Choroby tarczycy.pdf

(1604 KB) Pobierz
Microsoft PowerPoint - wyklad klasyfikacja nadczynnosci i niedoczynnosci tarczycy konspekt 2008 [tryb zgodności]
Diagnostyka czynnościowa
chorób tarczycy.
Stężenie całkowitej tyroksyny (T 4 ) w osoczu jest stałe
w ciągużycia,stężenie trijodotyroniny (T 3 ) natomiast obniża
się w miarę starzenia.
Nadczynność, niedoczynność
tarczycy.
U zdrowych dorosłych dobowa produkcja T 4 wynosi około
80 g, T 3 – około 30 g. Tylko 20-30% krążącej T 3
pochodzi bezpośrednio z tarczycy; pozostałe 70-80%
powstaje w wyniku obwodowej konwersji T 4 .
Stany fizjologiczne, choroby bądź leki obniżające
monodejodynację tyroksyny do trijodotyroniny:
Najczęstsze błędy popełniane podczas
diagnostyki zaburzeń czynności tarczycy:
1) Okresżyciapłodowego
2) Ograniczenia kaloryczne (dietaredukująca)
3) Chorobywątroby
4) Chorobyukładoweo ciężkim przebiegu
5) Stosowanie leków:
- propylotiouracyl
- glikokortykoidy
- propranolol (łagodny efekt)
- jodowe związki kontrastowe stosowane w diagnostyce RTG (kwas
jopanoidowy, idopat)
- amiodaron
6) Niedobór selenu
Zazwyczaj niepotrzebne oznaczanie stężeńcałkowitych hormonów tarczycy
(T 3 , T 4 ) zamiast oznaczania ich wolnych frakcji (FT 3 , FT 4 );
Formułowanierozpoznania wyłącznie w oparciu o:
- stężenietyreotropiny (TSH),
- stężeniecałkowitych hormonów tarczycy,
- stężeniewolnych hormonów tarczycy;
Nieuwzględnianie wyniku badania pomocniczego i przedmiotowego (tj. stanu
klinicznego pacjenta, a w szczególności objawów hipotyreozy lub
hipertyreozy), jako podstawy do sformułowania diagnozy;
Wnioskowanie o czynności wydzielniczej tarczycy na podstawie stężenia
trijodotyroniny całkowitejbądź wolnej;
Wykluczenie występowania nadczynności tarczycy na podstawie wyniku
oznaczenia tylko jednego z dwóch hormonów tarczycy.
Nadczynność tarczycy (będąca najczęstszą przyczyną
tyreotoksykozy, czyli toksemii wywołanej hormonami
tarczycy) jest zespołem objawów klinicznych, który
obejmuje liczne zaburzenia będące wynikiem
nadmiernego pobudzenia wrażliwych komórek przez
zwiększoną ilość krążących we krwi hormonów tarczycy:
T 3 (trijodtyroniny) i T 4 (tyroksyny).
Nadczynność tarczycy jest najczęściej następstwem
nadmiaru obu hormonów tarczycy, choć nierzadko
występuje izolowane zwiększenie stężenia T 3 , opisywane
jako T 3 -tyreotoksykoza (10-30% wszystkich przypadków
nadczynności tarczycy).
Nadczynność tarczycy przebiegająca z izolowanym
zwiększeniem stężenia T 4 i prawidłowym stężeniem T 3
występuje rzadko, sprawia jednak szczególne trudności
podczas standardowego leczenia lekami tyreostatycznymi.
1
451449775.002.png
Bliskoznaczne pojęcia:
NADCZYNNOŚĆ TARCZYCY” i „TYREOTOKSYKOZA
Zatrucie hormonami tarczycy może wynikać
z nadmiernego podawania tychże hormonów
w formie leków.
w istocie nie oznaczają dokładnie tego samego.
O ile niemal każda nadczynność tarczycy jest związana
z lżejszą bądź ciężej przebiegającą tyreotoksykozą,
o tyle nie każda tyreotoksykoza powstaje wskutek
nadczynności gruczołu tarczowego.
Nadczynność gruczołu tarczowego (lub wole
nadczynne) jest to jedna z postaci
tyreotoksykozy, w której wskazuje się na gruczoł
tarczowy jako na źródło nadmiaru hormonów.
Wyjaśnienia wymaga ponadto, w jakich – dość
rzadkich – przypadkach nadczynność tarczycy może
przebiegać bez ogólnoustrojowej tyreotoksykozy.
Ponadto, autonomiczne guzki gruczołu tarczowego
(scyntygraficznie „gorące”) są biologicznie nadczynne,
a jednak często nie powodują klinicznych objawów
tyreotoksykozy.
Są to niektóre zespoły oporności na hormony tarczycy
(tzw. zespoły uogólnione, tj. oporność przysadkowa
wraz z opornością tkanek docelowych).
Wynika to z faktu, iż całkowita pula hormonów
wytwarzana w guzku autonomicznym w odniesieniu do
organizmu jako całości, może być zbyt mała, by
wywołać kliniczne objawy tyreotoksykozy.
W nowoczesnym ujęciu, tyreotoksykozę można
rozumieć jako wyraz nadmiernej ekspresji T 3 na
poziomie komórkowym; dotyczy to niemal wszystkich
komórek organizmu.
Nowoczesna definicja hipertyreozy i hipotyreozy odnosi się do
przemian metabolicznych w tkankach obwodowych.
Hipertyreoza – stanowi dość charakterystyczny zespół
objawów o wybitnie niejednorodnej etiologii, wywołany
zwiększona ekspresją trijodotyroniny w komórkach ustroju.
Hipotyreoza – charakteryzuje się obniżoną komórkową
ekspresją trijodotyroniny, wywołującądość typowe objawy, przy
czym etiopatogeneza tej choroby jest także niejednolita.
2
451449775.003.png
Jest wysoce prawdopodobne, iż rosnąca zachorowalność
na choroby autoimmunologiczne tarczycy w Polsce, tak
u dzieci jaki u dorosłych, związana jest ze zwiększoną
podażą jodu jako następstwem skutecznej profilaktyki
jodowej.
Nadczynność tarczycy stwierdza się pięciokrotnie
częściej u kobiet niż u mężczyzn, choć w wieku starszym
kobiety chorują na nadczynność z tą samą częstością co
mężczyźni.
W zaburzeniach czynności gruczołu tarczowego
istotną rolę odgrywają receptory TSH umiejscowione
w błonach komórkowych komórek pęcherzykowych
tarczycy.
Rozróżnia się dwa rodzaje zaburzeń
tych receptorów:
wtórne, które wynikają z działania czynników wywodzących się
spoza tych receptorów, jak np. działanie patologicznych
immunoglobulin, które: pobudzają (Thyrotropin Stimulating
Immunoglobulins – TSI) lub blokują (Thyrotropin Binding
Inhibiting Immunoglobulins – TBII) receptory TSH; zaburzenia
te występują:
w chorobie Gravesa-Basedowa,
zaburzenia pierwotne receptorów TSH są następstwem
zmian patologicznych w obrębie tych receptorów (mutacje
genu receptora TSH); dochodzi do wydzielania hormonów
tarczycy niezależnego od TSH lub nieadekwatnego do
jego stężenia (autonomizacji czynności tkanki
tarczycowej), np. w przypadku wola wieloguzkowego
toksycznego, pojedynczych gruczolaków toksycznych
tarczycy lub nawet zróżnicowanych raków gruczołu
tarczowego (zwłaszcza raka pęcherzykowego).
chorobie Hashimoto,
poporodowym zapaleniu tarczycy,
zaśniadzie groniastym,
złośliwym nabłoniaku kosmówkowym,
nieprawidłowym wydzielaniu TSH przez przysadkę,
Przyczyny nadczynności tarczycy
Przyczyny nadczynności tarczycy
1. Choroba Gravesa i Basedowa, która jest najczęstszą przyczyną nadczynności
tarczycy na obszarach zasobnych w jod (około 90% przypadków);
2. Wole wieloguzkowe toksyczne (choroba Plummera) – rozwija się na podłożu
wcześniej istniejącego wola guzkowego nietoksycznego
i jest wynikiem pojawienia się populacji kpt o zwiększonej zdolności do autonomicznej
czynności wydzielniczej;
3. Autonomiczny nadczynny guzek tarczycy ( autonomously functioning thyroid nodule ;
AFTN), czyli choroba Goetscha;
4. Zespół Marine-Lenharta (współwystępowanie choroby Gravesa i Basedowa oraz AFTN);
5. Wole rozlane toksyczne przejawiające tzw. autonomię rozsianą.
6. I faza zapaleń przebiegających –pod względem zaburzeń czynności tarczycy – fazowo, a więc podostrego
zapalenia tarczycy (choroby de Quervaina), cichego (czyli bezobjawowego) zapalenia tarczycy oraz
poporodowego zapalenia tarczycy;
7. Przewlekłe autoimmunologiczne zapalnie tarczycy (choroba Hashimoto) –w początkowej fazie jego trwania;
8. Hashitoxicosis , czyli hyperthyreoiditis –zwana również mieszaną chorobą autoimmunologiczną tarczycy, w
przebiegu której stwierdza się cechy typowe dla choroby Hashimoto, przy współwystępującym stanie
nadczynności tarczycy;
9. Stan po napromienieniu gruczołu tarczowego w wyniku zastosowania 131I w celach leczniczych bądź wskutek
napromienienia zewnętrznego; jest to efekt wczesny napromienienia, a nadczynność tarczycy ma charakter
przejściowy;
10. Wysoko zróżnicowane nowotwory złośliwe gruczołu tarczowego (rak pęcherzykowy i brodawkowaty) i
ewentualnie ich przerzuty;
3
451449775.004.png
Wole wieloguzkowe toksyczne
Choroba Gravesa i Basedowa (MGB)
Typ scyntygraficzny A
- stanowi około 70% przypadków nadczynności tarczycy.
U dzieci odsetek ten jest znacznie wyższy i wynosi
około 90% .
- wole guzkowe toksyczne na tle autoimmunologicznym
(rozlany, lecz bardzo nierówny typ rozmieszczenia
radioizotopu w tarczycy, obecne przeciwciała TSI) – około
15% przypadków; może być traktowany jako warianty
choroby Gravesa-Basedowa
Wole wieloguzkowe toksyczne
Choroba Goetscha
Typ scyntygraficzny B
Autonomously Functioning Thyroid Nodule
(AFTN)
- rozmieszczenie izotopu w licznych, niedużychodrębnych
guzkach, różniących się rozmiarami i stopniem
gromadzenia znacznika, przeciwciała TSI nieobecne –
wole guzkowe toksyczne autonomiczne – choroba
Plummera – około85% przypadków
Autonomiczny nadczynny guzek tarczycy
(Autonomously Functioning Thyroid Nodule – AFTN),
Zespół Marine-Lenharta
czyli choroba Goetscha . Niektórzy autorzy także dla
jednego guzka nadczynnego w tarczycy stosują
w nazwie eponim: choroba Plummera. W tym miejscu
należy podkreślić, iż ponad 25% guzków tarczycy
wydzielających autonomicznie nie powoduje objawów
uogólnionej tyreotoksykozy u pacjentów.
- rzadki zespół, w którym nadczynny guzek tarczycy
współwystępuje z chorobą Gravesa-Basedowa
4
451449775.005.png
Wole rozlane toksyczne
Przyczyną nadczynności gruczołu tarczowego
mogą być także zapalenia tarczycy
wydzielające autonomicznie
(autonomia rozsiana)
Nadczynność tarczycy występuje we wstępnej fazie
choroby Hashimoto oraz w mieszanej chorobie
autoimmunologicznej tego gruczołu, w której
stwierdza się początkowo objawy nadczynności
tarczycy, a w trakcie jej naturalnego przebiegu
dochodzi do ujawnienia się niedoczynności – tzw.
Hashitoxicosis.
Choroba Hashimoto
Błędy w diagnostyce i leczeniu zapaleń
gruczołu tarczowego:
Zbyt rzadkie rozpoznawanie zapaleń przewlekłych (zaniżanie
ichczęstościwystępowania).
Formułowanie diagnozy bez przeprowadzenia badania
cytologicznego tarczycy.
Pomijanie w różnicowaniu autoimmunologicznych przyczyn
zapalenia tarczycy; zgodnie z powyższymnieuwzględnianie w
diagnostyce oznaczenia mian przeciwciał przeciwtarczycowych
(TPOab i TgAb).
Bark należytego uświadomienia, iż ostre zapalenie tarczycy
jest chorobą niebezpieczna i może doprowadzić nawet do
koniecznościinterwencji chirurgicznej ze wskazańnagłych.
- przewlekłe zapalenie tarczycy
(autoimmunizacyjne, limfocytarne)
Hashitoxicosis
Choroba de Quervaina
= choroba Hashimoto + choroba Gravesa
(hyperthyreoiditis)
(mixed AITD)
- podostre zapalenie tarczycy (ziarniniakowe,
olbrzymiokomórkowe, wirusowe)
(I faza)
5
451449775.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin