Biała ziemia.pdf

(124 KB) Pobierz
86375173 UNPDF
Biała Ziemia
! " # % % %
d
%
% % % '
%
% % '
) % % % '
%
% % %
%
'
(
'
1. Bia !a zie mia pro si Cie bie
- - - - -
Je zu
a by" lu dziom ser ca dzie ci
- - - -
! " ' % % % (
F A 7
%
%
%
%
%
%
%
%
g
% % (
% %
'
da!.
Bia !a zie mia pro si Ci#, ma
- - -
- -
le$ ki,
a by"
-
* % * % * % % * % %
%
A
% %
' '
% %
% % % %
%
! "
' ( )
ser cem "wia ta zo sta! sam.
- - -
Ref. Ma le$
- - - - -
ki, ko cha ny, naj
! "
% % ( ) % %
mniej szy, z Be tle
% %
% %
D 7
% %
%
% % (
) % %
+
-
- - - - - -
jem, z o! ta rzy, z o
p!a tka. Male$
- -
! " % %
C
%
A 7
% %
%
d
) % %
% % % (
-
ki, a prze cie% naj
-
- -
wi#k szy
od wie
- -
! "
% %
%
E 7
% %
%
1 (
A 7
%
'
% %
' '
2 (
A 7
(
-
czny, naj bar dziej wspó!
- -
- -
cze sny. Ma le$ -
- -
- cze sny.
2. Roznie& my"li wszystkich ludzi, Panie
I kryszta!ów lodu daj nam blask.
Przyjmij nasze s!abe ludzkie serca,
A nam swoje boskie serce daj.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Opracowanie własne.
g
C
d
B
d
g
d
E
86375173.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin