Obligacje_komunalne_na_Catalyst.pdf

(1903 KB) Pobierz
208572141 UNPDF
208572141.012.png 208572141.013.png
 
208572141.014.png
 
208572141.001.png
 
208572141.002.png
 
208572141.003.png
 
 
208572141.004.png 208572141.005.png 208572141.006.png
Obligacje kOmunalne
na rynku CaTaLyST
208572141.007.png 208572141.008.png 208572141.009.png
Wydawca:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
tel. (22) 628 32 32
fax (22) 537 77 90
www.gpw.pl
Autor: Sebastian Huczek
Opracowanie graiczne, skład i druk: Wydawnictwo ART
www.artgroup.pl
Copyright by Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Warszawa, październik 2009
ISBN 978-83-60510-65-2
Oicjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
SPiS TReSci
kto mo¿e emitowaæ obligacje?
6
Jakie s¹ rodzaje obligacji
i jak mog¹ byæ wprowadzone na rynek Catalyst
7
Dlaczego obligacje?
9
Dlaczego rynek obligacji GPW Catalyst?
10
Jak wyemitowaæ obligacje?
11
analiza
11
uchwa³a
14
Plasowanie emisji
15
Przeprowadzenie oferty sprzeda¿y
z wykorzystaniem systemu gie³dowego
15
korzyœci
19
Procedura
19
rejestracja w kDPW
20
Jak wprowadziæ obligacje na rynek Catalyst?
21
raport o emitencie – jak napisaæ?
21
Dokument informacyjny – jak napisaæ?
22
Opis czynników ryzyka
22
Opis emisji
23
Opis emitenta
23
Jak napisaæ dobry Dokument Informacyjny
24
Jakie obowi¹zki spoczywaj¹ na emitencie?
25
Jak poprawnie realizowaæ
obowi¹zki informacyjne?
26
Ile kosztuje wprowadzenie obligacji
na rynek Catalyst?
26
208572141.010.png 208572141.011.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin