Death Note - Napisy PL Sezon 1 HDTV S01E29 [Kuro-Hana].txt

(17 KB) Pobierz
{20}{82}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Od zawsze tacy byli�my, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}by wyzwoli� ca�y b�l
{92}{165}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Od zawsze tacy byli�my, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}by wyzwoli� ca�y b�l
{209}{318}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden ::.. |{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}www.animegarden.prv.pl
{464}{520}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Banzai, ale� ty u�yteczny!
{521}{537}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{538}{599}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Banzai, ale� ty u�yteczny!
{600}{613}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{614}{674}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej! Wkurzy� mnie chcesz, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}mam si� telepa� z furii?
{675}{685}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{686}{741}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej! Wkurzy� mnie chcesz, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}mam si� telepa� z furii?
{742}{758}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{759}{841}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}a wina nie zamiera
{840}{883}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju!
{884}{914}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Kto wpad� w potrzask oburzenia?
{915}{987}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}a wina nie zamiera
{988}{1035}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju!
{1070}{1082}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1083}{1106}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1107}{1133}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1134}{1157}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1158}{1177}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1178}{1211}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1212}{1232}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1234}{1251}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1252}{1281}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1283}{1302}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1303}{1328}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1329}{1361}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1362}{1378}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1380}{1398}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1399}{1434}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1435}{1452}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1454}{1474}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1475}{1507}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1508}{1527}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1528}{1546}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1547}{1583}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1584}{1583}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1601}{1626}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1639}{1657}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1687}{1703}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1735}{1755}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1784}{1805}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{2229}{2298}Musisz jak najwi�cej przebywa� na s�o�cu.
{2531}{2563}{y:i}Co ja...
{2620}{2671}{y:i}...mam teraz robi�?
{2798}{2872}{C:$0000FF}{f:Book Antiqua}Ojciec
{3234}{3258}Ryuuku.
{3374}{3462}Shidou! Co ty tu robisz?
{3527}{3593}Hej, przesta� za mn� lata�!
{3657}{3693}Oddaj mi m�j notes.
{3729}{3767}{y:i}Przypuszcza�em, �e mo�e o to chodzi�.
{3775}{3863}C�, z tym mo�e by� ma�y problem.
{3876}{3923}Nawet ja nie wiem, gdzie on teraz jest.
{3932}{3976}To takie nieodpowiedzialne.
{4083}{4122}Wci�� za mn� �azisz?
{4140}{4175}Oddaj mi notes!
{4182}{4216}Nie wiem, gdzie jest!
{4283}{4342}Jak go chcesz, to go znajd�.
{4449}{4516}Dom Wammiego to nie tylko sierociniec.
{4541}{4588}Jest jakby instytutem.
{4588}{4740}Zgromadzili tam najm�drzejsze dzieci, |by wy�oni� drugiego L, innymi s�owy - jego nast�pc�.
{4763}{4793}{y:i}Nast�pc� L?
{4808}{4906}Najlepszym z nich okaza� si� |m�ody ch�opak o imieniu Near.
{4920}{4965}{y:i}Near. Czy to on jest N?
{4974}{5052}Ch�opak, o kt�rym wspomnia� N, Mello...
{5064}{5123}...posiada� umiej�tno�ci zbli�one do Neara.
{5147}{5243}{y:i}Near jest nast�pc� L. To pewne.
{5256}{5312}{y:i}To on jest N, dowodz�cym SPK.
{5322}{5418}{y:i}Nie. Mello te� chcia� zosta� nast�pc� L...
{5441}{5568}{y:i}...dlatego najprawdopodobniej zrobi wszystko, |{y:i}by dosta� w r�ce notes zanim uda si� to Nearowi.
{5582}{5669}{y:i}Ten Mello, o kt�rym m�wi� N, |{y:i}nie jest jedynie podejrzanym.
{5679}{5712}{y:i}Bez w�tpienia to on za tym stoi.
{5734}{5767}Oto podobizny obydwu.
{5797}{5829}Nie ma �adnych ich zdj��.
{5877}{6010}{y:i}Nast�pca L. Czy ja wci�� walcz� z L?
{6108}{6205}{y:i}Tak czy inaczej, najpierw musz� zlokalizowa� |{y:i}grup� mafijn�, w kt�rej dzia�a Mello.
{6228}{6288}{y:i}Misa przegl�da list�|{y:i} poszukiwanych cz�onk�w mafii.
{6288}{6353}{y:i}Ma go znale�� za pomoc�|{y:i}oczu Shinigami.
{6376}{6451}Znalaz�am jednego! |Nie widz� jego czasu �ycia!
{6451}{6603}Numer 105. Podpisano go jako Jack Neylon, |ale naprawd� nazywa si� Kal Snydar.
{6623}{6694}{y:i}Dzi�ki Notesowi �mierci |{y:I}zmusi�em Snydara do przes�ania listu...
{6694}{6756}{y:i}...z danymi o lokalizacji ich organizacji.
{6779}{6815}{y:i}Nied�ugo powinien doj��.
{6886}{6953}Raito! Przyszed� list!
{7002}{7029}{y:i}S� w LA!
{7050}{7125}{y:i}Uda�o si�! Przechytrzy�em obydwu!
{7155}{7241}{y:i}Posiadaj�c notes i oczy Misy, |{y:i}jestem niezwyci�ony.
{7378}{7472}Raito. Zn�w ci pomog�am, prawda?
{7488}{7553}Tak. Kocham ci�, Misa.
{7660}{7696}Popatrzmy.
{8180}{8290}Pozosta�o nam tylko sprawdzi�, w jakim stopniu, |za pomoc� notesu, mo�na manipulowa� lud�mi.
{8311}{8437}{y:i}Chcia�bym, �eby mnie przynajmniej widzieli |{y:i}i pogaworzyli ze mn� troch�.
{8485}{8537}{y:i}Obecny w�a�ciciel, Snydar.
{8552}{8626}{y:i}Zaczn� od zmuszenia go |{y:i}do dotkni�cia notesu.
{8653}{8683}{y:i}To chyba jedyne wyj�cie.
{8771}{8813}Siuuu i pac.
{8824}{8884}Co, u licha? Notes sam odlecia�.
{8936}{9022}To notes, kt�ry zabija ludzi. Nie zdziwi�oby mnie, |gdyby okaza�o si�, �e �yje.
{9083}{9205}Sz-Szefie! Czy ten kole� w dziwnym, |brudnym wdzianku, to nowy rekrut?!
{9217}{9288}Nie jestem rekrutem, jestem Shinigami.
{9296}{9327}Shinigami?
{9389}{9517}Staj� si� widzialny dla ludzi, |kt�rzy dotkn�li notesu.
{9579}{9629}Zobaczycie go, je�li dotkniecie notesu.
{9643}{9690}Hej, ludzie! Dotknijcie notesu!
{9699}{9734}Nie oszala�em!
{9793}{9818}Dobrze wi�c.
{9831}{9909}Dotknijcie wszyscy notesu!
{9954}{9966}Co, u diab�a?!
{9966}{9993}Nie widzia�em tego wcze�niej!
{9993}{10006}- Nie widzia�em tego wcze�niej! | - Szefie! Mamy to zabi�?!
{10006}{10024}- Szefie! Mamy to zabi�?!
{10171}{10248}Nie da si�. |Ludzie nie mog� mnie zabi�.
{10323}{10448}Wygl�da na to, �e ten Shinigami |naprawd� istnieje i m�wi prawd�.
{10482}{10597}Ryuuku, na razie zrzekam si� |prawa do tego notesu.
{10605}{10702}Chc�, by� towarzyszy� |jego nast�pnemu w�a�cicielowi.
{10719}{10775}Co, u licha?! Oddajesz mi go?
{10786}{10860}Ale czy robi�c to |nie stracisz wspomnie�?
{10874}{10909}Oddaj mi sw�j notes.
{10948}{11079}P�ki go mam, nawet je�li zrzekn� si� |w�asnego, nie strac� wspomnie�.
{11092}{11138}Wyrw� z niego kartki, |gdy b�dziesz go potrzebowa�.
{11149}{11221}Od tej chwili b�dziesz musia�a gra� Kir�. |Dasz sobie rad�?
{11238}{11271}Oczywi�cie.
{11290}{11331}Ale co ty zamierzasz zrobi�?
{11347}{11393}Mam pewien plan.
{11420}{11455}Nie mo�emy pope�ni� �adnego b��du.
{11575}{11617}To czekoladowe cholerstwo |jest naprawd� dobre!
{11628}{11694}Czy to, co przed chwil� |powiedzia�e�, jest prawd�?
{11721}{11844}"Je�li po zapisaniu nazwiska w notesie |nowy w�a�ciciel nie b�dzie tego robi� co 13 dni, umrze."
{11866}{11918}I "Je�li notes stanie si�| niezdatny do u�ytku...
{11918}{12007}...przez postrz�pienie, spalenie lub tym podobne,| wszyscy, kt�rzy go dotkn�li, zgin�."
{12033}{12100}Czy te dwie zasady naprawd� s� fa�szywe?
{12130}{12187}Tak, to oszustwo.
{12203}{12305}Shinigami pewnie napisa� to dla �artu, |zanim odda� notes cz�owiekowi.
{12342}{12450}{y:i}Mo�emy sprawdzi� prawdziwo�� tej zasady.
{12467}{12547}{y:i}Problemem jest jedynie to, �e nie wiemy, |{y:i}czy Kira u�ywa� tego notesu.
{12563}{12649}{y:i}A je�li tak, to czy wiedzia�, |{y:i}�e te zasady s� fa�szywe.
{12679}{12772}{y:i}Je�li wiedzia�, m�g� ich u�y�.
{12796}{12919}{y:i}Zasada 13 dni |{y:i}mog�a udowodni� czyj�� niewinno��.
{12979}{13028}Shidou! Obserwuj okolic�.
{13085}{13150}Przydasz si� nam, |skoro ludzie ci� nie widz�.
{13166}{13218}Obserwuj okolic�, jasne?
{13246}{13362}{y:i}Co z nim? |{y:i}Jak na cz�owieka jest ca�kiem przera�aj�cy!
{13536}{13557}Tu Yagami.
{13579}{13593}{y:i}M�wi Kira.
{13621}{13641}Co� ty powiedzia�?!
{13649}{13669}Kira?
{13685}{13803}{y:i}Notes, kt�ry by� w posiadaniu |{y:i}japo�skiej policji, zosta� skradziony, prawda?
{13819}{13891}Kira? Je�li naprawd� nim jeste�, udowodnij!
{13901}{14053}{y:i}Udowodni�? Teraz, gdy notes wpad� w obce r�ce...
{14053}{14108}{y:i}...publiczne morderstwo niczego nie dowiedzie.
{14119}{14264}{y:i}Jednak�e nied�ugo otrzymasz dow�d |{y:i}potwierdzaj�cy moj� to�samo��.
{14281}{14325}{y:i}Przesy�am ci m�j notes.
{14337}{14372}Co to znaczy?!
{14386}{14584}{y:i}Dzi�ki mojemu notesowi b�dziesz zna� |{y:i}nazwiska ludzi jedynie patrz�c na nich. Rozumiesz?
{14591}{14686}S�u-chaj u-wa�-nie...
{14719}{14808}{y:i}10 listopada o 23:59...
{14826}{15017}{y:i}...zgin� wszyscy cz�onkowie mafii, kt�rych to�samo�� |{y:i}pozna�em dzi�ki informacjom FBI i innych organizacji.
{15081}{15174}{y:i}Tego zapisu w notesie |{y:i}nie da si� ju� zmieni�.
{15191}{15258}{y:i}Wiem, gdzie si� ukrywaj�...
{15286}{15321}{y:i}...i zdradz� wam to w notesie.
{15342}{15617}{y:i}Innymi s�owy, 10 listopada o 23:59 |{y:i}b�dziecie mieli szans� odzyska� notes.
{15781}{15895}{C:$0000FF...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin