Rozkaz 10 - Master of Monster.txt

(7 KB) Pobierz
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:00:00: -----AKUMA FANSUBS-----|
00:00:04: Napisy na zam�wienie
00:01:47: Przepraszam...
00:01:48: Gdybym wiedzia�a wcze�niej...
00:01:53: Patrz uwa�nie...
00:01:55: Integral jest silna w walce.
00:01:58: Walce?
00:01:59: Integral rozerwie ci� na strz�py i sprawi, �e pop�ynie twa krew.
00:02:06: �yje czekaj�c na walk�.
00:02:09: Poddanie si� zabij� j�, bo ju� kiedy� odm�wi�a poddania si�...
00:02:16: Wtedy moja Pani zyska�a sw� dum�.
00:02:19: Pani?
00:02:25: Rozkaz : 10|Pani potwora
00:02:28: Ci�nienie krwi?
00:02:30: Ustabilizowa�a si� na 100.
00:02:32: Zaczn� operacj�.
00:02:35: Skalpel.
00:02:36: Skalpel.
00:02:48: Staramy si� znale�� ich �lady w zamku.
00:02:54: G��wna wyspa jest bezpieczna... Tak...
00:02:57: Rozmie�cili�my jednostk� 66 SAS 221 wok� g��wnej wyspy...
00:03:01: ...i odci�li�my wszelk� komunikacj�.
00:03:05: Kleszcze.
00:03:11: Zdejmuj� tkank� wewn�trzn�.
00:03:15: Dobrze.
00:03:16: Teraz mo�emy si�gn�� do dziury w aorcie.
00:03:18: Szczypce!
00:03:20: Szczypce.
00:04:17: Dobrze, musz� ju� i��.
00:04:41: Ojcze.
00:04:42: 5 minut sp�nienia, Integral.
00:04:45: Zaczniemy dzisiejszy wyk�ad?
00:04:53: Co si� sta�o?
00:04:54: Tak.
00:04:59: Wiesz, jakiego potwora najbardziej si� boimy, Integral?
00:05:07: Wampira?
00:05:09: W�a�nie.
00:05:11: Dlaczego tak boimy si� wampir�w?
00:05:17: Nie znosz� s�o�ca, musz� chowa� si� w ciemnych trumnach.
00:05:22: Wi�c dlaczego Wampir jest nie�miertelny?
00:05:27: Wiesz dlaczego?
00:05:31: Pij� te� ludzk� krew?
00:05:35: Obawiam si�, �e tak, ale...
00:05:38: Nie dlatego s� nie�miertelne.
00:05:44: Wi�c drewniany ko�ek je zabije?
00:05:49: Ta metoda ma "moc" ich zniszczenia.
00:05:56: S� silne?
00:05:58: Zgadza si�...
00:06:00: Nie tylko bez trudu mog� ci� rozerwa� na sztuki...
00:06:04: To m�dre i logicznie my�l�ce demony.
00:06:10: To jest Wampir.
00:06:13: Dobrze?
00:06:15: Integral.
00:06:17: Wampiry to demony pij�ce ludzk� krew.
00:06:20: W naszym kraju jest du�o wi�cej rodzaj�w demon�w.
00:06:24: S�u�ymy tak�e jako ochrona Kr�lowej.
00:06:28: Angielscy Kr�lewscy Rycerze.
00:06:31: My bronimy Wielk� Brytani� przed si�ami ciemno�ci.
00:06:34: Dlatego dom Hellsing sta� si�...
00:06:38: ...domem rycerzy chroni�cych ten kraj.
00:06:44: Rozumiem.
00:07:01: Dobrze. To ty, Integral...
00:07:03: Ty musisz i�� dalej po mojej �mierci.
00:07:06: Musisz by� przyw�dc� Kr�lewskich rycerzy.
00:07:14: Ojcze...
00:07:15: Richard...
00:07:16: Wspieraj...
00:07:18: Integral... podczas nauki.
00:07:21: Tak, bracie.
00:07:24: Integral...
00:07:25: Jest jeszcze tyle rzeczy, kt�rych chc� ci� nauczy�...
00:07:32: Czujesz krew Hellsing w tobie p�yn�c�?
00:07:37: Tak.
00:07:40: Chcia�em... zawsze... ci�... chroni�...
00:08:02: Ci�nienie krwi 75.
00:08:08: Dobrze...
00:08:09: Nie si�gn�o do kr�gos�upa.
00:08:27: Ojcze...
00:09:01: Pani mojego Pana...?
00:09:09: Czy ta �mieszna historia to prawda?
00:09:13: Ale...
00:09:14: To zosta�o ju� zatwierdzone...
00:09:15: ...przez sam� Kr�low�.
00:09:20: Wi�c...
00:09:21: Ceremonia przyj�cia odb�dzie si� za 3 dni.
00:09:26: 20 lat czeka�em na �mier� brata!
00:09:28: A g��wne stanowisko jest ju� zaj�te!
00:09:32: Gdzie ona jest? Gdzie jest Integral?
00:09:36: Jutro wraca Walter.
00:09:39: Wi�c...
00:09:40: Musicie si� nim zaj��.
00:09:45: Sprawdzili�my ca�e kwatery dowodzenia...
00:09:48: Nie chc� wym�wek.
00:09:50: Znajd�cie ich dzisiaj.
00:09:52: Reszta Podziemnej Dywizji jest odci�ta.
00:09:56: Ale...
00:09:57: Jest stara droga ucieczki, kt�ra zosta�a zamkni�ta 20 lat temu.
00:10:00: Wi�c na zewn�trz powinna by� jaka� wolna przestrze�.
00:10:03: Podziemna Dywizja...
00:10:06: Demoniczna Droga...
00:10:07: Pok�j bada� genetycznych...
00:10:09: Sale tortur, bada� i wi�zienne...
00:10:13: Odpowiednie miejsce dla szczura...
00:10:16: ...podziemne tunele.
00:10:20: Jak j� znajdziecie, zbijcie.
00:10:23: Jak to zrobimy...
00:10:25: ...reszta nale�y do nas.
00:10:27: Ruszajcie!
00:10:31: Ojciec zmar� zaledwie 3 dni temu.
00:10:36: Dlaczego to robisz, wuju?!
00:10:41: Gdy nadejdzie kryzys...
00:10:45: I przyt�oczy ci� silny przeciwnik...
00:10:49: Uciekaj do podziemnego wi�zienia.
00:10:53: Jest tam co�, co ci� ochroni.
00:11:05: To jest...
00:11:06: ...najbardziej strze�ony sekret domu Hellsing!
00:12:02: Same przez ciebie k�opoty... Integral.
00:12:05: W imi� Anglii, naszej Religii i Kr�lowej...
00:12:10: ...i...
00:12:12: ...dla przysz�o�ci mojego Hellsing...
00:12:14: ...gi�.
00:12:17: Wuju...
00:12:18: Z powodu podobnych ci ludzi...
00:12:21: ...ojciec zostawi� Hellsing mi, nie rozumiesz?!
00:12:28: Ty szczeniaku!
00:12:35: My�la�a�, �e nie strzel� do ma�ej dziewczynki...
00:12:39: Prawda?
00:12:43: Oboje jeste�my Hellsing.
00:13:01: Teraz...
00:13:02: Czy chcesz umrze�?
00:13:22: Tkanki wewn�trzne zamkni�te.
00:13:34: Sko�czyli�my.
00:13:47: Walter-san.
00:13:50: Wiktoria-sama...
00:13:52: Przepraszam za zesz�� noc, za wpadni�cie w r�ce wroga...
00:13:58: Wybacz mi, prosz�.
00:14:00: Nie, nic si� nie sta�o, nic mi nie jest.
00:14:04: Um... co to?
00:14:06: Tak, musz� poda� Integral-sama jej herbat� o 15...
00:14:12: Zdoby�em troch� wspania�ej specjalnej mieszanki Cirola.
00:14:18: Ale Integral-sama jest...
00:14:22: M�wi si�, �e genera� Patton sta� na przenikliwym zimnie...
00:14:26: ...by patrze� na swoich maszeruj�cych �o�nierzy.
00:14:32: P�niej zostali uczynieni 3 plutonem w ich armii.
00:14:38: Rozumiesz...
00:14:39: ...Wiktoria-sama?
00:14:42: Odwaga i uparto�� lidera...
00:14:48: ...zagrzeje s�ug� do walki.
00:15:08: T... to jest...?
00:15:14: Ostatni wi�zie�.
00:15:17: To kto�...
00:15:18: ...kogo dawno temu zamkn�� tw�j ojciec.
00:15:26: Co si�...?
00:15:33: Zw�oki...?
00:15:35: Richard-sama?
00:15:37: Co si� dzieje?
00:15:39: Nie wiem! Nie ma zapisk�w o takich badaniach.
00:15:54: Wampir...
00:15:56: To mnie obroni?
00:15:59: Zabi� ich! Wys�a� go spowrotem do piek�a!
00:16:14: Badania...
00:16:15: Jakie badania prowadzi� m�j ojciec?
00:16:48: To ty mnie przebudzi�a�?
00:16:52: C... cofnij si�...
00:16:54: POTWORZE!
00:16:55: Tw� krew...
00:16:56: ...pi�em jako pierwsz� od 20 lat. By�a pyszna.
00:17:12: Je�li b�dziesz mia�a kiedy� problem, wezwij mnie i...
00:17:17: Wszyscy padn�!
00:17:20: Demonie...
00:17:22: Przyw�dca Angielskich Kr�lewskich Rycerzy, Integral Hellsing...
00:17:27: ...nigdy nie b�dzie s�ug�...
00:17:29: ...wysysaj�cego krew drania... Wampira!
00:17:32: Bro� jest bezu�yteczna, wi�c daj spok�j, dziewczynko i b�d� moj�...
00:17:37: ZAMKNIJ SI�!
00:17:38: Nigdy si� nie poddam...
00:17:39: ...przenigdy si� nie poddam...
00:17:41: ...nawet, je�li zgin�...
00:17:42: To m�j obowi�zek jako przyw�dcy Hellsing!
00:17:57: Cudownie...
00:17:58: Po porostu cudownie!
00:18:00: Spos�b, w jaki z�o�ci si� tw�j duch...
00:18:02: Naprawd� jeste� jego c�rk�.
00:18:06: Wybacz, prosz�, m� nieuprzejmo��...
00:18:08: Lordzie Hellsing.
00:18:13: Twe rozkazy...
00:18:15: ...Pani?
00:18:21: Przesta� �artowa�...
00:18:24: ...szczeniak...
00:18:25: ...i potw�r?
00:18:26: Ch... cholera!
00:18:28: Ja jestem przyw�dc� Hellsing.
00:18:29: Hellsing jest m�j!
00:18:38: Twa krew jest ska�ona, nie nale�y do przyw�dcy.
00:18:47: Jak masz na imi�?
00:18:48: Alucard.
00:18:49: Tak mnie nazywaj�.
00:18:57: Jestem traktowana jak dziecko.
00:19:01: Nie. Nadal jeste� t� ma�� dziewczynk�.
00:19:10: Dzi�kuj�.
00:19:25: S�yszysz mnie?
00:19:27: Sir Integral.
00:19:30: Doktor Travelian.
00:19:32: Operacja zako�czona sukcesem.
00:22:48: Rozkaz : 11|Potworna si�a
Zgłoś jeśli naruszono regulamin