011.Przekaz.pdf

(76 KB) Pobierz
PRZEKAZ 11
PRZEKAZ 11
WIECZNA WYSPA RAJ
R aj jest wiecznym centrum wszechświata wszechświatów, stałym miejscem pobytu Ojca
Uniwersalnego, Wiecznego Syna, Nieskończonego Ducha i Boskich istot partnerskich i
pomocniczych. Centralna Wyspa jest gigantyczna, jest największym zorganizowanym ciałem
kosmicznej rzeczywistości w całym wszechświecie nadrzędnym. Raj jest zarówno domeną
materialną jak i mieszkaniem duchowym. Wszelkie istoty inteligentne, stworzone przez Ojca
Uniwersalnego, zamieszkują w siedzibach materialnych; stąd absolutne centrum kontroli też
musi być literalnie materialne. I znowu należy powtórzyć, że rzeczy duchowe i istoty duchowe są
rzeczywiste .
Materialne piękno Raju polega na przepychu jego fizycznej doskonałości; wielkość duchowa
Wyspy Boga przejawia się we wspaniałych osiągnięciach intelektualnych i rozwoju umysłowym
jej mieszkańców; chwała centralnej Wyspy ukazuje się w nieskończonym wyposażeniu Boskich
osobowości duchowych – w światłości życia. Jednak głębie duchowego piękna i wspaniałości tej
świetnej całości przekraczają zupełnie pojmowanie skończonego umysłu istot materialnych.
Śmiertelnik nie może zrozumieć chwały i duchowej okazałości Boskiego miejsca zamieszkania.
Raj jest z wieczności; nie istnieją żadne zapisy, czy podania, dotyczące początków owej
centralnej Wyspy Światłości i Życia.
1. REZYDENCJA BOGA
W administracji domen wszechświatowych Raj służy rozlicznym celom, ale dla istot
stworzonych istnieje on zasadniczo jako miejsce zamieszkania Bóstwa. Osobista obecność Ojca
Uniwersalnego jest umiejscowiona dokładnie w centrum wyższej powierzchni tego, nieomal
okrągłego, ale nie kulistego, miejsca pobytu Bóstw. Rajska obecność Ojca Uniwersalnego
otoczona jest bezpośrednio osobistą obecnością Wiecznego Syna, podczas gdy ich obu otacza
niewysłowiona chwała Nieskończonego Ducha.
Bóg mieszka, mieszkał i zawsze będzie mieszkał w tej samej, centralnej i wiecznej siedzibie.
Zawsze go tam znajdowaliśmy i zawsze będziemy go tam znajdować. Ojciec Uniwersalny jest
kosmicznie zogniskowany, duchowo uosobiony i geograficznie zamieszkały w centrum
wszechświata wszechświatów.
Wszyscy znamy prostą drogę, jaką należy iść, aby odnaleźć Ojca Uniwersalnego. Nie
potraficie zrozumieć wielu tych spraw, które odnoszą się do Boskiej rezydencji, ponieważ jest
ona tak bardzo oddalona i ogrom przestrzeni oddziela ją od was, ale ci, co potrafią zrozumieć
znaczenie tych ogromnych odległości, znają miejsce pobytu Boga tak niezawodnie i pewnie, jak
wy znacie położenie Nowego Jorku, Londynu, Rzymu czy Singapuru, miast wyraźnie
umiejscowionych geograficznie na Urantii. Gdybyście byli mądrymi nawigatorami, mielibyście
do dyspozycji statek, mapy i kompas, łatwo moglibyście dotrzeć do tych miast. Tak samo,
gdybyście mieli czas i środki, pozwalające na przebycie drogi, posiadalibyście warunki duchowe
i niezbędne przewodnictwo, moglibyście być pilotowani wszechświat za wszechświatem i orbita
za orbitą, zawsze podróżując do wewnątrz gwiaździstych sfer, aż w końcu stanęlibyście przed
centralną światłością duchowej chwały Ojca Uniwersalnego. Jeśli ktoś ma wszystko, co potrzeba
do podróży, tak samo może znaleźć osobistą obecność Boga w centrum wszystkich rzeczy, jak
może znaleźć odległe miasta na waszej własnej planecie. To, że nie odwiedzaliście tych miejsc, w
żaden sposób nie neguje rzeczywistości ich istnienia. To, że tak mało wszechświatowych istot
stworzonych znalazło Boga w Raju, w żaden sposób nie neguje ani rzeczywistości jego istnienia,
ani rzeczywistości jego duchowej osoby w centrum wszystkich rzeczy.
Ojca zawsze można zastać w tym, centralnym miejscu. Gdyby się przeniósł, mogłoby
nastąpić wszechświatowe pandemonium, ponieważ w nim się zbiegają, w centrum jego pobytu,
wszechświatowe linie grawitacji biegnące od krańców stworzenia. Czy to śledzimy obwód
osobowości, wstecz poprzez wszechświaty, czy patrzymy za wznoszącymi się osobowościami, jak
podróżują do wewnątrz ku Ojcu, czy to śledzimy linie grawitacji materialnej aż do Raju dolnego,
czy oglądamy rodzące się cykle siły kosmicznej, czy to patrzymy szlakiem linii grawitacji
duchowej, aż do Wiecznego Syna, czy przyglądamy się korowodowi zdążających do wewnątrz
Rajskich Synów Boga, czy śledzimy obwód umysłu, czy patrzymy na wiele bilionów istot
niebiańskich, które pochodzą od Nieskończonego Ducha – drogą dowolnej z tych obserwacji
lub poprzez nie wszystkie, prowadzeni jesteśmy bezpośrednio do obecności Ojca, do jego
centralnego miejsca pobytu. Tutaj Bóg jest osobiście, literalnie i faktycznie obecny. Od jego
nieskończonej istoty rozlewają się na wszystkie wszechświaty wezbrane strumienie życia, energii
i osobowości.
2. NATURA WIECZNEJ WYSPY
Ponieważ zaczynacie dostrzegać ogrom wszechświata materialnego, widzialny nawet z
waszego położenia astronomicznego, z waszej pozycji w gwiezdnych systemach, powinno być
dla was jasne, że tak potężny wszechświat materialny musi mieć odpowiednią i godną stolicę,
centralną siedzibę odpowiadającą godności i bezgraniczności wszechświatowego Władcy
wszystkich tych ogromnych i rozległych kreacji, domen materialnych i istot żywych.
W swoim kształcie Raj jest odmienny od innych, zamieszkałych ciał kosmicznych – nie jest
kulisty. Jest on zdecydowanie elipsoidalny i posiada średnicę na linii północ-południe o jedną
szóstą dłuższą od średnicy wschód-zachód. Centralna Wyspa jest zasadniczo płaska a odległość
od powierzchni górnej do dolnej wynosi jedną dziesiątą średnicy wschód-zachód.
Te różnice w wymiarach, gdy się je weźmie pod uwagę, w związku ze stacjonarnym statusem
i większym parciem na zewnątrz siły-energii na północnym końcu Wyspy, umożliwiają
ustalenie absolutnych kierunków we wszechświecie nadrzędnym.
Centralna Wyspa podzielona jest geograficznie na trzy funkcyjne domeny:
1. Raj górny.
2. Raj obwodowy.
3. Raj dolny.
O tej powierzchni Raju, która jest miejscem czynności osobowych, mówimy jako o stronie
górnej a o powierzchni przeciwległej, jako o stronie dolnej. Obwód Raju przeznaczony jest na te
czynności, które ani nie są ściśle osobowe, ani też nieosobowe. Trójca wydaje się panować nad
osobową czy wyższą płaszczyzną, Absolut Nieuwarunkowany nad płaszczyzną dolną, czy też
nieosobową. Nie uważamy Absolutu Nieuwarunkowanego za osobę, sądzimy jednak, że
funkcjonalna obecność przestrzenna tego Absolutu zogniskowana jest w Raju dolnym.
Wieczna Wyspa stanowi jedyną w swoim rodzaju formę materializacji – stacjonarny system
rzeczywistości. Rzeczywistym tworzywem Raju jest jednorodna organizacja potencji przestrzeni,
niespotykana nigdzie indziej w całym rozległym wszechświecie wszechświatów. W różnych
wszechświatach nadano jej wiele nazw, a Melchizedekowie z Nebadonu już od dawna nazywają
absolutum . Podstawa rajskiego tworzywa nie jest ani martwa ani ożywiona; jest to oryginalna,
nieduchowa ekspresja Pierwszego Źródła i Centrum; to jest Raj i nie ma on duplikatu.
Wydaje się nam, że Pierwsze Źródło i Centrum skoncentrował cały absolutny potencjał
rzeczywistości kosmicznej w Raju, co jest częścią jego metody wyzwalania się od ograniczeń
nieskończoności i jest środkiem umożliwiającym stworzenie tego, co podnieskończone a nawet
czasu-przestrzeni. Nie wynika stąd jednak, że Raj ograniczony jest czasem-przestrzenią tylko
dlatego, że wszechświat wszechświatów wykazuje takie własności. Raj istnieje bez czasu i nie ma
umiejscowienia w przestrzeni.
Mówiąc w uproszczeniu, przestrzeń najwyraźniej bierze swój początek tuż poniżej Raju
dolnego; czas tuż powyżej Raju górnego. Czas, tak jak wy go rozumiecie, nie jest cechą rajskiej
egzystencji, chociaż obywatele centralnej Wyspy są w pełni świadomi bezczasowego porządku
zdarzeń. Ruch nie jest właściwością Raju, jest on zależny od woli. Jednak idea odległości, nawet
odległości absolutnej, ma bardzo duże znaczenie, ponieważ może być stosowana do względnych
rajskich lokalizacji. Raj jest bezprzestrzenny, dlatego jego obszary są absolutne a tym samym
użyteczne na wiele różnych sposobów, przekraczających pojmowanie śmiertelnego umysłu.
3. RAJ GÓRNY
W Raju górnym istnieją trzy wielkie sfery działalności, obecność Bóstwa , Najświętsza Sfera i
Święty Obszar . Rozległy rejon, bezpośrednio otaczający obecność Bóstw, pozostawiony jest jako
Najświętsza Sfera i zarezerwowany jest dla czczenia, utrójcowiania oraz wysokich przedsięwzięć
duchowych. W tej sferze nie ma żadnych struktur materialnych, żadnych wytworów czysto
intelektualnych; nie mogą one tam istnieć. Dla mnie, próba zobrazowania ludzkiemu umysłowi
boskiej natury i wspaniałej majestatyczności Najświętszej Sfery Raju jest bezcelowa. Jest to
domena zupełnie duchowa a wy jesteście prawie zupełnie materialni. Dla czysto materialnej
istoty rzeczywistość czysto duchowa najwyraźniej nie istnieje.
Podczas gdy nie ma fizycznych obiektów materialnych na obszarze Najświętszego, w
sektorach Świętej Krainy znajduje się wiele pamiątek z waszych materialnych dni a jeszcze
więcej ich jest w pełnych wspomnień, historycznych obszarach Raju obwodowego.
Święty Obszar, dalszy albo mieszkalny rejon, jest podzielony na siedem współśrodkowych
stref. Raj zwany jest czasem „Domem Ojca”, jako że jest jego wiecznym miejscem zamieszkania
a siedem stref nazywa się często „rajskimi mieszkaniami Ojca”. Wewnętrzna, czy pierwsza strefa,
zajmowana jest przez Obywateli Raju i rodowitych mieszkańców Havony, którzy mogli
zamieszkać w Raju. Kolejna, albo druga strefa, jest miejscem zamieszkania istot, wywodzących
się z siedmiu superwszechświatów czasu i przestrzeni. Ta druga strefa jest częściowo podzielona
na siedem rozległych sekcji, stanowiących rajską ojczyznę istot duchowych i wznoszących się
istot stworzonych, przybyłych z wszechświatów rozwoju ewolucyjnego. Każdy z tych sektorów
działa wyłącznie dla dobra i rozwoju osobowości z jednego superwszechświata, jednak wielkość
tych obszarów prawie nieskończenie przekracza potrzeby obecnych siedmiu
superwszechświatów.
Każdy z siedmiu sektorów Raju podzielony jest na mniejsze części, zespoły mieszkalne,
przeznaczone na ośrodki zakwaterowania dla miliarda gloryfikowanych, indywidualnych grup
roboczych. Tysiąc takich jednostek stanowi dywizję. Sto tysięcy dywizji równa się kongregacji.
Dziesięć milionów kongregacji tworzy zgromadzenie. Miliard zgromadzeń czyni wielki zespół. I
te, coraz większe grupy idą dalej, poprzez drugi wielki zespół, trzeci i jeszcze dalej, aż do
siódmego wielkiego zespołu. Siedem wielkich zespołów tworzy zespół nadrzędny a siedem
zespołów nadrzędnych składa się na zespół wyższy; w ten sposób ta organizacja rozciąga się w
siedmiu coraz większych grupach, poprzez zespół wyższy, nadwyższy, niebiański, nadniebiański
aż do zespołów najwyższych. Jednak nawet to nie zużywa całej dostępnej przestrzeni.
Oszałamiająca ilość miejsca na mieszkania w Raju, ilość przekraczająca wasze pojmowanie,
zajmuje znacznie mniej niż jeden procent przydzielonej na to powierzchni Świętej Krainy. Jest
jeszcze sporo miejsca dla tych, co są w drodze do wewnątrz, nawet dla tych, co nie zaczną
rajskiej wspinaczki aż do czasów wiecznej przyszłości.
4. RAJ OBWODOWY
Centralna Wyspa kończy się nagle na obwodzie, jednak jej rozmiary są tak ogromne, że jej
krańcowa krzywizna jest relatywnie niedostrzegalna w granicach jakiegokolwiek określonego
obszaru. Obwodową powierzchnię Raju częściowo zajmują pola lądowania i ekspediowania
różnych grup osobowości duchowych. Ponieważ strefy przestrzeni nienasyconej niemalże
zazębiają się z obwodem Raju, wszystkie transporty osobowości, zmierzające do Raju, lądują w
tych rejonach. Ani Raj górny ani dolny nie jest dostępny dla supernafinów transportujących, ani
też dla innych typów istot, przemierzających przestrzeń.
Siedem Duchów Nadrzędnych ma swe osobiste siedziby mocy i władzy na siedmiu sferach
Ducha, okrążających Raj, w przestrzeni między jaśniejącymi globami Syna a wewnętrzną orbitą
światów Havony, ale utrzymują one swe centrale zogniskowania siły na obwodzie Raju. To tutaj
właśnie, powoli krążące obecności Siedmiu Najwyższych Dyspozytorów Mocy określają
rozmieszczenie siedmiu jaskrawych punktów odpowiednich rajskich energii, wychodzących do
siedmiu superwszechświatów.
Tutaj, na obwodzie Raju, znajdują się ogromne historyczne i prorocze tereny wystawowe,
przydzielone Synom Stwórcy, poświęcone wszechświatom lokalnym czasu i przestrzeni. Jest
tutaj prawie siedem bilionów takich, zarezerwowanych dla historii obszarów, zajętych już albo
jeszcze wolnych, jednak tereny te, razem wzięte, zajmują jedynie około czterech procent tej
części strefy obwodowej, która jest im przydzielona. Dochodzimy do wniosku, że te ogromne
rezerwy przeznaczone są dla tych wszechświatów, które kiedyś mają być rozmieszczone poza
granicami znanych obecnie, zamieszkałych siedmiu superwszechświatów.
Ta część Raju, która została przydzielona na użytek istniejących wszechświatów, używana jest
zaledwie w zakresie od jednego do czterech procent, natomiast powierzchnia przeznaczona na
tą działalność jest co najmniej milion razy większa od naprawdę potrzebnej do tego celu. Raj jest
wystarczająco wielki, aby pomieścić funkcje prawie nieskończonej kreacji.
Dalsze próby uzmysłowienia wam chwały Raju mogą być jednak bezowocne. Musicie czekać
i rozwijać się, kiedy oczekujecie na to, czego „oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani umysł
człowieka nie zdołał pojąć, na rzeczy, które Ojciec Uniwersalny przygotował tym, co przetrwają
życie w ciele, na światach czasu i przestrzeni”.
5. RAJ DOLNY
Co się tyczy Raju dolnego, wiemy tylko to, co zostało nam objawione; nie przebywają tam
żadne osobowości. Nie ma on zgoła nic do czynienia ze duchowych sprawami istot
inteligentnych, Bóstwo-Absolut również tam nie działa. Zostaliśmy poinformowani, że
wszystkie obwody energii fizycznej i siły kosmicznej wywodzą się z Raju dolnego i
zorganizowane są następująco:
1. Bezpośrednio pod miejscem pobytu Trójcy znajduje się centralna część Raju dolnego,
nieznana i nie objawiona Strefa Wieczności.
2. Strefę to otacza bezpośrednio obszar nienazwany.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin