komunikacja pielęgn.z pacjente.pdf

(104 KB) Pobierz
298
Janina KSIĄŻEK
Gdański Uniwersytet Medyczny
BEZPIECZEŃSTWO CHORYCH A KOMUNIKACJA
W RELACJI PIELĘGNIARKA – PACJENT
Życie ludzkie to ciągły proces komunikacji. Każdy człowiek pragnie zrozumie-
nia, ponieważ jest to niezwykle istotny aspekt ludzkiej egzystencji. Bycie zrozumia-
nym to uczucie komfortu, to bliskość, bezpieczeństwo, poczucie wspólnoty. Komu-
nikowanie się ludzi jest przede wszystkim dążeniem do stworzenia dialogu, peł-
niejszej formy porozumiewania się. Szczególne znaczenie ma dialog ludzi, którzy
znaleźli się w specyficznych, niecodziennych sytuacjach. Taką sytuacją jest spo-
tkanie pacjenta onkologicznego z pielęgniarką w szpitalu. Wśród wielu wymagań
stawianych współczesnej pielęgniarce onkologicznej coraz częściej wymieniana
jest umiejętność komunikowania się z innymi, a zwłaszcza zdolność terapeutycz-
nego kontaktu z podmiotem opieki. Sytuacja taka wymaga od pielęgniarki nie tylko
merytorycznego przygotowania w zakresie szeroko rozumianego pielęgnowania,
a także w zakresie nawiązywania bliskiego terapeutycznego kontaktu z każdym
pacjentem, potrzebującym jej pomocy. W trakcie komunikowania się, oprócz infor-
macji uzyskanej od pacjenta, pielęgniarka metodą wywiadu może zaobserwować
wiele istotnych dla pielęgnowania komunikatów pozawerbalnych. Może ona przyjąć
zarówno rolę nadawcy lub odbiorcy komunikatów werbalnych i pozawerbalnych
w relacji z pacjentem. Wszelkie przejawy pozawerbalnego wspomagania słownej
komunikacji ze strony pielęgniarki wpływają na wiarygodność jej jako nadawcy
oraz sprzyjają utrzymaniu i kontynuowaniu terapeutycznego kontaktu z pacjentem
w procesie pielęgnowania. W sytuacji, kiedy pacjent sam wyraża chęć nawiązania
czy podtrzymania rozmowy, pielęgniarka przyjmuje rolę cierpliwego słuchacza,
który w prawidłowy sposób odbiera intencje nadawcy, analizuje uzyskane informa-
cje oraz udziela zwrotnych komunikatów. Istotą komunikowania się w pielęgniar-
stwie onkologicznym jest wzajemne poznanie, zrozumienie, współpraca, partnerski
stosunek, dostosowanie procesu pielęgnowania do potrzeb pacjenta, jego osobo-
wości i preferencji, a przede wszystkim satysfakcja chorego.
Celem pracy jest analiza form i sposobów komunikowania się pacjentów z pie-
lęgniarkami, a także ocena wpływu tej komunikacji na bezpieczeństwo chorych.
Komunikacja interpersonalna , inaczej komunikowanie się, porozumiewanie
się, rozumiane jest jako proces wzajemnej wymiany informacji pomiędzy ludźmi
biorącymi udział w tym procesie. Z jednej strony tworzy ona wspólny system spo-
łeczny, gdyż komunikują się (porozumiewają się) przynajmniej dwie osoby, a czę-
sto i więcej, wspólnie tworząc system informacji. Z drugiej strony proces ten jest
podstawą podejmowania przez człowieka wszelkich działań pozwalających na
rozwiązywanie zadań, problemów, odbiór i przetwarzanie informacji. 1
Komunikowanie w pielęgnowaniu to świadomy (inaczej: racjonalny) celowy,
proces zdobywania i wymiany informacji niezbędnych do pracy (współpracy,
współdziałania) z podmiotem (i dla podmiotu) opieki. 2
1
M. Argyle: Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa 1991
2 W. Ciechanowicz: Pielęgniarstwo ćwiczenia . Warszawa 2001
813535474.008.png 813535474.009.png
299
Każda relacja interpersonalna, a przede wszystkim taka, która inicjowana jest
(i utrzymana) z potrzeby zawodowej, musi być:
- efektywna;
- celowa;
- terapeutyczna.
Komunikowanie efektywne jeszcze przed wejściem w kontakt z drugim czło-
wiekiem (lub grupą ludzi) pielęgniarka musi zdawać sobie sprawę z tego, co zakła-
da osiągnąć, jaki ma być końcowy wynik (efekt) tego kontaktu.
Komunikowanie celowe: wejście w relację interpersonalną (oraz jej przebieg)
jest podporządkowane celowi, który został wcześnie jednoznacznie określony.
Komunikowanie terapeutyczne : to takie, które wywiera pozytywny wpływ na
podmiot opieki. Jest to świadome wykorzystywanie właściwie dobranych komunika-
tów werbalnych i niewerbalnych, aby dzięki nim wpłynąć na aktualne (a niekiedy
i przyszłe) zachowanie podmiotu opieki.
Samoocena – w psychologii to uogólniona postawa w stosunku do samego
siebie, która wpływa na nastrój oraz wywiera silny wpływ na pewien zakres zacho-
wań osobistych i społecznych. Jest to zespół sądów i opinii, które jednostka odnosi
do własnej osoby. Te sądy i opinie dotyczą właściwości fizycznych, psychicznych
i społecznych. 3
Komunikacja interpersonalna jest podstawą wszelkiego rodzaju kontaktów
międzyludzkich. Komunikując się ze sobą ludzie:
- zdobywają informacje o otaczającym świecie, o wartościach, potrzebach
i emocjach innych ludzi, a także dowiadują się wielu rzeczy o sobie, o tym
jak są postrzegani przez innych;
- informują innych o swoich wartościach, potrzebach i emocjach, przekazują
posiadaną wiedzę, mówią o swoich działaniach i zamiarach;
- oddziaływują na zachowania innych oraz sami podlegają ich wpływom po-
przez rady, sugestie, wywieranie presji;
- nawiązują ze sobą kontakt emocjonalny, osiągają wzajemne zrozumienie,
budują zaufanie oraz wpływają na swoje emocje. 4
Struktura procesu komunikacji zawiera trzy podstawowe elementy: nadawcę,
informację i odbiorcę. Nadawca jest osobą, która chce poinformować odbiorcę
o tym, co myśli lub czuje. Kieruje swój komunikat z określoną intencją. Pragnie być
zrozumianym jak najlepiej, posługuje się słowami, koduje, więc swoje myśli i uczu-
cia, tworząc informację. Powinien kierować się możliwościami percepcyjnymi od-
biorcy. Przekaz odbywa się w sposób werbalny (za pomocą słów) oraz niewerbal-
ny. Niewerbalna komunikacja dokonuje się poprzez mimikę, ton głosu, postawę
ciała, sposób poruszania się i gestykulację, dystans przestrzenny oraz dotyk. To
wszystko dociera do odbiorcy, który stara się rozszyfrować, zdekodować przekaz,
zrozumieć intencje nadawcy. 5 Rozumienie czyjejś wypowiedzi, to odkrycie pewne-
go wspólnego obszaru, właściwego zarówno dla nadawcy, jak i odbiorcy, pomimo
różnic występujących między nimi. Komunikowanie się ludzi jest dążeniem do
stworzenia dialogu, pełniejszej formy porozumiewania się. W dialogu nie ma jedy-
3 Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa 1998
4
M. Trzcińska-Krzewska: Zasady komunikowania się z pacjentem w szpitalu, poradnik dla pielęgniarek .
Warszawa 1998
5 Z. Nęcki: Komunikacja międzyludzka. Kraków 1997
813535474.010.png 813535474.011.png
300
nie dążenia do formułowania komunikatu, który ma „być zrozumiały”, ale istnieje
chęć i otwartość „zrozumienia drugiego człowieka”. 6
Komunikacja jako integralna część pielęgniarstwa
Wśród wielu wymagań stawianych współczesnej pielęgniarce – profesjonalist-
ce coraz częściej wymienia się umiejętność komunikowania się z innymi, a zwłasz-
cza zdolność terapeutycznego kontaktu z podmiotem opieki. Pielęgniarka jest tą
osobą, z którą człowiek (zdrowy, zagrożony chorobą, chory) wchodzi w określoną
interakcją. Sytuacja ta wymaga od pielęgniarki nie tylko merytorycznego przygoto-
wania w zakresie szeroko rozumianego pielęgnowania, a także w zakresie nawią-
zania bliskiego, terapeutycznego kontaktu z każdym człowiekiem, potrzebującym
jej pomocy. W kontakcie z pacjentem coraz częściej właśnie pielęgniarka jest tą
osobą, do której kieruje się pytania, wątpliwości, oczekując nie tylko profesjonalnej
i konkretnej informacji, ale również porady czy doradztwa w zakresie zdrowia i / lub
choroby. 7
Komunikowanie w pielęgniarstwie dotyczy bardzo wielu aspektów. Związane
jest zarówno z działalnością praktyczną (proces pielęgnowania), jak i działalnością
teoretyczną (naukową). Właściwa relacja pielęgniarki z pacjentem ma podstawowe
znaczenie w przebiegu prawidłowego procesu pielęgnowania. Nie może być reali-
zowana bez wytworzenia przez pielęgniarkę odpowiedniego klimatu ciepła, blisko-
ści, akceptacji, szacunku, oparcia fizycznego i psychicznego, otwartości oraz em-
patii, okazywanych względem podopiecznych. Ta atmosfera musi towarzyszyć
choremu od momentu pierwszego kontaktu z pielęgniarką, poprzez okres diagno-
zy, pobytu w szpitalu, przebiegu procesu leczenia, walki z chorobą, do okresu po-
wrotu do zdrowia, a nawet śmierci. Kształtowanie terapeutycznej relacji pielęgniar-
ka – pacjent jest osiągane za pośrednictwem komunikowania terapeutycznego.
Dzięki temu komunikowaniu pielęgniarka pomaga pacjentowi w opanowaniu bez-
radności, lęków i stresów. Będąc blisko wpływa na jego przeżycia, przywraca po-
czucie zadowolenia, asystuje w podejmowaniu decyzji i w dokonywaniu wyborów,
informuje i uczy, a dzięki temu koryguje wiedzę, poglądy w różnych sprawach do-
tyczących zdrowia. Przez komunikowanie zarówno słowne, jak i pozawerbalne,
pielęgniarka przekazuje pacjentowi wiadomości znaczące dla pozyskiwania jego
zaufania, okazuje mu akceptację i szacunek, sygnalizuje gotowość do pomagania.
Komunikowanie jest wyrazem troszczenia się i dbania o pacjenta. Okazywanie
tych emocji, stanowi ideę przewodnią komunikowania przez pielęgniarkę tego, co
jest pacjentowi najbardziej potrzebne. Umiejętność słuchania, stwarzania warun-
ków do dialogu, współpracy, udzielania wsparcia, modyfikacji, zachowań, kontak-
towania się z pacjentem – jego rodziną, stanowi integralną część pielęgniarstwa.
Jakość komunikowania się, skuteczność porozumiewania decyduje w znacznym
stopniu o poziomie pielęgniarstwa i możliwości jego rozwoju jako nauki i profesji. 8
Komunikowanie się pacjenta z pielęgniarką stanowi element integralnie związany
z procesem pielęgnowania, w którym podstawą opieki nad pacjentem jest nawią-
zanie i podtrzymywanie kontaktu. Szczególnego znaczenia nabiera nadawanie
6 A. Węgerzecki: O poznaniu drugiego człowieka. Kraków 1992
7 M. Czachor: Pielęgniarka jako nadawca i odbiorca komunikatów werbalnych i pozawerbalnych. Lublin
1995
8
S. Poznańska: Komunikowanie w relacjach pielęgniarka – pacjent. W: K. Zahradniczek (red.): Wpro-
wadzenie do pielęgniarstwa . Warszawa 1996, s. 123-146
813535474.001.png 813535474.002.png
301
i odbieranie komunikatów, zarówno werbalnych, jak i pozawerbalnych, pomiędzy
pacjentem a pielęgniarką. W pielęgnowaniu pacjenta znaczące jest dwustronne
komunikowanie pomiędzy pielęgniarką a pacjentem. Profesjonalne nawiązanie
kontaktu z podmiotem opieki to jeden z warunków niezbędnych do wzbudzenia
jego zaufania oraz świadczenia zindywidualizowanej opieki, a w tym pozyskanie do
współpracy na rzecz własnego stanu zdrowia. „Zindywidualizowane pielęgnowanie:
to takie, które jest dostosowane do oczekiwań i wymagań podmiotu opieki oraz
warunków, w jakich opieka pielęgniarska jest realizowana”. 9 W pielęgniarstwie
podkreśla się, że komunikowanie to świadomy, celowy proces zdobywania i wy-
miany informacji niezbędnych do pielęgnowania pacjenta i współpracy pielęgniarki
z zespołem terapeutycznym. W piśmiennictwie z zakresu opieki nad człowiekiem
potrzebującym pojawia się określenie relacji terapeutycznej pomiędzy osobą po-
trzebującą a pomagającą. Gordon definiuje sytuację terapeutyczną jako „stosunek
między jednostką w stadium zależności, cierpiącą i potrzebującą pomocy, a jed-
nostką zdolną do pomocy dzięki swojej wiedzy i autorytetowi”. 10 Zatem relacja pa-
cjent – pielęgniarka powinna być oparta na rozwiązywaniu problemów zdrowot-
nych, aby: umożliwić choremu podejmowanie decyzji w sprawach własnego zdro-
wia, zagwarantować pacjentowi przestrzeganie jego praw, a w szczególności au-
tonomii w podejmowaniu decyzji, uzyskania informacji na temat sprawowanej opie-
ki pielęgniarskiej, stosowanych metodach diagnostycznych, leczniczych i rehabili-
tacyjnych. W celu uzyskania satysfakcjonujących pacjenta i pielęgniarkę efektów
pielęgnowania należy najpierw określić stan pacjenta, następnie wspólnie poszu-
kiwać sposobów rozwiązań, podjąć decyzję w sprawie przyjęcia rozwiązania, na
które zgadzają się obie strony, zrealizować zaplanowane działania i dokonać oce-
ny ich skuteczności (rysunek nr 1).
Rysunek nr 1. Wspólne rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych. Komunikowanie
się z pacjentem ciężko chorym
Źródło: A. Kwiatkowska, Krajewska – Kułak, W. Panka (red.): Komunikowanie interpersonalne w pielęgniar-
stwie. Lublin 2003
9
J. Górajek-Jóźwik: Pielęgniarstwo . W: W. Ciechanowicz(red): Pielęgniarstwo ćwiczenia. Warszawa
2001, 25-38
10 T. Gordon, J. Sterling, W. Edwards (red): Pacjent jako partner . Warszawa 1999
813535474.003.png 813535474.004.png 813535474.005.png
302
Wspólne rozwiązywanie problemów zapewnia przyjęcie najlepszych, satys-
fakcjonujących rozwiązań zarówno dla chorego jak i dla pielęgniarki. Wszystkie
działania pacjenta i pielęgniarki muszą opierać się na prawidłowej komunikacji
interpersonalnej. W sytuacji choroby komunikowanie chorego z pielęgniarką umoż-
liwia rozpoznanie stanu pacjenta, postawienie diagnozy pielęgniarskiej, planowanie
i realizację oraz ocenę osiągniętych celów. Pozwala ono również na identyfikację
problemów natury psychicznej i społecznej, co ułatwia ustalenie poziomu i rodzaju
wsparcia, jakiego należy choremu udzielić. Przebieg procesu pielęgnowania uza-
leżniony jest od prawidłowego rozpoznania aktualnego stanu zdrowia chorego,
realnych możliwości opiekuńczych rodziny oraz samoopiekuńczych chorego. Sku-
tecznymi i powszechnie stosowanymi w praktyce pielęgniarskiej metodami groma-
dzenia danych jest obserwacja chorego, wywiad pielęgniarski, pomiar i analiza
dokumentów. Racjonalne wykorzystanie tych metod przez pielęgniarkę uwarunko-
wane jest wieloma czynnikami, w tym również umiejętnościami w nadawaniu i od-
bieraniu informacji zarówno w formie werbalnej jak i pozawerbalnej, pozwalając na
uzyskanie takiego zakresu danych, które będą umożliwiały ustalenie rozpoznania
stanu bio-psycho-społecznego pacjenta. 11 Zakres i charakter zgromadzonych in-
formacji w dużym stopniu będzie rzutował na dalsze kontakty w relacji pacjent –
pielęgniarka oraz realizację działań opiekuńczych wynikających z wcześniej po-
stawionej diagnozy i ustalonego planu pielęgnowania. Umiejętne komunikowanie
to warunek przeprowadzenia celowej, ukierunkowanej rozmowy z pacjentem i wy-
wiadu pielęgniarskiego, który pozwoli uzyskać informacje niezbędne do racjonal-
nego rozpoznania stanu pacjenta. Wiele cennych informacji może dostarczyć to,
co określane jest mową ciała pacjenta. Są to komunikaty o aktualnym stanie psy-
chicznym pacjenta, jego nastroju, nastawieniu do otoczenia, samopoczuciu. Mowa
ciała, czyli komunikaty przekazywane przez statykę i dynamikę ciała pacjenta,
w wielu przypadkach mogą być zaprzeczeniem, potwierdzeniem lub rozszerzeniem
zakresu informacji, uzyskanych dzięki werbalnemu kontaktowi lub innych, wcze-
śniej zgromadzonych przez pielęgniarkę. W procesie pielęgnowania nawiązanie
kontaktu z pacjentem to jedno z najważniejszych zadań, zwłaszcza w pierwszym
etapie, w którym pielęgniarka rozpoznaje możliwości i umiejętności pacjenta
z zakresu komunikowania się. Wszelkie komunikaty werbalne i pozawerbalne
nadawane przez pacjenta, a odbierane przez pielęgniarkę, mają istotną wartość
i mogą w sposób bezpośredni lub pośredni rzutować na rozpoznanie pielęgniar-
skie, plan pielęgnowania, jego realizację i ocenę uzyskanych wyników. Miejsce dla
prawidłowej, dwustronnej komunikacji interpersonalnej znajduje się we wszystkich
etapach procesu pielęgnowania i obejmuje różne relacje. Najczęściej pielęgniarka
wchodzi w relację z pacjentem i jego rodziną oraz osobami z zespołu wielodyscy-
plinarnego. 12
11 M. Czachor: Kształtowanie umiejętności komunikowania się dla potrzeb zindywidualizowanego pielę-
gnowania. Jakość w opiece pielęgniarskiej. Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo – Naukowa. Olsz-
tyn, 27-28.09.1996
12
J. Górajek-Jóźwik, D. Zarzycka: Miejsce i znaczenie komunikacji interpersonalnej w procesie pielę-
gnowania. Jakość w opiece pielęgniarskiej. Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo – Naukowa, Olsz-
tyn 27-28.09.1996
813535474.006.png 813535474.007.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin