010.Przekaz.pdf

(72 KB) Pobierz
PRZEKAZ 10
PRZEKAZ 10
RAJSKA TRÓJCA
R ajska Trójca, złożona z wiecznych Bóstw, umożliwia Ojcu uwolnienie się od absolutyzmu
osobowości. Trójca doskonale łączy nieograniczoną ekspresję nieskończonej, osobowej woli
Boga, z absolutnością Bóstwa. Wieczny Syn i rozmaici Synowie Boskiego pochodzenia, razem ze
Wspólnym Aktywizatorem i jego wszechświatowymi dziećmi, efektywnie pomagają Ojcu
uwolnić się od nieodłącznych skądinąd ograniczeń prymatu, doskonałości, niezmienności,
wieczności, uniwersalności, absolutności i nieskończoności.
Rajska Trójca daje możliwość pełnej ekspresji i doskonałego objawienia wiecznej natury
Bóstwa. Również Niezmienni Synowie Trójcy dają pełne i doskonałe objawienie Boskiej
sprawiedliwości. Trójca jest jednością Bóstwa a jedność ta opiera się wiecznie na absolutnych
fundamentach boskiej zgodności trzech pierwotnych i partnerskich, współistniejących ze sobą
osobowości, Boga-Ojca, Boga-Syna i Boga-Ducha.
Patrząc wstecz, w nieskończoną przeszłość, z punktu widzenia obecnego położenia okręgu
wieczności, w funkcjonowaniu wszechświata możemy zauważyć jedną tylko niemożliwą do
uniknięcia konieczność a jest nią właśnie Rajska Trójca. Uważam, że Trójca była nieunikniona.
Jak obserwuję przeszłość, teraźniejszość i przyszłość czasu, uważam, że we wszechświecie
wszechświatów nic poza tym nie było nieuniknionego. Istniejący obecnie wszechświat
nadrzędny, z punktu widzenia jego przeszłości czy przyszłych możliwości, jest nie do
pomyślenia bez Trójcy. Uwzględniwszy Rajską Trójcę, możemy postulować alternatywne czy
nawet wielorakie sposoby robienia wszystkich rzeczy, ale bez Trójcy, Ojca, Syna i Ducha, nie
potrafimy zrozumieć, jak Nieskończony mógłby osiągnąć potrójne i partnerskie uosobienie w
obliczu absolutnej jedności Bóstwa. Żadna inna idea stworzenia nie może się równać poziomem
kompletności i absolutności Trójcy, polegającej na jedności Bóstwa, połączonej z pełnią
wolicjonalnego oswobodzenia, nieodłącznego potrójnemu uosobieniu Bóstwa.
1. SAMOROZDZIELCZOŚĆ PIERWSZEGO ŹRÓDŁA I CENTRUM
Wydaje się, że kiedyś w wieczności, Ojciec wprowadził zasadę działania, polegającą na
intensywnym rozdzielaniu siebie. Jest coś, co istnieje w altruistycznej, pełnej miłości i przemiłej
naturze Ojca Uniwersalnego, coś, co powoduje, że zachowuje on dla siebie sprawowanie tylko
tych władz i tych kompetencji, które najwidoczniej uważa za niemożliwe do oddania, czy do
obdarzenia nimi innych.
Ojciec Uniwersalny zawsze wyzbywał się każdej części siebie, którą można było nadać
jakiemukolwiek innemu Stwórcy lub istocie stworzonej. Podzielił się ze swymi Boskimi Synami i
związanymi z nimi istotami inteligentnymi wszelką mocą i całą władzą, jaką można było oddać.
W istocie przeniósł na swych Synów Władców, w ich poszczególnych wszechświatach, wszystkie
prerogatywy władzy administracyjnej, jakie można było przenieść. W domenach wszechświata
lokalnego zrobił on każdego Władcę Syna Stwórcę tak doskonałym, kompetentnym i
autorytatywnym, jakim jest Wieczny Syn w pierwotnym wszechświecie centralnym. Oddał on,
faktycznie nadał, z dostojeństwem i świętością zachowania osobowości, wszystko z siebie i ze
wszystkich swoich własności, czego mógł się ewentualnie pozbawić, w każdy sposób, w każdej
epoce, w każdym miejscu, każdej osobie i w każdym wszechświecie, za wyjątkiem jego
centralnego miejsca pobytu.
Boska osobowość nie jest egocentryczna; rozdzielanie siebie i obdzielanie osobowością
charakteryzuje Boskie jestestwo o wolnej woli. Stworzeni pragną towarzystwa innych
stworzonych, obdarzonych osobowością; Stwórcy są skłonni do dzielenia się boskością ze swymi
wszechświatowymi dziećmi; osobowość Nieskończonego objawia się jako Ojciec Uniwersalny,
który dzieli rzeczywistość bytu i równość jaźni z dwoma partnerskimi osobowościami,
Wiecznym Synem i Wspólnym Aktywizatorem.
W tym, co dotyczy wiedzy o osobowości i Boskich cechach Ojca, zawsze będziemy zależni
od objawień Wiecznego Syna, ponieważ, kiedy dokonał się wspólny akt stworzenia, kiedy
Trzecia Osoba Bóstwa zaczęła istnieć jako osobowość i realizowała połączone idee swych
boskich rodziców, Ojciec przestał istnieć jako osobowość nie uwarunkowana. Razem z
powołaniem do bytu Wspólnego Aktywizatora i wraz z materializacją centralnego rdzenia
kreacji, nastąpiły pewne wieczne zmiany. Bóg dał siebie jako absolutną osobowość swojemu
Wiecznemu Synowi. Tym samym Ojciec nadał „osobowość wieczności” swemu
jednorodzonemu Synowi, podczas gdy razem nadali „wspólną osobowość”, ich wiecznego
połączenia, Nieskończonemu Duchowi.
Z tego powodu, oraz z innych powodów, będących poza pojmowaniem skończonego umysłu,
niezmiernie trudno jest istocie ludzkiej pojąć nieskończoną, Ojcowską osobowość Boga, poza
tym, że jest on objawiony we wszechświatach w Wiecznym Synu i razem z Synem, aktywny we
wszechświatach w Nieskończonym Duchu.
Ponieważ Rajscy Synowie Boga odwiedzają światy ewolucyjne a czasami nawet na nich
mieszkają w formie ciała materialnego i ponieważ obdarzenia takie umożliwiają śmiertelnemu
człowiekowi poznanie co nieco z natury i charakteru Boskiej osobowości, muszą zatem istoty
stworzone, ze sfer planetarnych, traktować obdarzenia, dokonywane przez Rajskich Synów za
niezawodne i pewne źródło informacji o Ojcu, Synu i Duchu.
2. UOSOBIENIE BÓSTWA
Ojciec, metodą utrójcowienia, pozbawił się tej nie uwarunkowanej osobowości duchowej,
która jest Synem, jednak kiedy to robił, ustanowił się Ojcem tego właśnie Syna i tym samym
posiada nieograniczone możliwości stania się Boskim Ojcem wszystkich istot później
stworzonych, wynikłych czy innych uosobionych typów istot inteligentnych, obdarzonych wolą.
Jako absolutna i nie uwarunkowana osobowość Ojciec może działać tylko jako Syn i z Synem, ale
jako osobowy Ojciec wciąż nadaje osobowość różnorodnym rzeszom inteligentnych, wolą
obdarzonych istot, ze zróżnicowanych poziomów bytu i zawsze utrzymuje osobiste związki,
przepełnione miłością, z tak bezmierną rodziną wszechświatowych dzieci.
Po tym, jak Ojciec nadał pełnię samego siebie osobowości swego Syna i kiedy ten akt
samoobdarzenia został spełniony i był doskonały, z tej nieskończonej mocy i z tej natury, co
istnieje w jedności Ojca-Syna, wieczni partnerzy wspólnie użyczają tych własności i atrybutów,
które tworzą kolejną istotę do nich podobną i ta wspólna osobowość, Nieskończony Duch,
dopełnia egzystencjalnego uosobienia Bóstwa.
Syn jest konieczny dla ojcostwa Boga. Duch jest konieczny dla braterstwa Drugiej i Trzeciej
Osoby. Trzy osoby stanowią najmniejszą grupę społeczną, ale to jest ostatnia z wielu przyczyn,
dlaczego należy wierzyć w nieuchronność Wspólnego Aktywizatora.
Pierwsze Źródło i Centrum jest nieskończoną osobowością-ojcem , nieograniczonym źródłem
osobowości. Wieczny Syn jest nie uwarunkowaną osobowością-absolutem , tą Boską istotą, która
trwa cały czas i wieczność jako doskonałe objawienie osobistej natury Boga. Nieskończony Duch
jest wspólną osobowością , unikalną konsekwencją wiecznotrwałej jedności Ojca-Syna.
Osobowość Pierwszego Źródła i Centrum jest osobowością nieskończoności, minus
absolutna osobowość Wiecznego Syna. Osobowość Trzeciego Źródła i Centrum jest
nadwzbogacającym wynikiem jedności oswobodzonej osobowości-Ojca i absolutnej
osobowości-Syna.
Ojciec Uniwersalny, Wieczny Syn i Nieskończony Duch, są osobami jedynymi w swoim
rodzaju, żadna z nich nie jest duplikatem, każda jest oryginalna, wszystkie są zjednoczone.
Tylko Wieczny Syn doznaje pełni boskich związków osobowości, świadomości zarówno
synostwa z Ojcem jak i ojcostwa dla Ducha oraz Boskiej równości, zarówno z Ojcem-
protoplastą jak i z Duchem-towarzyszem. Ojciec zna doświadczenie posiadania Syna, który jest
mu równy, ale Ojciec nie zna poprzedzających go praojców. Wieczny Syn doświadcza synostwa,
zdaje sobie sprawę z pochodzenia osobowości i jednocześnie Syn uświadamia sobie fakt
wspólnego rodzicielstwa dla Nieskończonego Ducha. Nieskończony Duch świadomy jest
dwojakiego pochodzenia swej osobowości, ale nie jest rodzicem partnerskiej osobowości Bóstwa.
Wraz z Duchem, egzystencjalny cykl uosobienia Bóstwa się dopełnia; pierwsze osobowości,
pochodzące od Trzeciego Źródła i Centrum, są empiryczne i jest ich siedem.
Pochodzę od Rajskiej Trójcy. Znam Trójcę jako zjednoczone Bóstwo, wiem także, że istnieje
Ojciec, Syn i Duch i że działają zgodnie ze swymi specyficznymi, osobistymi zdolnościami.
Wiem również z całą pewnością, że działają oni nie tylko osobiście i zbiorowo, ale także
koordynują swą działalność w różnych zgrupowaniach, że w końcu działają w siedmiu
różnorakich, jednostkowych i zbiorowych zakresach swych możliwości. A skoro siedem
związków wyczerpuje możliwości kombinacji tej właśnie boskości, nieuniknione jest, że
rzeczywistości wszechświata będą się pojawiać w siedmiu wariantach wartości, znaczeń i
osobowości.
3. TRZY OSOBY BÓSTWA
Pomimo, że jest tylko jedno Bóstwo, istnieją trzy autentyczne i Boskie uosobienia tego
Bóstwa. W sprawie wyposażenia człowieka w Boski Dostrajacz, Ojciec powiedział: „Uczyńmy
śmiertelnego człowieka na nasz własny obraz”. W pismach Urantian wielokrotnie pojawiają się
takie odnośniki do działań i uczynków mnogiego Bóstwa, wyraźnie ukazując ludzką
świadomość istnienia i działania trzech Źródeł i Centrów.
Powiedziano nam, że Syn i Duch, w związku Trójcy, utrzymują te same i równe stosunki z
Ojcem. W wieczności i jako Bóstwa postępują tak bez wątpienia, jednak w czasie i jako
osobowości, wykazują oczywiście związki wzajemne o bardzo zróżnicowanej naturze. Jak się
patrzy z Raju w kierunku wszechświatów, związki te wydają się być bardzo podobne, jednak
obserwowane z domen przestrzeni, wydają się być zupełnie odmienne.
Boscy Synowie są w swej istocie „Słowem Bożym”, ale dzieci Ducha są prawdziwie
„Działaniem Bożym”. Bóg mówi poprzez Syna i z Synem, działa poprzez Nieskończonego
Ducha, podczas gdy w całej wszechświatowej działalności Syn i Duch są doskonale zbratani,
działają jak dwaj równi bracia, podziwiając i kochając szanowanego i bosko poważanego,
wspólnego Ojca.
Ojciec, Syn i Duch są oczywiście równi w naturze, partnerscy w swej istocie, jednak istnieją
niewątpliwe różnice w ich wszechświatowych funkcjach, a gdy działają pojedynczo, każda osoba
Bóstwa jest najwidoczniej ograniczona w absolutności.
Ojciec Uniwersalny, zanim z własnej woli wyzbył się osobowości, mocy i atrybutów, które
składają się na Syna i Ducha, wydawał się być (rozważając filozoficznie) nie uwarunkowanym,
absolutnym i nieskończonym Bóstwem. Jednak takie teoretyczne, Pierwsze Źródło i Centrum,
nie może bez Syna, w żadnym znaczeniu tego słowa, być uważane za Ojca Uniwersalnego ;
ojcostwo jest nierzeczywiste bez synostwa. Ponadto Ojciec, aby był absolutny w sensie
całościowym, musiałby istnieć sam w pewnym odległym momencie. Jednak nigdy nie istniał on
samotnie, obaj, Syn i Duch, są współwieczni z Ojcem. Pierwsze Źródło i Centrum zawsze był i
na zawsze będzie wiecznym Ojcem Pierwszego Syna, a z Synem, wiecznym rodzicem
Nieskończonego Ducha.
Zauważamy, że Ojciec wyzbył się wszystkich przejawów absolutności, za wyjątkiem
absolutnego ojcostwa i absolutnej woli. Nie wiemy, czy wola jest niezbywalną cechą Ojca,
możemy jedynie zauważyć, że nie pozbawił się woli. Ta nieskończoność woli musi być wiecznie
charakterystyczna dla Pierwszego Źródła i Centrum.
Ojciec Uniwersalny, nadając Wiecznemu Synowi absolutność osobowości, uwolnił się z
więzów absolutyzmu osobowości, jednak robiąc to poczynił krok, który uniemożliwia mu na
zawsze działanie w pojedynkę jako osobowość-absolut. Wraz z ostatecznym uosobieniem
współistniejącego z nimi Bóstwa – Wspólnego Aktywizatora – pojawia się przełomowa,
trójcowa zależność wzajemna trzech Boskich osobowości, w odniesieniu do całościowego
funkcjonowania Bóstwa w absolucie.
Bóg jest Ojcem-Absolutem wszystkich osobowości we wszechświecie wszechświatów. Ojciec
jest osobowo absolutny w swej wolności działania, jednak we wszechświatach czasu i przestrzeni,
stworzonych, stwarzanych i tych, co będą stwarzane, Ojciec nie jest dostrzegalnie absolutny jako
Bóstwo całościowe, chyba, że w Rajskiej Trójcy.
Pierwsze Źródło i Centrum działa we wszechświatach zjawiskowych, na zewnątrz Havony,
następująco:
1. Jako stwórca, przez Synów Stwórcy, swych wnuków.
2. Jako kontroler, przez centrum grawitacyjne Raju.
3. Jako duch, przez Wiecznego Syna.
4. Jako umysł, przez Wspólnego Stwórcę.
5. Jako Ojciec, utrzymuje rodzicielski kontakt ze wszystkimi stworzonymi przez obwód
osobowości.
6. Jako osoba, działa bezpośrednio na obszarze stworzenia przez swe niezależne fragmenty –
w śmiertelnym człowieku przez Dostrajacze Myśli.
7. Jako Bóstwo całościowe działa tylko w Rajskiej Trójcy.
Wszelkie takie zrzeczenia się i przekazania jurysdykcji, poczynione przez Ojca
Uniwersalnego, są całkowicie dobrowolne i dokonywane są z jego własnej inicjatywy.
Wszechmocny Ojciec celowo wprowadza takie ograniczenia władzy wszechświatowej.
Wieczny Syn wydaje się działać jako jedność z Ojcem, we wszystkich aspektach duchowych,
za wyjątkiem obdarzania fragmentami Boga i innymi funkcjami przedosobowymi. Syn nie
Zgłoś jeśli naruszono regulamin