Wolnomularstwo i jego tajemnice - Jose Maria Caro Rodriguez.txt

(555 KB) Pobierz

Ks. Prof. dr kard. Jose Maria Caro Rodriguez
Wolnomularstwo i jego 
tajemnice

Ks. kard. Jose Maria Caro Rodriguez Kardyna�, arcybiskup Santiago de Chile
Wolnomularstwo i jego tajemnice
Przek�ad z drugiego wydania
Santiago de Chile
Tytu� orygina�u: El misterio de la masoneria. 2a Edici�n Rok wydania: ok. 1926

Spis tre�ci:
Kim by� autor ksi��ki?
Przedmowa do drugiego wydania
Prace i autorzy, na kt�rych si� opieram oraz stosowane skr�ty
Wst�p. Tajemnica masonerii: odkrywanie zas�ony
1.M�j zamiar
2. Czy niewtajemniczeni profani mog� co� wiedzie� o masonerii?
3. Prawdziwy Proteusz
Cz�� I
ISTOTA MASONERII 
Rozdzia� I. Organizacja masonerii
4. Zarz�d i administracja, Wielkie Lo�e i Wielkie Wschody
5. Rada zarz�dzaj�ca
6. Obrz�dki (ryty) maso�skie
7. Stopnie
8. Wp�yw os�b o wy�szych stopniach i l� wy�szego rz�du
9. Masoneria, stowarzyszenie uniwersalne -jej jedno�� duchowa
10. Mi�dzynarodowa Federacja Maso�ska
Rozdzia� II. Tajemnice i przysi�gi maso�skie
11. Tajemnica maso�ska
12. Zabiegi wolnomularstwa, aby ukry� si� przed swoimi i obcymi
13. Por�wnanie z Ko�cio�em katolickim
14. Przysi�gi maso�skie
15. Tajemnice maso�skie a sumienie
16. Tajemnica maso�ska a zdrowy rozs�dek
1.7. Przysi�gi maso�skie a moralno��
Rozdzia� III. Cel masonerii
18. Cel wskazany przez ni� sam�
19. Konstrukcja �wi�tyni Przyrody
20. Jakie s� przeszkody, kt�re masoneria musi przezwyci�y� i jacy s� jej wrogowie, kt�rych musi 
pokona�?
21. Jaki jest B�g masonerii? 
22. Cel nadrz�dny masonerii
Rozdzia� IV. Tworzenie i dzia�anie l�
23. Tworzenie lo�y
24. Wysi�ki dla zdobycia kandydat�w do lo�y
25. Fortele dla pozyskiwania adept�w
26. Zdobycze najbardziej po��dane
27. Bracia, kt�rzy s�u�� dla ozdoby
28. Papie�e masoni
29. Przyj�cie do Zakonu
30. Ca�kowite odst�pstwo od wiary nowo wst�puj�cego do masonerii
31. Konsekwencje odst�pstwa od wiary
32. Selekcja
33. Kasa
34. Zebrania
35. Groteskowo�� tego co powa�ne
36. S�awny Hiram
Rozdzia� V. Nauczanie maso�skie
37. Symbole
38. Symbolizm biblijny
39. Symbolizm krzy�a
40. Legendy i przypowie�ci 
41. Przeciwko komu kieruje si� zemsta maso�ska?
42. Konferencje
43. Autorytet naukowy masonerii. Wiara jakiej wymaga
Cz�� II
ZWI�ZEK Z NATURY SWOJEJ K�AMLIWY
Rozdzia� I. Masoneria i katolicyzm
44. Szczero�� osobista wielu mason�w
45. Czy masoneria nie zajmuje si� religi�?
46. Wielki Architekt zdradzony
47. W�ciek�a nienawi�� do Chrystusa
48. Rozr�nienie mi�dzy klerykalizmem a katolicyzmem
49. Masoneria w dzia�aniu przeciwko Ko�cio�owi katolickiemu we Francji, jej zaciek�o�� 
antychrze�cija�ska
50. W Hiszpanii i Portugalii
51. We W�oszech
52. W Belgii, Niemczech i Austrii
53.W Rosji
54. W Anglii
55. W Stanach Zjednoczonych Ameryki P�nocnej
56. W Meksyku i w Ameryce �rodkowej
57. W Ameryce Po�udniowej
58. Masoneria chilijska jest antykatolicka i antychrze�cija�ska
59. Podporz�dkowanie tajnym wp�ywom obcym
60. Tolerancja i antyfanatyzm maso�ski
61-62. Zaciek�o�� antykatolicka
Rozdzia� II. Religia maso�ska
63. Masoneria ma swoj� w�asn� religi�
64. Przedmiot kultu maso�skiego: Wielki Architekt. Przyroda
65. S�o�ce i cia�o
66. Szatan i Lucyfer
67. Stowarzyszenia sataniczne
Rozdzia� III. Masoneria i polityka
68. Akcja polityczna masonerii we Francji w XVIII w.
69. Dzia�alno�� polityczna wolnomularstwa we Francji w XIX w.
70. Dzia�alno�� polityczna masonerii w Niemczech i Austrii
71. Dzia�alno�� polityczna masonerii w Rosji
72. Dzia�anie masonerii we W�oszech
73. Dzia�anie wolnomularstwa w Hiszpanii i Portugalii
74. Dzia�anie wolnomularstwa w Anglii
75-76. Dzia�ania masonerii w Ameryce 
77. Masoneria nie interesuje si� naszym �yciem politycznym, czy te� pos�uguje si� polityk�jako 
swoim narz�dziem?
78. Maski, pod kt�rymi si� kryje
79. Podporz�dkowanie polityczne cz�onk�w masonerii jej w�adzom
Rozdzia� IV. Masoneria i jej idea�y wolno�ci, r�wno�ci i braterstwa. Nowe oszustwo
80. Wolno�� maso�ska
81. Wolno�� polityczna i wolno�ci obywatelskie
82. R�wno�� maso�ska
83. Braterstwo maso�skie
84. Braterstwo szkodliwe dla sprawiedliwo�ci i wojska
85. Najlepsze przyk�ady wolno�ci, r�wno�ci i braterstwa maso�skiego
86. Do czego masoneria d��y u nas w Chile?
87. Humanitaryzm maso�ski
Rozdzia� V. Masoneria i jej idea� moralno�ci
88. Co masoneria m�wi o sobie samej
89. Pewne wyja�nienie
90. Podstawy moralno�ci poza naszym zasi�giem
91. Cel u�wi�ca �rodki
92. Dowody na podstawie s��w. Doktryna
93. Pr�ba czyn�w: codzienne k�amstwa i oszczerstwa
94. Gwa�ty i trucicielstwo
95. Kary lub przeciwdzia�anie zdradzie
96. Zab�jstwa na profanach
97. Niedosz�e pr�by zab�jstw
98. Ludob�jstwo i rabunki
99. Bunty maso�skie
100. Wojny i rewolucje
101. Czysto�� i uczciwo�� maso�ska
102. Prawo�� maso�ska
Rozdzia� VI. Masoneria i jej idea� dobroczynno�ci
103. Wspania�omy�lno�� tak ukryta, �e ledwie si� j� dostrzega
104. Hojno�� duchowa, r�wnie� bardzo znikoma
Rozdzia� VII. Masoneria i jej idea� wiedzy i post�pu
105. Co to jest nauka (wiedza) maso�ska?
106. �atwowierno�� maso�ska
107. Post�p na odwr�t
Cz�� III
DOKTRYNY MASONERII 
Rozdzia� I. Doktryny filozoficzne i spo�eczne
108. Materializm i ateizm
109. Zaprzeczenie istnienia duszy niematerialnej i nie�miertelnej
110. Doktryny komunistyczne i anarchistyczne
111. Doktryny rozbijaj�ce rodzin�
112. Ob�udny atak na spowied�
113. Doktryna antypatriotyczna i fakty, kt�re j� potwierdzaj� 
Rozdzia� II. Mi�dzynarodowy Kongres Antymaso�ski w Trento. Streszczenie
114. Doktryny religijne i filozoficzne
115. Masoneria i satanizm
116. Stosunek wzajemny dogmat�w maso�skich
117. Cel masonerii
118. Dzia�alno�� maso�ska
119. Czym wi�c jest masoneria?
Cz�� IV
POCHODZENIE MASONERII I JEJ STOSUNEK DO INNYCH SEKT
Rozdzia� I. Pochodzenie masonerii
120. R�norodno�� pogl�d�w
121. Pochodzenie organizacji
122. Pochodzenie doktryn
123. Zwi�zki z protestantyzmem. Dlaczego sympatyzuj�ze sob�?
124. Zwi�zki z innymi sektami - z templariuszami
125. Zwi�zki z albigensami
126. Zwi�zki z niekt�rymi sektami arabskimi
127. Zwi�zki z paulicjanami i manichejczykami
128. Zwi�zki z gnostykami
Rozdzia� II. Pokrewie�stwo masonerii z judaizmem 
129. Kaba�a i jej podzia� na ortodoksyjn� i faryzejsk�
130. Zwi�zek masonerii z kaba��
131. Wnioski ko�cowe co do pochodzenia masonerii. Jeszcze raz prawda
Rozdzia� III. Czy masoneria jest narz�dziem judaizmu? 
132. Sprawa nadzwyczaj wa�na naszych czas�w
133. Szacunek masonerii dla �yd�w
134. Przewaga �ydowska w lo�ach
135. Akcja �ydowska i maso�ska wobec katolicyzmu
136. Protoko�y m�drc�w Syjonu
Cz�� V
SPOSOBY DZIA�ANIA 
Rozdzia� I. Sposoby og�lne
137. Trzeba rozpozna� ich dzia�alno��
138. Sugestia dla tworzenia opinii
139. Dzia�alno�� hierarchiczna
140. Prasa
141. Stowarzyszenia maso�skie mniej doskona�e
142. Stowarzyszenia pomocnicze
143. Stowarzyszenia publiczne bez cel�w sekciarskich
144. Skauting
145. Przyj�cia i uroczysto�ci
146. Bia�e zebrania
147. Stowarzyszenia teozoficzne
148. Szarlataneria i wiedza tajemna
149. Penetracja stowarzysze� katolickich i kleru
Rozdzia� II. Podst�py maso�skie
150. K�amstwo i ob�uda
151. Ujawnianie zasad i ukrywanie skutk�w
152. I�� ku celowi pozornemu, a w istocie szuka� zupe�nie innego 
153. Zwalcza� nieprzyjaci� nie nazywaj�c ich
154. Prze�ladowa� pod pretekstem, �e chodzi o obron� 
155. Zas�anianie si� nauk�
156. Sprzyjanie korupcji
157. Rezultaty s� oczywiste
Rozdzia� IV. Masoneria adopcyjna i wilcz�ta
158. Lo�e �e�skie, mieszane i komasoneria
159. Ich stopnie
160. Skrajna rozwi�z�o��
161.Wilcz�ta
162. Sakramenty maso�skie jakie si� otrzymuje
Cz�� VI
POT�PIENIE MASONERII
Rozdzia� I. Dlaczego Ko�ci� pot�pia og�lnie masoneri�? 
163. Pot�pienie, w spos�b oczywisty usprawiedliwione
164. Rozwa�ania i konsultacje
165. Wielka Lo�a Matka i jej dzia�ania mi�dzynarodowe
166. Os�d, jaki sobie wytworzy� przyw�dca angielski wysokiego stopnia
167. Nienawi�� masonerii p�nocnoameryka�skiej wobec katolicyzmu
168. Podstawowa jedno�� masonerii 
Rozdzia� II. Podsumowanie pot�pienia przez Ko�ci�
169. Normy obowi�zuj�cego prawa kanonicznego
170. Bulla "In Eminenti" Klemensa XII
171. Bulla "Providas" Benedykta XIV
172. Listy apostolskie "Ecclesiam a Jesu Christo" Piusa VII
173. Bulla "Quo Graviora" Leona XII
174. Encyklika "Traditi" Piusa VIII
175. Encyklika "Mirari vos" Grzegorza XVI
176. Encyklika "Qui pluribus" i inne wezwania Piusa IX
177. Encyklika "Humanum Genus" Leona XIII
178. Wskaz�wki ko�cielne co do zachowania si� wobec mason�w 
Rozdzia� III. Pot�pienia ze strony w�adz cywilnych
179. Zakazy istnienia masonerii przez pa�stwo w wiekach ubieg�ych
180. Zakazy w bie��cym stuleciu
181. Czy�by zaczyna�a si� spe�nia� przepowiednia?
182. S�owo do kobiety-katoliczki
183.Do mason�w 
184. Masoneria a charakter chilijski
185. Rozczarowani
186. Tajemnica
DODATEK. O�wiadczenie Kongregacji Nauki Wiary z dnia 26 listopada 1983 r. w sprawie 
masonerii


Kim by� autor ksi��ki?
(Na podstawie New Catholic Encyclopedia, tom 3, Mc Graw Hill. N. York, 1967)
Jego Eminencja ks. kardyna� Jose Maria Caro Rodriguez urodzi� si� w 1866 r. w Chile w biednej 
rodzinie. W wieku 15 lat wst�pi� do seminarium duchownego w Santiago de Chile. Ze wzgl�du na uzdolnienia 
wys�ano go na studia teologiczne do Rzymu, gdzie uzyska� stopie� doktora i zosta� wy�wi�cony w 1890 r. 
Na studiach zarazi� si� gru�lic�, na kt�r� cierpia� do ko�ca �ycia. W latach 1891-1911 by� profesorem 
gramatyki oraz j�zyka greckiego i hebrajskiego, a tak�e filozofii i teologii dogmatycznej w seminarium 
duchownym w Santiago de Chile. W 1911 r. zosta� mianowany wikariuszem apostolskim w Tarapaca, a w 
roku nast�pnym biskupem tytularnym w Milas.
Miasto Iquique, gdzie rezydowa� odznacza�o si� antyreligijn� atmosfer� i by� on cz�sto atakowany w 
prasie i w przem�wieniach. Aby uczy� religii i broni� jej wydawa� tygodnik "La Luz" (�wiat�o) 
rozprowadzany bez pieni�dz...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin