The Compass 2009 DVDRip.txt

(70 KB) Pobierz
{1}{100}The Compas
{1}{28}23.976
{887}{959}Gdy twoja droga prowadzi do nik�d
{959}{1031}pokazuj�c miejsca w kt�rych by�e�.
{1031}{1103}A ty kr��ysz w k�ko
{1103}{1199}w �wiecie w kt�rym �yjesz.
{1199}{1247}"�ycie nas uciska"
{1247}{1343}To jedyna prawda,jak� znasz,
{1343}{1415}To znaczy, �e nadszed� czas, aby znale��
{1415}{1534}sw�je w�asne marzenie.
{1534}{1606}Kiedy przed tob� pojawia si� droga
{1606}{1702}do twoich mo�liwo��
{1702}{1774}Mo�esz zobaczy� nowy zakres
{1774}{1846}tego kim chcesz by�
{1846}{1918}Jutro jest obietnic�,
{1918}{1990}kt�ra nale�y do ka�dego dnia
{1990}{2062}Twoje �ycie mo�e zmieni� sie na zawsze
{2062}{2182}gdy marzenia wskazuj� droge.
{2182}{2278}Wo�aniem twojego �ycia
{2278}{2350}jest znalezienie kierunku
{2350}{2422}Musisz zrobi� nowe po��czenie
{2422}{2494}Musisz znale�� miejsce by zacz��
{2494}{2589}Do�wiadczy� chwa�y
{2589}{2757}tworzenia w�asnej historii|To wo�anie twojego �ycia
{2757}{3213}To podr� twojego serca
{3213}{3477}ROZDZIA� PIERWSZY
{3477}{3740}Pocz�tek
{3740}{3932}By�em zagubiony...
{3932}{4316}...zanim odnalaz�em...
{4316}{4531}KOMPAS
{4531}{4627}Co by� zrobi�, w�a�nie teraz,
{4627}{4795}gdyby� wiedzia�, �e mo�esz u�y� swojego kompasu,| by pokona� ka�d� pora�k�?
{4795}{4915}Tw�j kompas, to twoje wewnetrzne przeczucie
{4915}{5035}to droga, prowadz�ca do spe�nienia Twoich| najbardziej szalonych marze�.
{5035}{5131}Tw�j kompas to tw�j wewn�trzny g�os
{5131}{5275}wewn�trzna wizja, intuicja, inspiracja.
{5275}{5467}Kt�ra prowadzi Ci�, wzywa Ci�, |odwo�uje Ci� do twojej wspania�o�ci.
{5467}{5538}To pozwala na kontakt z t� cz�ci� ciebie
{5538}{5682}kt�ra wie, �e mo�e zrobi� wi�cej, |by� czym� wi�cej i da� wi�cej.
{5682}{5802}Wszystko co widzimy na zewn�trz|jest ju� w nas.
{5802}{5946}Wszystkie odpowiedzi na pytania jakie mamy w �yciu|znajdziemy, je�li udamy si� do wewn�trz.
{5946}{6186}Najwspanialsz� podr� jak� mo�esz odby� jest| podr� do samopoznania
{6186}{6282}Pocz�tek.|Przed rozpocz�ciem nowej podr�y,
{6282}{6378}wa�ne jest by mie� du�� pewno�� siebie.
{6378}{6497}aby z celem w sercu i licznymi perspektywami| mie� jasno�� my�li,
{6497}{6713}kiedy odkryje si� co jest mo�liwe.
{6713}{6977}PIERWSZY KROK
{6977}{7097}M�wi�, �e pierwszy krok jest najtrudniejszy
{7097}{7217}jak go nie zrobisz,|marzenia nie spe�nisz
{7217}{7289}Je�li chesz si� rozwija�,
{7289}{7337}je�li chesz wygrywa�.
{7337}{7481}Jednak nigdy si� nie dowiesz, je�li nie zaczniesz.
{7481}{7600}Twoja przysz�o�� jest w twoich r�kach.
{7600}{7720}Wi�c powiedz im prawd�, kt�r� ledwo rozumiesz.
{7720}{7864}Ustaw kurs na swoj� prawdziw� drog�.
{7864}{8008}Nie patrz w ty�, je�li wci�� stoisz w miejscu.
{8008}{8128}Pierwszy krok prowadzi do wielko�ci
{8128}{8248}drugi we�mie ci� do nowo�ci.
{8248}{8344}Czasami p�aczesz, ale jeste� silny,
{8344}{8488}masz wole by i�c dalej
{8488}{8583}Pierwszy krok...
{8583}{8823}pierwszy krok jest tym najtrudniejszym
{8823}{8943}Je�li zastanawiasz si�, czy teraz jest czas,| aby i�� do celu, spe�ni� marzenia
{8943}{9015}odpowiedz brzmi: "TAK"!
{9015}{9111}Ja zach�cam ludzi by pokonali bezczynno��, |rozpocz�li dzia�anie.
{9111}{9183}I praktywali to co ja nazywam: |"prac� przed perfekcj�"
{9183}{9303}By zaczyna� dzia�a�, pokonywa� bezczynno��| i sprawia�, aby wszystko ruszy�o.
{9303}{9399}Zaufaj, �e to tw�j czas!|Nie mo�esz czeka� na odpowiedni czas,
{9399}{9447}bo on nie nadejdzie.
{9447}{9590}Nie musisz czeka�, a� b�dziesz wiedzia� wi�cej,|dzia�a� wi�cej albo by� kim� wi�cej.
{9590}{9710}Tw�j czas jest teraz!|Wniosek z tego jest taki, �e:
{9710}{9782}istnieje tylko "teraz".
{9782}{9854}Tak naprawd�.
{9854}{10080}I albo masz to przy�mione, albo widzisz to jasno.|A gdy widzisz to jasno, bedziesz wiedzia� co robi�.
{10080}{10166} Zr�b to! Zr�b to! Wejd� do gry!
{10166}{10330}Jedn� z rzeczy, kt�r� ci�gle powtarzam to: |"jeden krok we w�a�ciwym kierunku|jest wart tysia� lat my�lenia o nim."
{10330}{10382}Jest takie stare powiedzenie: "Czas jest wszystkim."
{10382}{10501}Ja m�wi�: "Nie ma w�a�ciwego czasu tylko stracone mo�liwo�ci".
{10501}{10549}Marzysz w przysz�o�� i planujesz do ty�u.
{10549}{10669}Inaczej: marzysz, �e ju� tam jeste�,| �e w�a�nie tak to wygl�da.
{10669}{10765}I z tej przysz�ej pozycji patrzysz si� i pytasz:
{10765}{10837}"Co mam zrobi� by si� tu dosta�? Jake s� kroki?"
{10837}{10957}Wtedy robisz scie�k�, plan. I kiedy wr�cisz ni� do teraz
{10957}{11053}to masz przed soba scie�k�, kt�r� mo�esz kroczy�,| by osi�gn�� cel.
{11053}{11149}Mo�esz siedzie� i si� zastanawia�: |"Nie wiem czy jestem got�w,|by zrobi� ten pierwszy krok!"
{11149}{11197}"Nie wiem czy jestem got�w, |by zacz�� t� przygod�!"
{11197}{11269}I je�li tak jest. To mo�esz by� w�a�nie na drodze do przebudzenia.
{11269}{11341} Bo juz jeste� na drodze swojej przygody.
{11341}{11437}Brak dzia�ania, jest wci�� dzia�aniem.
{11437}{11508}Tylko nie takim, kt�re ci s�u�y.
{11508}{11556}Je�li nie chcesz ryzykowa�, nie mozesz wzrasta�.
{11556}{11628}Je�li nie mo�esz wzrasta�, nie mo�esz by� doskona�y.
{11628}{11700}Je�li nie mo�esz by� doskona�y, nie mo�esz by� szcz�liwy.
{11700}{11772}Je�li nie mo�esz by� szcz�liwy, to co Ci pozostaje?
{11772}{11868}Ten moment jest cenny. |Wykorzystaj go i id� za marzeniami.
{11868}{11964}Mo�esz by� lekko przestraszony, mie� w�tpliwo�ci i obawy.
{11964}{12060}Ale zgadnij co:|Przynajmniej bedziesz czu�, �e �yjesz
{12060}{12132}i pod��asz za swoimi marzeniami!| A oto w �yciu chodzi!
{12132}{12228}Nast�pny krok jest tutaj. |Puka do twoich wewn�trznych drzwi.
{12228}{12348}To jest to co nazywam: "G�osem Intuicji", |kt�ry m�wi o podj�ciu natchnionego dzia�ania.
{12348}{12468}To czeka na ciebie. Pewnie �askocze twoj� dusze jak to ogl�dasz.
{12468}{12587}Sk�d wiesz jaki jest nast�pny krok? |Zwracasz si� do wn�trza, skupiasz si� na sobie
{12587}{13115}i pod��asz za swoj� intuicj�.
{13115}{13355}FUNDAMENTY
{13355}{13491}Fundamenty s� bardzo wa�ne. |Bo je�li ich nie masz,
{13906}{14026}Je�li pod��asz w�asn� przygod�, |w�asnym wyzwaniem, |jakkolwiek to nazywasz,
{14026}{14170}wierz�, �e musisz mie� jakie� podstawy.|I te podstawy musz� pochodzi� z samooceny.
{14170}{14266}Samoocena to to, co uwa�asz za prawdziwe na sw�j temat.
{14266}{14386}Im bardziej wierzysz, �e masz zdolno�ci i wiedz�
{14386}{14458}poniewa� wykona�e� prac�.
{14458}{14553}W miar� realizowania tego co zamierzasz,| gdziekolwiek na �wiecie,
{14553}{14649}osi�gasz ten poziom pewno�ci siebie, |kt�ry ka�dy stara si� zdoby�.
{14649}{14745}My�l�, �e wa�ne jest by ka�dy stale pracowa� nad
{14745}{14865}poczuciem wewn�trznej mi�o�ci, wewn�trznej si�y,|kt�rej wi�kszo�� os�b nie ma.
{14865}{14961}Bo nie dostajesz w �yciu tego czego chesz, |dostajesz co masz w sobie.
{14961}{15081}Ka�dy ma jakie� warto�ci w �yciu. | Te warto�ci kieruj� ich przeznaczeniem.
{15081}{15177}Kiedy znasz swoje warto�ci, i ustalisz na ich oparciu cele
{15177}{15249}zwi�kszasz prawdopodobie�stwo odniesienia sukcesu.
{15249}{15345}Jakie s� twoje podstawowe warto�ci?|Kim jeste�, czego chesz od �ycia?
{15345}{15488}Jak chcesz si� upewni�, �e po odniesionym sukcesie |dalej b�dziesz wiedzia� kim jeste�?
{15488}{15584}I na jakim etapie �ycia jeste�?
{15584}{15680}Ka�dy potrzebuje fundament�w w �yciu, musisz mie� miejsce,
{15680}{15800}w kt�rym b�dziesz si� m�g� odbudowa� po pora�ce.
{15800}{15896}Wa�ne jest by wiedzie� kim si� jest, |jakie s� twoje fundamenty.
{15896}{15992}Sk�d pochodzisz i dok�d zmierzasz.
{15992}{16088}To s� fundamenty, kt�re chcesz mie� |zanim zbudujesz wspania�o�� w swoim �yciu.
{16088}{16184}Najwi�ksz� pomy�k� ludzi jest my�lenie, |�e sukces powinien by� �atwy,
{16184}{16328}i osi�gn� go poprzez radosne my�li, mydleniem sobie oczu.
{16328}{16424}Ale ka�dy prawdziwy, d�ugotrwa�y sukces wymaga sporo czasu,
{16424}{16495}i budowy solidnych fundamen�w w sobie.
{16495}{16650}Musisz sta� si� osob�, kt�ra raduje si� |z sukcesu jaki osi�gn�a.
{17263}{17490}DOM
{17790}{17862}Wielu ludzi zmienia dom podczas �ycia,
{17862}{17958}poszukuj�c uczucia bycia w "domu".
{17958}{18030}Mog� si� przeprowadza�, ale nigdy go nie znajduj�. |Nie mog� znale�� spokoju.
{18030}{18078}Szukaj� r�nych religi, kultur,
{18078}{18198}ale nie mog� odnale�� domu, |poniewa� nie znajduj� zadowolenia.
{18198}{18294}"Dom" mo�e by� r�wnie� cz�ci� otoczenia, |gdzie wracasz po ci�kim dniu
{18294}{18509}i gdzie znajdujesz spok�j, ciep�� atmosfer� |i regeneracje si�.
{18509}{18557}"Dom" jest r�wnie� miejscem wewn�trz siebie.
{18557}{18629}"Dom" jest wa�nym miejscem by zacz��, |miejscem, gdzie wracasz do zdrowia
{18629}{18749}gdzie nabierasz si�, masz schronienie.
{18749}{18941}Czymkolwiek "dom" jest dla ciebie: mieszkaniem,| spo�ecze�stwem, rodzin�, dusz�.
{18941}{19037}Masz "dom", do kt�rego zawsze mo�esz |wr�ci�, i od kt�rego zacz��.
{19037}{19109}To jest to z czego mo�esz czerpa� si��| i dzi�ki tej sile z domu
{19109}{19205}bedziesz m�g� wyj�� do �wiata i znale�� swoj� wielko��.
{19205}{19325}Kiedy wracamy do domu, znajdujemy miejsce bezpieczne,| gdzie mo�emy by� sob�
{19325}{19397}bez wzgl�du co dzieje si� wok� nas.
{19397}{19516}"Dom"- co� co posiadasz, twoja w�asno��,
{19516}{19612}jest istotn� cz�ci� fundament�w, kt�ra nas motywuje |i pomaga w osi�gnieciu sukcesu.
{19612}{19732}W psychologii tworzenia m�wimy, �e dom |jest absolutn� podstaw� wszystkiego co robisz.
{19732}{19852}Twoje otoczenie ca�kowicie wp�ywa na to jaki |odniesiesz sukces i jak si� rozwijasz.
{19852}{19948}To co b�dziesz w stanie osi�gn��, bazuje na twoim otoczeniu.
{19948}{20092}Ka�dego ranka, nocy, kiedy wstajesz. |Czy cie pobudza? Prowadzi do celu?
{20092}{20188}To co jest w twoim domu odzwierciedla kim jeste�.
{20188}{20332}A to co odzwierciedla kim jeste� b�dzie Ci |towarzyszy� ca�e �ycie.
{20332}{20404}"Dom" jest niezb�dny do osi�gni�cia sukcesu.
{20404}{20499}Potrzebujesz mie� zabezpieczenie, takie gniazdko, |do kt�rego mo�esz wr�ci�,
{20499}...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin