni Synowie Boga, niezależnie od ich pochodzenia, mają
wspólne im doświadczenie utrójcowienia, albo jako część swego pochodzenia,
albo jako późniejsze doświadczenie objęcia Trójcą. Utrójcowieni Synowie
Bóstwa nie są objawieni w tych narracjach, zatem prezentacja ta będzie się
ograniczać do zobrazowania pozostałych dwu grup, zwłaszcza Synów objętych
Trójcą.
1. SYNOWIE OBJĘCI TRÓJCĄ
Wszyscy Synowie objęci Trójcą mają podwójne albo pojedyncze pochodzenie,
jednak w wyniku objęcia przez Trójcę zostają na zawsze przydzieleni do Trójcy i
jej służb. Korpus ten, tak jak jest objawiony i zorganizowany dla służby
superwszechświatowej, obejmuje siedem klas osobowości:
1. Możni Posłańcy.
2. Posiadający Wysokie Uprawnienia.
3. Nieposiadający Imienia i Numeru.
4. Utrójcowieni Kuratorzy.
5. Utrójcowieni Ambasadorzy.
6. Niebiańscy Opiekunowie.
7. Asystenci Wysokiego Syna.
Te siedem grup osobowości dzieli się dalej, w zależności od pochodzenia,
natury i funkcji, na trzy główne kategorie: Utrójcowieni Synowie Dostąpienia,
Utrójcowieni Synowie Wyboru i Utrójcowieni Synowie Perfekcji.
Utrójcowieni Synowie Dostąpienia – Możni Posłańcy, Posiadający Wysokie
Uprawnienia i Nieposiadający Imienia i Numeru – wszyscy są wznoszącymi się
śmiertelnikami, zespolonymi z Dostrajaczami, którzy dotarli do Raju i Korpusu
Finalizmu. Nie są jednak finalistami; kiedy zostali objęci Trójcą, ich imiona
zostały usunięte z listy finalistów. Nowi synowie tej klasy przechodzą specjalne,
stosunkowo krótkie kursy szkoleniowe na orbitach Havony, na planetach
zarządu orbity, pod kierunkiem Wiecznych Czasu. Później są oni przydzielani
do służb Pradawnych Czasu w siedmiu superwszechświatach.
Utrójcowieni Synowie Wyboru obejmują Utrójcowionych Kuratorów i
Utrójcowionych Ambasadorów. Rekrutują się oni z pewnych transponowanych
istot pośrednich i ewolucyjnych serafinów, którzy przemierzyli Havonę i dotarli
do Raju, jak również z pewnych zespolonych z Duchem i zespolonych z Synem
śmiertelników, którzy także się wznieśli do centralnej Wyspy Światłości i Życia.
Po ich objęciu przez Rajską Trójcę i po krótkim szkoleniu w Havonie,
Utrójcowieni Synowie Wyboru przydzielani są do sądów Pradawnych Czasu.
Utrójcowieni Synowie Perfekcji . Niebiańscy Opiekunowie oraz ich partnerzy,
Asystenci Wysokiego Syna, stanowią unikalną grupę osobowości dwukrotnie
utrójcowionych. Są to synowie utrójcowieni przez stworzone osobowości Raju-
Havony albo przez doskonałych, wznoszących się śmiertelników, którzy długo
wyróżniali się w Korpusie Finalizmu. Niektórzy z tych synów, utrójcowionych
przez stworzonych, po służbie z Najwyższymi Wykonawcami Siedmiu Duchów
Nadrzędnych i po odsłużeniu przy Nauczycielach-Synach Trójcy, zostają
utrójcowieni ponownie (objęci) przez Rajską Trójcę a potem oddelegowani do
sądów Pradawnych Czasu, jako Niebiańscy Opiekunowie i jako Asystenci
Wysokiego Syna. Utrójcowieni Synowie Perfekcji są przydzielani bezpośrednio
do służby w superwszechświecie, bez dodatkowego szkolenia.
Liczba naszych towarzyszy, pochodzących od Trójcy – Perfektorów Mądrości,
Niebiańskich Radców i Uniwersalnych Cenzorów – jest stała, ale liczba synów
objętych Trójcą stale się zwiększa. Wszystkie siedem klas synów objętych Trójcą
ma nominacje na członków jednego z siedmiu rządów superwszechświatowych,
a ich liczba w służbie każdego superwszechświata jest dokładnie taka sama,
żaden nie został stracony. Istoty objęte Trójcą nigdy nie zeszły na manowce;
mogą one chwilowo pobłądzić, ale nigdy żadna z nich nie została uznana winną
lekceważenia rządów superwszechświata. Synowie Dostąpienia i Synowie
Wyboru nigdy się nie zachwiali na służbie dla Orvontonu, ale Utrójcowieni
Synowie Perfekcji czasami pobłądzili w osądzie, wywołując tym samym
przejściową dezorientację.
Wszystkie siedem wymienionych klas działa jako grupy w znacznej mierze
samorządne, pod kierownictwem Pradawnych Czasu. Zakres ich służby jest
szeroki; Utrójcowieni Synowie Perfekcji nie opuszczają superwszechświata, do
którego są przydzieleni, ale ich utrójcowieni współpracownicy wędrują poprzez
wielki wszechświat, podróżując od ewolucyjnych światów czasu i przestrzeni do
wiecznej Wyspy Raj. Mogą pełnić swe funkcje w jakimkolwiek z
superwszechświatów, ale czynią to zawsze jako członkowie superrządu, do
którego pierwotnie zostali przydzieleni.
Widać wyraźnie, że synowie objęci Trójcą zostali na stałe przydzieleni do
służby w siedmiu superwszechświatach; z pewnością taki przydział trwać będzie
przez całą obecną epokę wszechświata, jednak nigdy nie informowano nas o
tym, że ma on być wieczny.
2. MOŻNI POSŁAŃCY
Możni Posłańcy należą do grupy wznoszących się, Utrójcowionych Synów. Są
klasą doskonałych śmiertelników, którzy sprawdzili się w czasie buntu, albo w
inny sposób udowodnili swą osobistą lojalność; wszyscy oni przeszli pewien,
określony sprawdzian wszechświatowej wierności. Kiedyś, w trakcie swego
wznoszenia się do Raju, trwali niezłomnie i lojalnie w obliczu niewierności
swych zwierzchników, a niektórzy aktywnie i lojalnie działali na miejscach tych
niewiernych przywódców.
Z takimi osobistymi dowodami lojalności i oddania, ci wznoszący się
śmiertelnicy przeszli Havonę, razem z potokiem pielgrzymów czasu, dotarli do
Raju i stamtąd, jako jego absolwenci, zostali zgromadzeni w Korpusie Finalizmu.
Po czym zostali utrójcowieni w tajemniczym objęciu Rajskiej Trójcy a następnie
wyznaczeni na współpracowników Pradawnych Czasu, w administracji rządów
siedmiu superwszechświatów.
Przeznaczeniem każdego, wznoszącego się śmiertelnika, który przeżył bunt i
działał lojalnie w obliczu buntu, jest zostać ewentualnie Możnym Posłańcem i
służyć w superwszechświecie. Dotyczy to także każdej wznoszącej się istoty,
która skutecznie zapobiega takim przewrotom błędu i zła, czy grzechu,
ponieważ uważa się, że działalność, która zapobiega buntowi czy powoduje
powstanie wyższych typów lojalności podczas kryzysu we wszechświecie,
posiada nawet wyższą wartość niż lojalność w obliczu rzeczywistego buntu.
Starsi rangą Możni Posłańcy zostali wybrani z tych wznoszących się
śmiertelników czasu i przestrzeni, którzy znajdowali się wśród wcześniejszych
przybyszów do Raju, wielu z nich przemierzyło Havonę w czasach Grandfandy.
Jednak nie przeprowadzono pierwszego utrójcowienia Możnych Posłańców,
dopóki korpus kandydatów nie zawierał reprezentantów każdego z siedmiu
superwszechświatów. Ostatnia grupa z tej klasy, zakwalifikowana w Raju,
obejmuje wznoszących się pielgrzymów z wszechświata lokalnego Nebadonu.
Możni Posłańcy obejmowani są przez Rajską Trójcę grupami, po siedemset
tysięcy; sto tysięcy Posłańców przydzielanych zostaje do każdego
superwszechświata. Prawie bilion Możnych Posłańców oddelegowanych jest do
Uversy a istnieją wszelkie przesłanki żeby sądzić, że liczba służących w każdym z
siedmiu superwszechświatów jest dokładnie taka sama.
Jestem Możnym Posłańcem a Urantian zainteresować może to, że partner i
towarzysz moich przeżyć jako śmiertelnika także tryumfował w wielkim
sprawdzianie, oraz to, że chociaż wiele razy byliśmy dłuższy czas rozdzieleni, w
epokowym wznoszeniu się do wewnątrz, ku Havonie, zostaliśmy objęci w tej
samej grupie siedmiuset tysięcy istot i spędziliśmy nasz czas przejścia przez
Vicegerington w bliskim, miłości pełnym związku. W końcu zostaliśmy wysłani
razem i przydzieleni do Uversy w Orvontonie, i często jesteśmy ekspediowani
razem do zadań, wymagających służby dwu Posłańców.
Możni Posłańcy, razem ze wszystkimi synami objętymi Trójcą, są
przydzielani do wszystkich stadiów funkcjonowania superwszechświata.
Utrzymują stałą łączność ze swoim zarządem, poprzez służbę odzwierciedlania
superwszechświata. Możni Posłańcy służą we wszystkich sektorach
superwszechświata i często wykonują misje we wszechświatach lokalnych, a
nawet na poszczególnych światach, tak jak ja to robię przy tej sposobności.
W sądach superwszechświata, kiedy dochodzi do procesu, Możni Posłańcy
działają jako obrońcy, zarówno jednostek jak i planet; pomagają także
Doskonalącym Czasu przy kierowaniu sprawami większych sektorów. Ich
głównym zadaniem, jako grupy, jest działać jako obserwatorzy w
superwszechświecie. Rozlokowani są na różnych światach zarządu oraz na
poszczególnych, ważniejszych planetach, jako oficjalni obserwatorzy
Pradawnych Czasu. W czasie takiego przydziału służą oni także jako doradcy
rządów, kierujących sferami, na których obserwatorzy przebywają. Posłańcy
aktywnie uczestniczą we wszystkich stadiach schematu wznoszenia się i rozwoju
śmiertelnika. Razem ze swymi pomocnikami, śmiertelnego pochodzenia,
pomagają superrządom orientować się osobiście w tym, co dotyczy stanu i
postępu planów zstępujących Synów Boga.
Możni Posłańcy są w pełni świadomi całej swej drogi, przebytej podczas
wznoszenia się i właśnie dlatego są oni tak sprawnymi i pełnymi sympatii
opiekunami, wyrozumiałymi posłańcami, służącymi dla każdego świata w
przestrzeni i dla każdej istoty czasu. Jak tylko się wyzwolicie z ciała, będziecie
porozumiewać się z nami swobodnie i będziecie nas rozumieć, ponieważ
pochodzimy ze wszystkich gatunków, ze wszystkich ewolucyjnych światów w
przestrzeni, znaczy z tych gatunków śmiertelnych, które są zamieszkałe przez
Dostrajaczy Myśli a następnie z nim zespolone.
3. POSIADAJĄCY WYSOKIE UPRAWNIENIA
Posiadający Wysokie Uprawnienia to druga grupa Utrójcowionych Synów
Dostąpienia, a obejmuje ona w całości istoty śmiertelnego pochodzenia,
zespolone z Dostrajaczem. Są to ci śmiertelnicy, którzy doszli do doskonałości i
którzy dowiedli swych wyższych zdolności administracyjnych i wykazali
niezwykły geniusz kierowniczy na całej, długiej drodze wznoszenia się. Są
śmietanką istot obdarzonych zdolnościami zarządzania, wywodzącą się z
żyjących wiecznie śmiertelników przestrzeni.
Podczas każdego połączenia Trójcy utrójcowionych zostaje siedemdziesiąt
tysięcy Posiadających Wysokie Uprawnienia. Chociaż wszechświat lokalny
Nebadon jest kreacją stosunkowo młodą, posiada swych reprezentantów w
niedawno utrójcowionych grupach tej kategorii. Do Orvontonu jest teraz
przydzielonych ponad dziesięć miliardów tych utalentowanych administratorów.
Tak samo jak wszystkie samodzielne klasy istot niebiańskich, utrzymują oni
swój zarząd na Uversie i podobnie jak to jest u innych, objętych Trójcą synów,
ich rezerwy na Uversie działają jako centralne ciało kierownicze ich klasy w
Orvontonie.
Posiadający Wysokie Uprawnienia są administratorami działającymi bez
żadnych ograniczeń. Są wszędzie i są zawsze sprawnymi administratorami
Pradawnych Czasu. Służą na każdej sferze, na każdym zamieszkałym świecie i w
każdym stadium działalności każdego z siedmiu superwszechświatów.
Te znakomite istoty, obdarzone wspaniałą mądrością administracyjną i
niezwykłymi zdolnościami kierowniczymi, przedstawiają sprawy w imieniu
trybunałów superwszechświata. Pomagają w wymierzaniu sprawiedliwości i
usuwają rozbieżności we wszechświatach ewolucyjnych. Dlatego też, gdybyście
kiedykolwiek byli pozwani za błędy w osądzie, dokonane podczas wznoszenia
Zgłoś jeśli naruszono regulamin