Geny ludzkie Adam - Sensacyjne odkrycie w genomie ludzkim.pdf

(78 KB) Pobierz
115255290 UNPDF
Adam: Sensacyjne odkrycie
w genomie ludzkim
Obce geny Adama
Na czyj obraz stworzony został Adam – protoplasta współczesnego człowieka, Homo sapiens ?
Jak podaje Biblia, Elohim rzekł: „Stwórzmy sobie Adama na nasz obraz i ku naszemu upodo-
baniu”.
Jeżeli przyjąć roboczą teorię wyjaśniającą występowanie u człowieka enigmatycznych genów,
zaproponowaną po ogłoszeniu w połowie lutego rozszyfrowania ludzkiego genomu (garnituru
genetycznego), to fakt ten należy przypisać działaniu grupy bakterii!
„Upokarzające” to najczęściej używane przez grupy naukowe określenie dla zasadniczego
odkrycia – ludzki garnitur genetyczny zawiera nie, jak przypuszczano, 100.000 – 140.000 genów
(łańcuchy DNA sterujące produkcją aminokwasów i protein), lecz zaledwie ok. 30.000 – dla
porównania muszka owocówka posiada 13.601 genów, a obleńce 19.098. Cóż za upadek z wierz-
chołka genetycznego Drzewa Życia!
Co więcej, genom ludzkim brak jakiejkolwiek wyjątkowości. Są porównywalne w prawie 99%
(nie, jak przypuszczano, w 95%) z genami szympansów i w 70% z genami myszy. Geny ludzkie
odpowiedzialne za te same funkcje (co u innych organizmów) uznano za identyczne z genami
innych kręgowców, jak również bezkręgowców, roślin, grzybów, a nawet drożdży. Odkrycia te nie
tylko potwierdziły istnienie wspólnego źródła DNA dla całego życia na Ziemi, ale pozwoliły także
prześledzić naukowcom proces ewolucji – jak organizmy bardziej złożone ewoluowały genetycznie
od form prostszych, adaptując na poszczególnych szczeblach geny niższej formy życia w celu
osiągnięcia bardziej złożonej, wyższej formy – na Homo sapiens kończąc.
Odkrycie – łamigłówka
W tym właśnie punkcie, podczas śledzenia wertykalnego (pionowego) rozwoju genetycznego
zapisanego w ludzkim i innych analizowanych genomach, naukowcy napotkali enigmę. Zagadko-
wym „odkryciem-łamigłówką”, był fakt, iż genom ludzki zawiera 223 geny nie posiadające
wymaga-nych poprzedników (przodków) w ewolucyjnym drzewie genetycznym.
W jaki sposób człowiek wszedł w posiadanie tej zagadkowej wiązki genetycznej?
W kolejnych zbadanych fazach rozwoju genetycznego, poczynając od bakterii poprzez
bezkręgowce (drożdże, robaki, muchy), kręgowce (myszy, szympansy), na człowieku współczes-
nym kończąc, stwierdzono, iż wspomniane wyżej 223 geny nie występują w ogóle w fazie
bezkręgowców. Naukowcy tłumaczą ich obecność w genomie ludzkim „stosunkowo niedawnym (w
skali ewolucji), prawdopodobnym transferem horyzontalnym od bakterii”.
Innymi słowy, w stosunkowo niedawnym okresie, człowiek współczesny wszedł w posiadanie
dodatkowych 223 genów nie na skutek stopniowej ewolucji – pionowo wzdłuż Drzewa Życia, lecz
poziomo – na zasadzie wsadu („zastrzyku”) materiału genetycznego pochodzącego od bakterii.
Kolosalna różnica
Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że 223 geny to nic wielkiego. W rzeczywistości
nawet pojedynczy gen powoduje olbrzymią różnicę między poszczególnymi osobnikami; 223 geny
skutkują kolosalną różnicą między gatunkami.
Genom ludzki składa się z około trzech miliardów nukleotydów (oznaczonych literami A-C-G-T
– od pierwszych liter nazw kwasów nukleinowych, od których pochodzi wszelkie życie na Ziemi), z
115255290.002.png
których tylko niewiele ponad jeden procent zgrupowany jest w funkcjonujące geny (każdy z genów
składa się z tysięcy „liter”). Różnice pomiędzy poszczególnymi osobnikami zależą od pojedynczej
„litery” spośród tysiąca znajdujących się w „alfabecie” DNA. Różnica między człowiekiem a
szympansem to niecały jeden procent różnicy w genach – jeden procent z 30.000 genów daje 300.
Jak więc widać, 223 geny to ponad dwie trzecie różnicy między mną, tobą a szympansem!
Analiza funkcji spełnianych przez te geny poprzez produkcję protein, przeprowadzona przez
Public Consortium i opublikowana w periodyku Nature , wykazała, iż występują tam proteiny
odpowiedzialne nie tylko za ważne funkcje fizjologiczne, ale i psychiczne. Co więcej, odpowiadają
one za wytwarzanie enzymów neurologicznych pochodzących jedynie z mitochondrialnej części
DNA – tak zwanego „DNA Ewy”, które ludzkość dziedziczy jedynie w linii żeńskiej. Odkrycie to
stawia pod znakiem zapytania teorię o poziomym wsadzie genetycznym pochodzącym od bakterii.
Chwiejna teoria
Na ile pewni są naukowcy, że tak ważne i złożone geny, tak ogromna przewaga ludzkości,
została przez nas uzyskana – ”stosunkowo niedawno” – dzięki uprzejmości infekującej bakterii?
„To skok zmierzający w odmiennym kierunku niż obecnie istniejące teorie ewolucji” –
powiedział Steven Scherer, z Centrum Sekwencjonowania Genomu Ludzkiego Wyższej Szkoły
Medycznej w Baylor (Human Genome Sequencing Center, Baylor College of Medicine).
„Nie zidentyfikowaliśmy odpowiedniego źródła bakteryjnego, z którego mógł się dokonać
poziomy transfer genów” – podaje raport zamieszczony w Nature . Naukowcy z Public Consortium,
prowadzący szczegółowe poszukiwania, odkryli, że około 113 genów (z 223) „występuje
powszechnie w gromadzie bakterii” – jakkolwiek stwierdzono całkowity ich brak nawet u bez-
kręgowców. Analiza protein charakteryzujących enigmatyczne geny wykazała, że spośród 35
zidentyfikowanych protein zaledwie 10 miało odpowiedniki u kręgowców (poczynając od krów,
poprzez gryzonie, na rybach kończąc); 25 z 35 występowało wyłącznie u ludzi.
„Nie jest jasnym, czy transfer odbył się w kierunku od bakterii do człowieka, czy też może
odwrotnie – od człowieka do bakterii” – cytuje Science za Robertem Watersonem, dyrektorem
Centrum Sekwencjonowania Genomu na Uniwersytecie w Waszyngtonie (Washington University's
Genome Sequencing Center).
Lecz jeśli to człowiek przekazał geny bakterii, w jaki sposób sam wszedł w ich posiadanie?
Rola Anunnaki
Czytelnicy moich książek muszą się teraz uśmiechać – znają już odpowiedź. Wiedzą, że biblijne
wersety mówiące o stworzeniu Adama są zaledwie skrótowym przekazem dużo bardziej szcze-
gółowych tekstów Sumeryjskich i Akkadyjskich, zapisanych na glinianych tabliczkach, w których
rolę biblijnego Elohim grają Anunnaki – „Ci, Którzy z Nieba na Ziemię Przybyli”.
Jak pisałem w moich książkach – „Dwunasta planeta”, „Genesis jeszcze raz”, „Kosmiczny kod”
– Anunnaki przybyli na ziemię około 450.000 lat temu z planety Nibiru, stanowiącej część naszego
układu słonecznego, która to planeta wędrując po swej rozległej orbicie zbliża się w rejon naszego
nieba raz na 3.600 lat. Przybyli na Ziemię w poszukiwaniu złota, które posłużyć miało do ratowania
zanikającej atmosfery ich planety. Byli wyczerpany i potrzebowali pomocy przy wydobywaniu
złota. Enki – oficer naukowy – zasugerował wykorzystanie ich wiedzy genetycznej do stworzenia
potrzeb-nych im Prymitywnych Robotników. Gdy inni przywódcy Anunnaki spytali go: „W jaki
sposób chcesz stworzyć nową istotę?”, odpowiedział: „Istota, jakiej potrzebujemy już istnieje;
jedyne co musimy zrobić, to naznaczyć ją (nałożyć na nią nasz znak)”.
Działo się to około 300.000 lat temu.
Tym, co Enki miał na myśli, było genetyczne polepszenie istniejących hominidów (istot
człekopodobnych), poprzez dodanie im niektórych genów wyżej rozwiniętych Anunnaki. To, że
Anunnaki podróżujący w kosmosie już 450 000 lat temu, posiadali niezbędną wiedzę w dziedzinie
genetyki, wynika nie tylko z tekstów, ale i wielkiej liczby rysunków, na których podwójna spirala
DNA wyobrażona jest jako splecione węże (symbol nadal używany w medycynie i lecznictwie).
115255290.003.png
Gdy przywódcy Anunnaki zaaprobowali projekt (co w Biblii znalazło odbicie w słowach
„Stwórzmy sobie Adama”), Enki z pomocą Ninharsag, oficera medycznego Anunnaki, przystąpili
do dzieła, dodając i łącząc geny Anunnaki z genami hominidów. Kiedy wreszcie, po wielu próbach i
błędach, udało im się uzyskać „model doskonały”, Ninharsag podniosła go wołając: „Moje ręce to
uczyniły!” Antyczny artysta uwiecznił tę scenę na pieczęci cylindrycznej.
Sugeruję, iż właśnie w ten sposób weszliśmy w posiadanie unikalnych, dodatkowych genów. To
na obraz Anunnaki, nie bakterii, zostali stworzeni Adam i Ewa.
Sprawa najwyższej wagi
Dopóki dalsze badania naukowe nie dowiodą ponad wszelką wątpliwość, że jedynym możliwym
źródłem dodatkowych genów są rzeczywiście bakterie, jeżeli następnie nie zostanie dowiedzione, że
infekcja – „transfer poziomy” – nastąpił od bakterii do człowieka, a nie odwrotnie – jedynym
dostępnym rozwiązaniem będzie to podane przez teksty sumeryjskie tysiące lat temu.
Do tego czasu zagadkowe 223 obce geny pozostaną alternatywą – oraz potwierdzeniem
współczesnej nauki na obecność i działalność genetyczną Anunnaki na Ziemi.
Autor: Zecharia Sitchin
115255290.004.png 115255290.005.png 115255290.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin