Bionic Woman 2007 Sezon 1 DVD-RIP XviD Napisy PL S01E06.txt

(31 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{14}{50}/W poprzednich odcinkach...
{51}{134}Co si� dzieje, Jaime?|Po prostu mi powiedz, dobra? Musz� wiedzie�.
{135}{155}Nie mog�.
{156}{171}Co to?
{172}{226}Legitymacja studencka.|Idziesz do koled�u.
{227}{287}- Hej, studentko z Oxfordu.|- Lito�ciwy asystent.
{288}{391}/Tom Gilchrist.|/Nam�wi� ci� na smaczny nap�j?
{404}{468}Zaraz wracam.
{595}{632}- Kim jeste�?|- Kim ty jeste�?
{633}{675}Ja pierwszy zapyta�em.
{676}{740}Jeste� z pieprzonego FBI, czy� nie?|Mia�a� zostawi� to nam.
{741}{777}Bo�e, jeste� agentem CIA?
{778}{820}Kim, do diab�a, jeste�?
{821}{884}Jestem z grupy Berkut.
{885}{912}Robi� dostaw�.
{913}{960}W porz�dku, zejd� na d�,|a ty zosta� tu i mnie os�aniaj.
{961}{1031}Nie lekcewa� mnie.
{1179}{1257}- Nic ci nie jest?|- Tak.
{1270}{1337}To nie jest dobry pomys�.
{1338}{1377}Co z tob�?|Jaka jest twoja historia?
{1378}{1450}To moja ostatnia noc w koled�u.|Nie mo�emy po prostu poby� ze sob�?
{1451}{1504}Taa.
{1968}{2026}250000 dolar�w w got�wce.
{2027}{2069}Czysta forsa.
{2070}{2148}Pi�� milion�w w obligacjach na okaziciela.
{2149}{2215}Wedle �yczenia.
{2254}{2328}/Wykona�em swoj� cz��.
{2384}{2446}Gdzie lista?
{2604}{2668}Racja, lista.
{2766}{2832}Rusza�, rusza�!
{2993}{3024}Ruchy.
{3025}{3089}Ruchy, ruchy!
{3113}{3181}Jeden nadal �yje.
{3220}{3274}Wezwijcie helikopter.|Macie go �ywego zawie�� do Berkut.
{3275}{3309}L�dujcie.
{3310}{3371}/Przyj��em.
{3630}{3689}{C:$aaccff}.::Grupa Hatak - Hatak.pl::.|.::Napisy24.pl::.
{3690}{3789}{C:$aaccff}T�umaczenie: Highlander & Animol
{3790}{3886}{C:$aaccff}Bionic Woman [01x06]|The List - Lista
{3989}{4042}Jest? Ok, �wietnie.
{4043}{4113}Czekaj, wspomnia�a� o mnie?
{4114}{4152}I co powiedzia�?
{4153}{4225}Naprawd�? Nie gadaj.
{4227}{4269}Taa, o 20:00.
{4270}{4336}Ok, zatem do zobaczenia.
{4337}{4401}Zgadnij kto dzi� wieczorem idzie|na wiecz�r filmowy Tarantino?
{4402}{4437}- Brennan.|- Brennan.
{4438}{4470}W�a�ciwie powinnam|do niego zadzwoni�.
{4471}{4519}Nie, nie dzwo�.
{4520}{4573}Zasada numer jeden,|pozw�l mu pierwszemu zadzwoni�.
{4574}{4620}- Zasada numer jeden?|- Tak.
{4621}{4639}Daj spok�j.
{4640}{4693}Jest lista bezkompromisowych zasad.
{4694}{4732}Lista zasad.
{4733}{4779}Ok, ale nie wierz�,|�e przeczyta�a� t� ksi��k�.
{4780}{4818}Jest niesamowicie antyfeministyczna.
{4819}{4876}M�wi� tylko, �e dzwoni�|do ch�opaka to poca�unek �mierci.
{4877}{4963}Nawet je�li uwa�asz,|�e sp�dzi�a� niesamowit�, znacz�c� noc z kim�
{4964}{5038}a oni kontynuuj� to 8-dniowym,|zimnym jak l�d milczeniem.
{5039}{5080}O czym ty m�wisz?
{5081}{5113}Zasady.
{5114}{5171}Pozw�l mu przej�� inicjatyw�.|Zasada nr 5.
{5172}{5235}B�d� tajemnicza.|Zasada nr 6.
{5236}{5290}I nigdy nie p�a� po�owy rachunku.|Zasada nr 10.
{5291}{5321}Jej.
{5322}{5413}Mam prawo g�osu|lub prawo w�asno�ci?
{5436}{5499}Ufam, �e razem z przyjaci�mi|b�dziecie si� odpowiednio bawi�, ok?
{5500}{5578}�adnego palenia, picia,|je�d�enia.
{5579}{5647}I najwa�niejsze,|nie dzwo� do Brennana.
{5648}{5733}Ok, jeste� naprawd� staro�wiecka.
{5838}{5914}Powinna� z nim pogada�.
{6219}{6317}Jak rozumiem pracujesz|dla Victora Bootha.
{6345}{6436}Rozumiem te�,|�e masz �on� i dzieci.
{6491}{6593}I zapewne nie chcia�by�,|by co� im si� sta�o.
{6711}{6733}Czego si� dowiedzia�a�?
{6734}{6839}Ustalono, �e do sprzeda�y dojdzie|w ambasadzie Sahrawi w Pary�u.
{6842}{6907}Zbierz zesp�.
{6916}{6979}To ostatnie znane nam|zdj�cie Victora Bootha.
{6980}{7012}Kim jest Victor Booth?
{7013}{7054}To handlarz broni�,|mi�dzy innymi.
{7055}{7116}Zdaje si� nie mie� sta�ego adresu.
{7117}{7176}Wiele operacji odtw�rczych.|Wykorzystuje wabiki.
{7177}{7225}Nie daje si� sfotografowa�,|wi�c nikt nie wie, jak wygl�da.
{7226}{7256}To zdj�cie sprzed 8 lat.
{7257}{7319}Jedyna dobra rzecz,|to �e wida� oczy.
{7320}{7400}Czego Berkut od niego chce?
{7401}{7488}Wczoraj zabi� jednego z moich ludzi.
{7489}{7591}Podstawili�my naszego agenta jako kupca listy,|kt�r� bardzo potrzebujemy.
{7592}{7674}Victor zwietrzy� jako�, �e jest z Berkut.|Zabi� go i zostawi� fors�.
{7675}{7724}Co by�o sprytne,|bo to by�y namierzalne banknoty.
{7725}{7774}Dowiedzieli�my si�,|�e ustawi� spotkanie z nowym kupcem.
{7775}{7840}Sk�d to wiemy?
{7869}{7903}Od CIA.
{7904}{7954}My�la�am, �e CIA i|Berkut si� nie znosz�.
{7955}{7998}Tak jest, ale w tej sprawie|jeste�my zmuszeni wsp�pracowa�.
{7999}{8044}Wszyscy potrzebujemy listy Victora.
{8045}{8082}Co na niej jest?
{8083}{8148}To�samo�ci agent�w CIA i Berkut.
{8149}{8240}Wywiad twierdzi,|�e Victor jest w drodze do Pary�a.
{8241}{8287}Ze wzgl�du na charakter tej sprawy
{8289}{8344}CIA b�dzie nalega�o,|by wys�a� kogo� z tob�.
{8346}{8420}Zatem lec� do Pary�a z agentem CIA.
{8421}{8481}- Zgadza si�.|- Mog� wybra�?
{8483}{8526}To nie dzieci�ca zabawa, Jaime.
{8528}{8581}Pomy�la�am tylko,|�e skoro zale�y nam na czasie
{8583}{8660}lepiej b�dzie nie traci� czasu na poznawanie si�,|tylko od razu przej�� do rzeczy.
{8661}{8720}Tom Gilchrist i ja dobrze wykonali�my|robot� w zesz�ym tygodniu.
{8722}{8752}Ok, zadzwonisz do niego?
{8754}{8853}Nie, ty to zr�b.|Ja nie dzwoni� do facet�w.
{9197}{9224}Nie dostrzegasz istoty, Jaime.
{9225}{9327}Naprawd�?|Bo chyba w�a�nie skopa�am ci ty�ek.
{9329}{9353}Dyskrecja.
{9355}{9491}Musisz umie� zneutralizowa� wroga publicznie|bez zwr�cenia niczyjej uwagi.
{9493}{9555}Kiedy si� o tobie dowiedz�,|stracisz swoj� warto�� jako bro�.
{9556}{9600}Wiesz co najbardziej uwielbiam?
{9601}{9673}By� nazywana broni�.
{9793}{9846}W porz�dku?
{9847}{9902}Cze��.
{9921}{9985}- Tom.|- Jae.
{9991}{10051}Powodzenia.
{10228}{10270}Kupa czasu.
{10272}{10312}Dziewi�� dni.
{10313}{10383}Gotowa jecha� do Pary�a?
{10385}{10428}Tak.
{10429}{10473}Przy okazji, dzi�ki,|�e do mnie zadzwoni�a�.
{10475}{10562}Nie zadzwoni�am.|Jonas to zrobi�.
{10632}{10712}Plan jest taki. L�dujemy na De Gaulle,|musimy dzia�a� szybko.
{10713}{10770}De Gaulle, ha ha.
{10771}{10850}Nie znosz� Pary�a. Je�li mam by� szczery,|w og�le mnie nie oczarowa�.
{10852}{10888}Nigdy tam nie by�am.
{10890}{10924}Nie?
{10925}{10986}To najromantyczniejsze miejsce na �wiecie.|Pokochasz go.
{10988}{11020}- Naprawd�.|- Taa, romantyczne.
{11022}{11061}Moi rodzice mnie do niego|zabrali jak mia�em 12 lat.
{11062}{11157}15 ko�cio��w i pi�� muze�w w jeden dzie�.|Bro�, usta.
{11159}{11205}Luwr, nie r�b tego sobie.
{11207}{11252}Nathan, czy mo�emy|skupi� si� na zadaniu?
{11254}{11280}Przejd�my do rzeczy.
{11282}{11346}Dobrze, Jae, ty i ja|zabierzemy Nathana do kryj�wki
{11348}{11404}i ustawimy interes|wraz z lud�mi z CIA.
{11405}{11494}Tymczasem, Tom i Jaime, dzia�ajcie|pod przykrywk� i zameldujcie si� w hotelu.
{11496}{11534}Jak Berkut znajdzie Victora?
{11536}{11624}W poprzednim tygodniu jeden z naszych|najlepszych agent�w nawi�za� kontakt.
{11625}{11674}Zosta� zabity, pr�buj�c kupi� list�.
{11675}{11730}Victor lubi interesy.|Ju� sprzeda� kilka nazwisk.
{11732}{11843}Trzech agent�w z poprzedniej listy|zosta�o zabitych 48 godzin po jej sprzedaniu.
{11844}{11937}I je�li nasz wywiad ma racj�,|na tej li�cie jest ponad 100 nazwisk.
{11938}{12002}Co oznacza, �e nie m�wimy tylko|o bezpiecze�stwie Ameryki,
{12004}{12091}ale o bezpo�rednim bezpiecze�stwie|ponad 100 m�czyzn, kobiet i ich rodzin.
{12093}{12148}Je�li zdob�dziemy list�,|b�dziemy mogli ich ochroni�.
{12150}{12194}Lista na pewno|zostanie sprzedana dzisiaj?
{12196}{12248}To jedyna rzecz,|kt�rej jeste�my pewni.
{12250}{12350}I musimy rozpozna�|Victora pomi�dzy 200 do 300 go��mi.
{12351}{12451}Zatem musicie nawi�za� kontakt|z tyloma europalantami, iloma zdo�acie.
{12453}{12501}Reszt� zajmiemy si� my w kryj�wce.
{12503}{12539}Aresztujemy Victora
{12540}{12623}i nie pozwolimy,|by lista wpad�a w r�ce wroga.
{12624}{12659}Do roboty.
{12660}{12724}Brzmi nie�le.
{12745}{12839}Zachowujcie si� profesjonalnie, dobra?
{13146}{13184}Ogl�da�a� film "Do utraty tchu"?
{13186}{13222}- Jean-Luc Goddard?|- Nie.
{13224}{13298}Za�o�� si�, �e nie ogl�da�a�|ani jednego filmu sprzed 1983 roku.
{13299}{13330}"Klub winowajc�w"?
{13331}{13411}Dzi�kujemy za gr�.|Mamy urocze nagrody za udzia�.
{13413}{13438}W czym mog� pom�c?
{13439}{13471}Poprosimy dwa pokoje.
{13473}{13502}Jestem z �on�.
{13504}{13577}Jak pani widzi, ona nie m�wi po francusku.
{13578}{13672}Ale jestem w niej szale�czo zakochany.
{13973}{14023}- By�em w Turkmenistanie...|- Nie wiedzia�am, �e znasz francuski.
{14025}{14086}- Nie, ty m�w.|- Dlatego nie zadzwoni�em.
{14088}{14130}Kiepski zasi�g?|U jakiego operatora?
{14131}{14176}Wiem, to kiepsko brzmi, prawda?
{14178}{14221}Nie, to brzmi na wa�ne.
{14223}{14265}Tak, to by�o wa�ne.
{14267}{14312}Ale rozumiesz to, tak?
{14313}{14361}Ratowanie �ycia, bezpiecze�stwo narodowe,|tego typu sprawy.
{14362}{14434}Ty te� jeste� w grze, prawda?
{14436}{14468}Pewnie.
{14469}{14499}Taa.
{14500}{14562}Takie �ycie.
{14603}{14654}Wnioskuj�, �e jestem pani� Lodato.
{14655}{14712}To czyni mnie twoj� �on� czy matk�?
{14713}{14770}Bardzo stylow� �on�.|Jestem szcz�ciarzem.
{14771}{14842}Prawie zapomnia�em.
{15044}{15097}W porz�dku?
{15098}{15151}Tak.
{15502}{15543}Co za widok.
{15544}{15593}�wietny, prawda?
{15594}{15702}Skoro ju� jeste�my ma��e�stwem, powinni�my|ogl�da� telewizj� i nie uprawia� seksu.
{15703}{15769}�wietny pomys�.
{15780}{15824}Ciekawe czy maj� "Grasz czy nie grasz".
{15825}{15902}Powiedz to po francusku.
{16174}{16227}Wiesz co...
{16228}{16310}Nie masz o co si� martwi�.|Po prostu...
{16311}{16408}Prze�pi� si� na kanapie.|My�l�, �e to lepszy pomys�.
{16409}{16462}Taa.
{16633}{16682}Witaj, przyjacielu.
{16683}{16732}Jak leci, Jae?
{16733}{16748}Hej.
{16749}{16790}- Jak idzie, wszyscy?|- Nathan.
{16791}{16880}Nie s� zbyt przyja�ni.|To francuskie CIA?
{16881}{16918}Poczekaj, a� poznasz ich szefa.
{16919}{16942}Dobra.
{16943}{17033}...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin