Death Note - Napisy PL Sezon 1 HDTV S01E26 [Kuro-Hana].txt

(20 KB) Pobierz
{20}{82}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Od zawsze tacy byli�my, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}by wyzwoli� ca�y b�l
{92}{165}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Od zawsze tacy byli�my, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}by wyzwoli� ca�y b�l
{209}{318}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden ::.. |{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}www.animegarden.prv.pl
{464}{520}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Banzai, ale� ty u�yteczny!
{521}{537}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{538}{599}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Banzai, ale� ty u�yteczny!
{600}{613}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{614}{674}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej! Wkurzy� mnie chcesz, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}mam si� telepa� z furii?
{675}{685}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{686}{741}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej! Wkurzy� mnie chcesz, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}mam si� telepa� z furii?
{742}{758}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{759}{841}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}a wina nie zamiera
{840}{883}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju!
{884}{914}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Kto wpad� w potrzask oburzenia?
{915}{987}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}a wina nie zamiera
{988}{1035}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju!
{1070}{1082}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1083}{1106}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1107}{1133}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1134}{1157}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1158}{1177}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1178}{1211}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1212}{1232}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1234}{1251}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1252}{1281}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1283}{1302}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1303}{1328}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1329}{1361}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1362}{1378}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1380}{1398}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1399}{1434}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1435}{1452}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1454}{1474}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1475}{1507}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1508}{1527}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1528}{1546}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1547}{1583}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1584}{1583}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1601}{1626}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1639}{1657}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1687}{1703}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1735}{1755}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1784}{1805}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{2118}{2150}Co si� dzieje?!
{2456}{2492}Shinigami...
{2999}{3036}{C:$A3A3A3}{f:Book Antiqua}Reinkarnacja
{3045}{3102}No dalej! Zabij mnie!
{3114}{3195}Sk�amali�my, �e to emisja mi�dzynarodowa.
{3206}{3273}Program jest emitowany|jedynie w regionie Kanto w Japonii.
{3299}{3393}Tak naprawd�, twoj� pierwsz� ofiar� by� | morderca z Shinjuku.
{3402}{3505}Znany jedynie w Japonii.
{3512}{3562}Wystarczy�y mi te dwie informacje, by to odkry�.
{3578}{3617}Odkry�, �e jeste� w Japonii...
{3635}{3760}...a ten przest�pca |by� twoim kr�likiem do�wiadczalnym.
{3769}{3810}[Kwatera g��wna �ledztwa w sprawie Kiry]
{3819}{3908}Kira ma dost�p do tajnych akt policji.
{3927}{4058}141 policjant�w |ma dost�p do informacji o Kirze.
{4080}{4192}A w�r�d tych ludzi i ich bliskich...
{4241}{4278}...z pewno�ci� jest Kira.
{4306}{4391}[�ledztwo FBI w sprawie os�b |powi�zanych z japo�sk� policj�]
{4391}{4519}14 grudnia dwunastu agent�w FBI |przyby�o do Japonii.
{4531}{4632}19 grudnia Kira zacz�� testowa� |swoje moce na wi�niach...
{4632}{4734}...sprawdzaj�c stopie� manipulacji|zachowaniem ofiar przed �mierci�.
{4755}{4820}Mo�emy przypuszcza�, �e Kira,|przed zabiciem agent�w FBI...
{4833}{4904}...musia� sprawdzi�, jak dalece mo�e |manipulowa� czyj�� �mierci�.
{4927}{5151}Zatem musi nim by� kto�, kogo bada�o FBI |mi�dzy 14-stym a 19-stym grudnia.
{5254}{5315}[Wa�ny �wiadek: Naomi Misora]
{5323}{5357}Narzeczona Raya Penbara?
{5384}{5418}Naomi Misora.
{5443}{5568}{y:i}Rozumiem. Pracowa�a dla mnie|{y:i}przy sprawie w Ameryce.
{5596}{5640}{y:i}Widocznie zwi�za�a si� z Penbarem.
{5667}{5708}{y:i}Mog�a co� odkry�.
{5737}{5808}{y:i}Czy�by Kira chcia� uderzy� we mnie?
{5995}{6046}[Raito Yagami]
{6061}{6203}S�uchajcie. Od tej chwili b�dziemy bada� |jedynie osoby, kt�re by�y pod obserwacj� Raya Penbara.
{6218}{6301}Czyli pana Kitamur� i jego rodzin�...
{6316}{6368}...oraz szefa Yagamiego i jego rodzin�.
{6399}{6527}W obydwu domostwach chcia�bym |zainstalowa� kamery i pods�uchy.
{6537}{6643}Ryuzaki, chyba nie podejrzewasz |mojego syna?!
{6658}{6690}Tak, podejrzewam go.
{6690}{6740}[Kontakt z Raito Yagamim]
{6780}{6808}Ja jestem L.
{6983}{7015}{y:i}Spokojnie, Yagami.
{7023}{7148}{y:i}Wprawdzie Kira nienawidzi przegrywa�, |{y:i}jednak t� gr� chcia�aby wygra� wi�kszo�� ludzi.
{7207}{7261}{y:i}Widzisz. Wiedzia�em, �e zechcesz wygra�.
{7279}{7370}Podejrzewam, �e mo�esz by� Kir�, Yagami.
{7440}{7462}Ja, Kir�?
{7503}{7623}Ryuga, czy mog� jako� udowodni�, |�e nie jestem Kir�?
{7657}{7685}Nie martw si�.
{7708}{7769}Je�li nim nie jeste�, |pr�dzej czy p�niej dowiem si� tego.
{7864}{7945}[Sprawy morderstw]|[Zaanga�owanie telewizji]|[Wsp�praca z Kir�]
{7945}{8073}{y:i}Cztery dni temu dyrektor otrzyma� te nagrania.|Nasza ogl�dalno�� wzro�nie o 60, a nawet 70%!
{8077}{8147}{y:i}...by udowodni�, �e jest Kir�...
{8158}{8260}{y:i}...ale r�wnie� by przekaza� �wiatu wiadomo��.
{8272}{8302}{y:i}Jestem Kira.
{8317}{8373}{y:i}Prezenter, Kazuhiko Hibima...
{8373}{8432}{y:i}...umrze na zawa� o 18:00.
{8432}{8494}Musimy przerwa� t� transmisj�, |bo b�dziemy mie� k�opoty!
{8499}{8528}Idioci!
{8613}{8634}Ukita!
{8634}{8690}Skoro Kira nie zna� jego imienia, |nie powinien m�c go zabi�!
{8698}{8831}Po obejrzeniu tego wiemy, �e Kira mo�e |zabija� znaj�c jedynie wygl�d ofiary.
{8937}{8994}Policja! Przerwij transmisj�!
{9008}{9074}Najprawdopodobniej ten Kira jest oszustem.
{9091}{9173}Nie, "drugi Kira" jest| lepszym okre�leniem.
{9194}{9320}Yagami, czy mog� poprosi� twojego syna,| by pom�g� nam w �ledztwie?
{9327}{9375}[Raito Yagami wezwany |do kwatery g��wnej �ledztwa]
{9376}{9449}Wygl�da na to, �e to nie jest Kira, |z kt�rym mieli�my do czynienia wcze�niej.
{9459}{9543}To samo, co L. To znaczy tak� |sam� teori� ma Ryuzaki!
{9555}{9650}{y:i}Gdy si� spotkamy, potwierdzimy swoj� to�samo�� |{y:i}pokazuj�c sobie naszych Shinigami.
{9677}{9694}Co?!
{9737}{9853}Je�li u�ywaj� szyfru, kt�ry rozumiej� |tylko posiadacze mocy Shinigami...
{9854}{9911}...nie uda mi si� go z�ama�.
{9937}{10059}Musimy ponowi� obserwacj� |wspomnianych miejsc.
{10082}{10172}Chc�, by� przez te dwa dni |obserwowa� bacznie Yagamiego.
{10185}{10344}Je�li naprawd� jest Kir�, drugi Kira |mo�e pr�bowa� si� do niego zbli�y�.
{10359}{10383}Yagami...
{10401}{10492}...niech Mogi ma oko na Raito.
{10507}{10566}[Aresztowanie Misy Amane, |podejrzanej o bycie drugim Kir�]
{10573}{10629}Raito! Tu jeste�!
{10629}{10693}Jestem Misa Amane, dziewczyna Raito.
{10698}{10715}Mi�o mi ci� pozna�!
{10726}{10746}Jestem Ryuga Hideki.
{10756}{10806}Ryuga Hideki?
{10815}{10918}To dla ciebie zar�wno dobra, |jak i z�a wiadomo��.
{10924}{11006}Aresztowali�my Mis� Amane, |podejrzan� o bycie drugim Kir�.
{11026}{11118}Gdy drugi Kira przesy�a� |nagrania z pokoju Amane...
{11130}{11256}...zostawi� mn�stwo dowod�w. W�osy i w��kna |z ubra� przyklei�y si� do kleju z kopert.
{11257}{11305}[Zatrzymanie Misy Amane]
{11315}{11342}Ryuzaki...
{11356}{11378}...co to ma by�, u licha?
{11393}{11436}No dalej! |Pospiesz si� i zabij mnie!
{11437}{11496}Wiem, �e mo�esz to zrobi�, |je�li zechcesz!
{11505}{11592}Czy to oznacza, �e przyznajesz si� |do bycia drugim Kir�?
{11592}{11663}Nie! Nie wiem nic o drugim Kirze!
{11663}{11699}[Dobrowolne uwi�zienie Raito Yagamiego]
{11699}{11754}Ryuzaki, jest tak, |jak m�wi�em przez telefon.
{11777}{11821}Mog� by� Kir�.
{11848}{11906}{y:i}Powiedzia�e�: "Mog� by� Kir�".
{11915}{11936}{y:i}Grasz.
{11948}{12002}{y:i}To nie tak, �e mo�esz nim by�. |{y:i}Ty nim jeste�.
{12021}{12066}Raito, wszystko w porz�dku?
{12081}{12094}Tak.
{12107}{12247}Wiem, �e nie wygl�dam najlepiej. |Ale tak bezsensownej dumy...
{12281}{12298}...wyrzekam si�.
{12320}{12438}Ryuzaki! Wiem, �e sam chcia�em, |by mnie zamkn��...
{12447}{12498}...ale w�a�nie u�wiadomi�em sobie...
{12498}{12526}...�e nie jestem Kir�!
{12526}{12568}Pospiesz si� i wypu�� mnie st�d!
{12580}{12611}Co si� dzieje?!
{12611}{12711}Dwa cenne dla przest�pc�w tygodnie | zako�czy�y si� wczoraj za jednym zamachem!
{12719}{12772}{y:i}Nie mam poj�cia,|{y:i} co si� dzieje.
{12780}{12828}[Uwolnienie obydwojga]
{12845}{12920}Wygl�da na to, �e ca�a tr�jka jest |u kresu wytrzyma�o�ci.
{12924}{13043}Ryuzaki, dlaczego nadal wi�zisz Raito?! |Min�o ju� pi��dziesi�t dni!
{13114}{13177}Tutaj zabij� ciebie i siebie!
{13182}{13216}Co ty m�wisz, ojcze?! | Oszala�e�?!
{13217}{13250}Prosz�, przesta�! Chyba ci odbi�o!
{13250}{13268}Lepiej ucieknijmy!
{13268}{13292}Ju� za p�no, Raito.
{13314}{13364}Przesta�, ojcze! Nie jestem Kir�!
{13383}{13398}Raito...
{13442}{13512}Obaj jeste�my mordercami. | Spotkamy si� w piekle!
{13542}{13590}Przesta�!
{13723}{13759}To by�o realistyczne przedstawienie.
{13767}{13851}Tak jak obieca�em, uwolni�em ich.
{13851}{13927}[Raito Yagami ponow...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin