Obrzeki.PDF

(214 KB) Pobierz
PL7-2000.qxd
praktyka medyczna
Radosław Piotrowicz, Marek Ciecierski, Arkadiusz Jawień
Obrzęki limfatyczne
– leczenie
Mówi¹c o farmakoterapii obrzê-
ków limfatycznych, nale¿y wspomnieæ
o lekach diuretycznych. Cieszy³y siê
one uznaniem, dziêki szybko osi¹ga-
nej redukcji obrzêków. Obecnie pod-
kreœla siê jednak, ¿e nie wspomagaj¹
one usuwania bia³ka z tkanek, lecz po-
przez odwodnienie tkanek powoduj¹
wzrost stê¿enia bia³ka, co prowadzi do
zwiêkszenia ciœnienia onkotycznego
i szybkiego nawrotu obrzêku po odsta-
wieniu leku. Podwy¿szenie zawartoœci
protein nasila tak¿e procesy w³óknie-
nia. Istotnym problemem w obrzêkach
limfatycznych s¹ nawrotowe infekcje
tkanek, które przyczyniaj¹ siê do po-
g³êbienia istniej¹cych uszkodzeñ na-
czyñ ch³onnych. W wiêkszoœci przy-
padków czynnikiem etiologicznym s¹
paciorkowce. W przypadkach nawro-
towych zaka¿eñ zaleca siê stosowanie
penicylin w celach profilaktycznych
i leczniczych.
Zaburzenia czynności układu limfatycznego, polegające na
odprowadzeniu z tkanek zbyt małej ilości płynu limfatycz-
nego w porównaniu z ilością, która została tam odprowa-
dzona, nazywa się obrzękami limfatycznymi. W artykule
przedstawione zostały główne metody – zachowawcza
i chirurgiczna – leczenia obrzęków. Pomocne jest również le-
czenie środkami farmaceutycznymi.
Leczenie zachowawcze
W obrzêkach limfatycznych pierw-
szoplanow¹ rolê odgrywa leczenie za-
chowawcze, czyli zabiegi zmierzaj¹ce
do odprowadzenia p³ynu obrzêkowe-
go z tkanek. Szczególnie popularny
w ostatnich latach sta³ siê tzw. manu-
alny masa¿ limfatyczny, czyli forma fi-
zykoterapii, maj¹ca na celu przyspie-
szenie odprowadzania ch³onki poprzez
aktywacjê naczyñ obocznych i ³¹cz¹-
cych, a tak¿e u³atwienie jej przep³ywu
poprzez wêz³y ch³onne. Technika ta
ma niewiele wspólnego z powszech-
nie znanymi masa¿ami. Jej stosowanie
wymaga œcis³ej znajomoœci anatomii
uk³adu limfatycznego. Masa¿ zbyt sil-
ny i prowadzony w nieodpowiednich
kierunkach mo¿e przyczyniæ siê do
pogorszenia stanu zdrowia pacjenta.
opaski uciskowe,
poñczochy o stopniowanym uci-
sku, wygodniejsze w u¿yciu, któ-
re znajduj¹ równie¿ zastosowanie
w leczeniu niewydolnoœci ¿ylnej.
W przypadku niewydolnoœci lim-
fatycznej zaleca siê jednak stosowanie
wyrobów z materia³ów o mniejszej
rozci¹gliwoœci, które lepiej chroni¹
przed narastaniem obrzêków. Mecha-
nizm oddzia³ywania leczniczego kom-
presoterapii zale¿y od wzmo¿enia re-
absorbcji p³ynów tkankowych na po-
ziomie mikrokr¹¿enia, a tak¿e
poprawy wydolnoœci uk³adu ¿ylnego.
Pozytywnych efektów mo¿na siê spo-
dziewaæ u ok. 80 proc. pacjentów.
D³ugotrwa³e obrzêki z nasilonym
zw³óknieniem wi¹¿¹ siê z gorszymi
rezultatami. W wiêkszoœci przypad-
ków wystarczaj¹ce jest noszenie wy-
robów uciskowych ograniczonych do
poziomu kolana i tylko w trakcie dnia.
Od chorego wymaga siê systematycz-
nego noszenia trudnych do zak³adania
i niezbyt wygodnych poñczoch. Rol¹
lekarza jest wyjaœnienie sensu takiego
leczenia i jego umotywowanie.
Leczenie obrzêku limfatycznego
wymaga œcis³ej wspó³pracy z pacjen-
tem, koniecznej do uzyskania zadowa-
laj¹cych efektów terapeutycznych. Pa-
cjent musi znaæ naturê choroby, zda-
waæ sobie sprawê z jej przewlek³ego
charakteru i wystêpuj¹cych okresowo
nasileniach dolegliwoœci. Chorego na-
le¿y powiadomiæ, ¿e powinien unikaæ
wszelkich urazów zajêtej koñczyny,
gdy¿ mog¹ staæ siê Ÿród³em zaka¿eñ.
Wi¹¿e siê z tym stosowanie odpowied-
niego obuwia, unikanie chodzenia bo-
so poza domem itp. Przeciwwskazane
s¹ wszelkie injekcje, pobrania krwi,
zabiegi chirurgiczne, a nawet pomiar
ciœnienia têtniczego na chorej koñczy-
nie. Istotn¹ rolê odgrywa codzienna hi-
giena skóry – staranna pielêgnacja ska-
leczeñ, zwalczanie infekcji bakteryj-
nych i grzybiczych. Zalecane jest
stosowanie myde³ o kwaœnym pH.
Ograniczenia dotycz¹ równie¿ noszo-
nego ubioru: nie nale¿y nosiæ ubrañ
i bielizny obcis³ej, uwieraj¹cej w oko-
licach pachwin i do³ów pachowych.
Noszenie mocno zaciœniêtego paska
przy spodniach tak¿e przyczynia siê do
nasilenia obrzêków. Osoby cierpi¹ce
na obrzêki limfatyczne nie powinny
równie¿ korzystaæ z sauny, gor¹cych
k¹pieli, a wakacje spêdzaæ w krajach
o umiarkowanym klimacie. Powinni
równie¿ ograniczyæ spo¿ywanie d³u-
go³añcuchowych trójglicerydów i soli.
Chorym zaleca siê unikanie wysi³ku
fizycznego wi¹¿¹cego siê ze znacz-
nym obci¹¿aniem koñczyny (kultury-
styka, podnoszenie ciê¿arów), mo¿e to
Masa¿ limfatyczny jest równie¿ nie-
odzownym wstêpem do prowadzenia
terapii za pomoc¹ sekwencyjnego ma-
sa¿u pneumatycznego, który polega na
wywieraniu na skórê koñczyny ucisku
za pomoc¹ kolejno nape³nianych po-
wietrzem mankietów, co ma sprzyjaæ
reabsorbcji p³ynu obrzêkowego z tka-
nek. Nale¿y jednak zdawaæ sobie spra-
wê z mo¿liwoœci wyst¹pienia obrzêku
zewnêtrznych narz¹dów p³ciowych, co
wynika z przyspieszonego gromadze-
nia siê przemieszczonego dog³owowo
p³ynu, który nie mo¿e zostaæ odprowa-
dzony przez niedro¿ne naczynia ch³on-
ne. Zagro¿enie to jest szczególnie real-
ne, gdy leczona koñczyna nie zosta³a
uprzednio przygotowana za pomoc¹
masa¿u rêcznego.
leki flebotropowe:
– wzmagaj¹ tonus i kurczliwoœæ na-
czyñ ¿ylnych i limfatycznych,
– uszczelniaj¹ œródb³onek,
– hamuj¹ rozwój reakcji zapalnych,
benzopireny, które przyczyniaj¹
siê do redukcji obrzêków poprzez
stymulacjê makrofagów do prote-
olizy zalegaj¹cego w tkankach
bia³ka i w³ókien kolagenowych.
Przypisuje im siê równie¿ dzia³anie
przeciwzapalne i przeciwalergiczne.
Ka¿dy seans masa¿u rêcznego lub
pneumatycznego musi byæ zakoñczo-
ny za³o¿eniem opatrunku uciskowe-
go, co utrwala uzyskany efekt. Do
tego celu nadaj¹ siê:
66
Przewodnik
Lekarza
W leczeniu obrzêków limfatycz-
nych znajduje zastosowanie szereg
œrodków farmaceutycznych, m.in.:
75739276.001.png
praktyka medyczna
powodowaæ uszkodzanie naczyñ lim-
fatycznych. Dopuszczalne s¹ nato-
miast umiarkowane obci¹¿enia w trak-
cie spacerów, p³ywania czy jazdy na
rowerze.
które nastêpnie pozbawia siê naskór-
ka. Zabieg ten zawiera elementy tech-
niki zmniejszaj¹cej objêtoœæ obrzêk³ej
tkanki. Wraz z powiêzi¹ pokrywaj¹c¹
miêœnie pod p³atami skórnymi usuwa-
na jest podskórna tkanka t³uszczowa.
Uzyskane p³aty przemieszczane s¹ po-
miêdzy grupy miêœni uda i goleni. In-
terpozycja stwarza bliskoœæ naczyñ
g³êbokich i powierzchownych, co
umo¿liwia ich zespalanie siê i odp³yw
ch³onki poprzez nieuszkodzony uk³ad
g³êboki. Kr¹¿enie ch³onki jest równie¿
wspomagane przez kurcz¹ce siê miê-
œnie. W rok po zabiegu dobre rezulta-
ty stwierdza siê u ok. 60 proc. cho-
rych. W obrzêkach pierwotnych uzy-
skiwane rezultaty s¹ gorsze. Na
podobnych zasadach opiera³a siê za-
proponowana w 1967 r. przez Gold-
smitha operacja przemieszczenia
uszypu³owanego fragmentu sieci do
tkanki podskórnej uda. Nie stwierdzo-
no jednak, aby powodowa³o to wy-
tworzenie siê zespoleñ ch³onnych po-
miêdzy bogato unaczynion¹ sieci¹
i naczyniami ch³onnymi koñczyny.
wraz z obrzêk³¹ tkank¹ podskórn¹, co
prowadzi do zmniejszenia rozmiarów
i masy koñczyny, mog¹cego siêgaæ 80
proc. Pierwszy raz technika ta zosta³a
opisana przez Sistrunk’a. Jej modyfi-
kacja, opracowana w 1912 r. przez
Charles’a, znajduje zastosowanie
z pewnymi zmianami do dnia dzisiej-
szego. Zabieg polega na rozleg³ym
usuniêciu skóry i tkanki podskórnej
stopy i podudzia. Resekcji dokonuje
siê w miejscach powoduj¹cych ods³o-
niêcia œciêgien. Ods³oniêta w ten spo-
sób powiêŸ zostaje pokryta wykona-
nymi z wyciêtej skóry przeszczepami
skórno-naskórkowymi. W wyniku za-
biegu powstaje znaczna dysproporcja
miêdzy rozmiarami podudzia i uda.
Inn¹ wad¹ jest równie¿ wystêpowanie
patologicznych zmian w obrêbie po-
³o¿onych przeszczepów. Zabiegi re-
sekcyjne znajduj¹ g³ównie zastosowa-
nie w leczeniu s³oniowacizny. Jako
kontynuacjê leczenia nale¿y stosowaæ
kompresoterapiê zapobiegaj¹c¹ nara-
staniu obrzêku w pozostawionych
fragmentach skóry.
Leczenie chirurgiczne
Leczenie zachowawcze jest sku-
teczne w wiêkszoœci przypadków,
jednak¿e istnieje grupa chorych mo-
g¹cych odnieœæ znaczne korzyœci
z leczenia chirurgicznego. Dotyczy to
przede wszystkim:
czêstych nawrotowych zapaleñ
naczyñ ch³onnych, potêguj¹cych
nasilenie obrzêków,
zagro¿enia rozwojem miêsakona-
czyniaka limfatycznego (limfan-
giosarcoma).
decyduj¹cym wskazaniem mog¹
byæ równie¿ wzglêdy kosmetyczne.
Zabiegów chirurgicznych nie nale-
¿y wykonywaæ w przypadkach, gdy
w skórze toczy siê aktywny proces za-
palny. Innym przeciwwskazaniem jest
obrzêk limfatyczny w fazie szybkiego
wzrostu, szczególnie u osób m³odych.
Wzglêdnym przeciwwskazaniem jest
niewielki obrzêk obwodowej czêœci
koñczyny, który z regu³y poddaje siê
leczeniu zachowawczemu.
Wzrastaj¹c¹ popularnoœci¹ ciesz¹
siê w ostatnim czasie zespolenia lim-
fatyczno-¿ylne: zespalaniu podlegaj¹
przekroje wêz³ów ch³onnych, które
wszczepiano pocz¹tkowo do du¿ych
¿y³. W ostatnim czasie, dla unikniêcia
refluksu i wykrzepiania krwi, zespole-
nia wykonuje siê do obocznic ¿ylnych
w bezpoœrednim s¹siedztwie zastawek.
Zamiast przekroju wêz³a próbuje siê
tak¿e zespalaæ koniec naczynia ch³on-
nego z ¿y³¹, metod¹ koniec do koñca.
Zabiegi te przynosz¹ dobre rezultaty
w obrzêkach przebiegaj¹cych z posze-
rzeniem naczyñ ch³onnych. Do grupy
tej nale¿¹ obrzêki wtórne oraz obrzêki
pierwotne w przebiegu hiperplazji i re-
fluksu ch³onnego. W przypadku re-
fluksu, dodatkowo podwi¹zaniu
w okolicy wiêzad³a pachwinowego
podlegaj¹ proksymalne naczynia
ch³onne, stanowi¹ce drogê wsteczne-
go nap³ywu ch³onki. Zespalaj¹c naczy-
nia limfatyczne z uk³adem ¿ylnym,
wyniki dobre i bardzo dobre osi¹gniê-
to u 78 proc. chorych w obserwacji 5-
letniej. Za g³ówn¹ przyczynê póŸnych
niepowodzeñ uwa¿a siê, postêpuj¹ce
wokó³ zespoleñ i zawê¿aj¹ce je, w³ók-
nienie i bliznowacenie.
Obrzęk limfatyczny
a lymphangiosarcoma
Miêsakonaczyniak ch³onny jest wy-
j¹tkowo z³oœliwym nowotworem roz-
wijaj¹cym siê na pod³o¿u przewlek³ych
obrzêków ch³onnych. Najczêœciej jest
spotykany u pacjentek po mastektomii.
Nowotwór mo¿e mieæ postaæ guza, za-
sinienia lub martwicy tkanki, rozwija
siê œrednio 11 lat po pierwotnym zabie-
gu operacyjnym. Problem dotyczy jed-
nej z 3 500 operowanych pacjentek,
szczególnie jeœli pooperacyjnie stoso-
wana by³a radioterapia. Pomimo agre-
sywnego leczenia, tylko 12,5 proc.
chorych prze¿ywa 5 lat. Rozwojem
lymphangiosarcoma zagro¿onych jest
ok. 10 proc. pacjentów z obrzêkiem
limfatycznym, którzy byli uprzednio
leczeni z powodu innych nowotworów.
Zabiegi operacyjne wykonywane
w obrzêkach limfatycznych polegaj¹
na redukcji masy zmienionej chorobo-
wo tkanki lub te¿ odbarczeniu naczyñ
ch³onnych. Pierwsze zabiegi drenuj¹-
ce uk³ad ch³onny datuje siê na pocz¹t-
ki XX w. W 1909 r. Handley wszcze-
pi³ podskórnie jedwabne w³ókna, któ-
re mia³y stanowiæ drogê dla
odprowadzania ch³onki. W póŸniej-
szych latach prowadzono próby z rur-
kami z gumy, poliuretanu, polietylenu
i porteksu. Niestety, odleg³e wyniki
tych zabiegów nie okaza³y siê zado-
walaj¹ce. Znacznie lepsze rezultaty
uzyska³ Thompson, który stworzy³
technikê tzw. pogr¹¿onego p³ata skór-
nego. Celem zabiegu jest stworzenie
warunków do powstawania zespoleñ
naczyñ ch³onnych powierzchownych
z uk³adem g³êbokim oraz z naczynia-
mi ¿ylnymi. Wykonuje siê pod³u¿ne
ciêcia skóry i tkanki podskórnej po
stronie bocznej i przyœrodkowej na ca-
³ej d³ugoœci koñczyny. Wypreparowa-
ne zostaj¹ p³aty skórno-podskórne,
lek. Rados³aw Piotrowicz
asystent Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej
Akademii Medycznej w Bydgoszczy
dr Marek Ciecierski
adiunkt Katedry i Kliniki Chirurgii
Akademii Medycznej w Bydgoszczy
konsultant regionalny w dziedzinie angiologii
województwa kujawsko-pomorskiego
Odmienn¹ kategoriê zabiegów sta-
nowi¹ operacje resekcyjne, podczas
których usuwa siê fragmenty skóry
prof. dr hab. Arkadiusz Jawieñ
kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej
Akademii Medycznej w Bydgoszczy
konsultant krajowy w dziedzinie angiologii
68
Przewodnik
Lekarza
osób z koñczyn¹ o nadmiernej
masie i rozmiarach, co staje siê
przyczyn¹ kalectwa,
75739276.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin