Amerykanie mają wszystkie rozmowy. Oni znają prawdę. cz. II - POLECAM.pdf

(262 KB) Pobierz
675495428 UNPDF
"merykaniemająwszystkierozmowy.Oniznająprawdę"
cz. II.
merykaniemająklatkpoklatceto,coitałoMająwytkieromowyinająprawd
Diiajamidiwiąi,dlacegoPolkaniewracaidoUopomoc,ajakwracai
prokurator, to otajenatychmiatawieonyRaportNTObyłbymiażdżącydlatego
premierairądu,którymuiałbyiodraupodaddodymiji - powiediałwdrugiejcci
romowyOnetplgenławomirPetelicki
ZgenerałemławomiremPetelickim– organizatorem idwukrotnymdowódcaJednotki
Wojskowej GROM - rozmawia Jacek Nizinkiewicz.
JacekNiinkiewicJetPanuatyakcjonowanywyjanieniamiwniokupolkiejkomiji
dotycąceprycynkatatroymoleokiej?
GenławomirPetelickiNiepodiewałemitego,żediiejapreentacjaminitra
Millerabdiekolejnąkompromitacjategorąduitotegotakprerażającą
- CoPanapreraiło?
- Otym,żebdiepowiconyBogdanKlichmówiłempanuwcoraj, czyli to nie jest nic
nowego, ale niepodiewałemi,żewtakidiecinnypoóbminiterMillerbdiechronił
ministra Janickiego i gen. Janickiego. Ropoccie konerencji twierdeniem, że
dyponentemamolotubyłakancelariapreydentajetmówieniemnieprawdy Wszyscy
pamitająjakminiterrabkiodmawiałamolotupreydentowiKacyokiemu
- JakiemaPanatreżeniadokonerencjikomijiMillera?
- MiniterMillertwierdił,ewródkomijiniemaludi,któryądiamiwwłanej
prawie,ajednocenietwierdonobrakodpowiedniegokoleniaw36pułkuitoże
ytemwietlnynalotnikuwmoleokubyłnieprawnyiniekompletnyato,żeby
prawdid,cymiejcedoktóregoudajeipreydentinajważniejigenerałowieodpowiada
BOR,łużbakontrwywiaduwojkowegoiżandarmeriawojkowa. BOR nie podlega MON
tylkominitrowiMillerowiZakontrolw36pułkupecjalnympreprowadałw2008r
iedącywcaiepreentacjiobokminitraMillerapułkownikCytomożliwe,żebyminiter
MillernienałopublikowanegowpraiepimaeaBOR-ugenJanickiegodopdowódcy
wojklotnicychgenBłaika,wktórymJanickiwyrażapretenjeobytrygorytycne
 
pretreganieprepiów? Mogipanemałożydpanieredaktore,żegenJanickiemu
włogłowyniepadnie
- Dlaczego?
- Pozotawiam to dociekliwoci diennikary Podpowiem tylko, że na to tanowiko
rekomendowałgoPawełGra,któryjetobecnienajilniejymcłonkiemrąduDonalda
Tuka,cochociażbydobrediiajpokaałakonerencjanaktórejpremierTukobiecał
dziennikaromnieograniconydotpdoiebieiilodpytao,aGradiennikaromten
dotpogranicał
- JakPanoceniadecyjBogdanaKlicha,którypodałidodymiji?
- WcorajPanumówiłem,żepremierTukpowieciBogdanaKlichainiebyłatojegodecyja
tylkopremiera,aleobydwajidiiajmocnokompromitowali
- Dlaczego?
- BogdanKlichpreentującwojewielkiedokonaniawwojku,aTukpróbującwmówid
diennikarom,żeeMONbyłbardodobrymminitremijetcłowiekiemhonoru
Najbardziej prykrorobiłomiigdypremierRPpowiediał,żeciktórygokrytykują
diałająpreciwkopaotwupolkiemuTukpowiediałdiiajwprot"paotwotoja"
Chciałabympretrecpremiera,żepychakrocypredupadkiem,adrugiejtronywidąc
jakidiiajwiłpreddiennikaramirobiłomiigożalbochybaniebdiediiejej
nocypałpokojnie
- Jednakgłównawinapadanapilotówibrakkoleo?
- TaktootałopredtawioneWerjatreciąwiadomodMroyłanejdowybranych
politykówPOpo10kwietnia"Katatropowodowalipiloci,któryeliwemgleponiżej
100metrówDoutaleniapootaje,ktoichdotegokłonił"otałautrymana Według
procedur NATO lot tak ważnychoóbpowinienodbywadiwtrójkąciewpierającym
pilotów Bokitegotrójkątatoekipanalotnikuwmoleokuiekipanalotnikunalotniku
apaowymiwtymtrójkąciepowinnabydłącnodpilotamiPilocipowinnimiedwparcie
ze strony ekipy,którapowinnabydnalotnikuTampowinienbydkontrwywiadwojkowy
odpowiadającyabepieceotwagenerałówPolkapodmoleokiemtraciławiele
tajemnicpaotwowych
Zotałemapytanyprepewnegomądregocłowieka,comylnatematopiniidwóch
wiatowej ławy iyków pro Zdiława loderbacha Politechniki Opolkiej
iproMiroławaDakowkiego,któryłożyłdonieieniedoprokuratury, comylnatemat
ichopinii,że amolotniemógłiropadnatylecci? Dlaczego komisja Millera nie
korzysta z ich wiedzy? Pro loderbach twierdił, że "jawik iycnych i mylenia
logicnegoniedaioukad" ijapodtymiłowamiipodpiuj Serwilizm Polski
wgldemRojijetdlamnieniedopryjciaGdybyRojanieniemielinicegodo ukrycia, to
godilibyinaledtwoNTO-wskie. PoraporcieMilleranajbardiejlogicnabyłaby
dymijapremieraTukaiminitraMillera,którywmawiałnamżetolotamolotudelegacją
preydentaLechaKacyokiegobyłlotemcywilnym Pozostaje otwartym pytanie, dlaczego
eBORdotałdrugagwiadkgeneralką? Iwciążimówi,żepaotwodałoegamin
Precieżtotragicniemiene
- POwciążjetnaceleondaży,apremierwcołówcepolitykówdoktórychPolacymają
najwikeauanie
- WedługondażyDonaldTukmiałbydjużpreydentemondażemyliłyiiwciążimylą
Uważam, że armia piarowców atrudnionych pre premiera ma woich najomych
diennikarymawoichnajomychdiennikaryoranajomychwondażowniachidiki
temuoperująondażamiwdowolnydlaiebiepoób ZżadnymkrajuNTOiUEnie
potkałemitaklicebnąarmiapiarowców,któryatpująarmiwojkową Ludiemają
dodrądówPOiniepełnionychobietnicpremieraTukaMówiąotymcoragłoniej
młodiludieinietylkokibiceMówiąotymartycijakchociażbyPawełKukicyLiroy
Głonowojenieadowoleniedemontruje"olidarnod"icorawikegrupypołecne
LudiechcąwiedieddlacegoginałpreydentRP Możnabyłinimgadadlub nie, ale
ginałpreydentwolnegopaotwanaterytoriumRojiNiemożebydtak,żeniemawinnych
-Winniąpiloci?
- PilociątylkodrobnymtrybikiemwmachiniePiloci robili to, co im kazano i tak, jak ich
wyszkolono. Kompromitującedlaminitra Millera w czasie dzisiejszej prezentacji raportu
byłotwierdenie,żepilocipóniliipółgodinyiniemielicauprawdid,żewynacone
jakolotnikoapaoweWitebkniebyłocynnetegodnia Cyżbykomijawojkowanie
miałaaktwojkowychopublikowanych w tygodniku "Wprost"? Precieżtychaktwynika,że
lotnikaapaoweMONutalałjużpokatatroie GregorNapieralkipowiediałdiiaj,że
wedługprepiówwinnyjetminiterrabkijakokoordynatorlotuWwiąkutymdla
mnie winny jest premier oraz minister Klich. Winny jest minister Arabski, czyli premier Tusk
oraz minister Klich. CaływiatdiwiidlacegoPolkaniewróciłaidoNTOopomoc
prywyjanianiukatatroymoleokiejmerykaniemająklatkpoklatceto,coitało
merykaniemająwytkieromowyinająprawdDiiajamidiwiąidlacegoPolka
675495428.001.png
niewracaidoUopomoc,ajakwracaiprokurator,tootajenatychmiat
zawieszony. MiniterMillerwydawałibyddiiajakoconypytaniem dziennikarza o
djciaatelitarneprebiegukatatroyOdpowiediałżejelinieątajne,todiennikar
bdiemógłobejredcałaichtalidlacegotedjciamająbydtajne? Tedjciapowinny
obacydwycyPolacy,aprokuratorPaionekpowinienotadodwieony
- CygdybyPolkawróciłaidoNTOiUopomocprywyjanianiukatatroy
moleokiej,touykalibymytpomoc?
- Ocywicie,tylko raportNTObyłbymiażdżącydlategopremierairądu,którymuiałby
iodraupodaddodymisji. Precieżwiadomobyło,żewraporcieMilleraniebdiełego
łowaominitrerabkim,Klichu,Millere,cypremiereTuku NTOpretałona
anowadaerwilimwgldemRojiinieabieganieowojeprawawNTOinaymi
partnerami z UDlategoPolkaniedotałaPatriotów Jednakwródrądujetjedna
oobaktórejPolacymogąbyddumni,toRadoławikorki- prawdiwymążtanu
- DlacegojużdiiajnaywaPanikorkiegomżemtanu?
- Botojetcłowiek,którymożemienid loyPolkinalepeOnitymniechwali,aleto
Radoławikorkiabiegałpredwalataewojążonąoto,żebyirmyamerykaokie
wydobywałygałupkowywPolcedikicemuPolkabdieilicyłanawiecie,bdie
partneremdlaUEibdiejecebliżejwiąanaUNiebdiemypotrebowalitarcy,
patriotów,botomerykaniebdąnachronid,chroniącwojeintereywPolce
- Radoławikorkimożeodegradwpryłocijecewikarol?
TakitegoboiiDonaldTukPremierwytawiłikorkiegopreciwkoKomorowkiemuw
prawyborachPO,aampoparłigrałnaKomorowkiego,żebyołabidikorkiego Musze
prynad,eBroniławKomorowkicorabardiejmiipodobadikiwoimodważnymi
nieależnym od Donalda Tuka decyjom Widad, że Komorowki nie iedi już pod
żyrandolem Tuka, ale w dalym ciągu uważam, że ikorki byłby dużo lepym
preydenteminiemiałbywpadekjakKomorowkiJetnanyianowanynawieciei
mógłbybardopomócPolcewoimikontaktamiwUPolkabdiekiedytawiała
pomnikiikorkiemu,jeliruywydobyciegaułupkowego
- leeowiMZdarająiteżlicnewpadki
- Ocywicie,chodbyotatnia,żewPolcejetwielumylącychjakBreivikTakichrecyi
niemówi,tymbardiej prebywającagranicaJedenwariatŁodinieonaca,żewPolce
jetichwicej
- łużbywNorwegiiawiodły?
- Niewydajemii,żebypolicja,wNorwegiidiałaleTencłowiekbyłdokonale
prygotowanyEkplodowałdużeładunkiukadającdużeładunkiwybuchowewywołując
panikiwrażenie,żetojetatakl-KaidynanorwekirądWytkieiłypolicyjneotały
ciągnitedocentrumOlo,żebyabepiecydjepredkolejnymiatakami,dlategoniktnie
ajmował i wypą Nie powinnimy krytykowad Norwegii, kiedy polki kontrwywiad
wojkowyniepotraiłochronidpolkichgenerałów,bonieintereowałinajakimlotniku
bdąlądowadiilomaamolotamiwyleichtamminiterrabkiminitremKlichem
- CywPolcektoinnymógłbytanądnacelerąduniżDonaldTuk?
- Ocywicie
- PiiJaroławKacyoki?
- Nie,dlacegochcePanemnierobidwolennikaPi-u,którymniejetemOwem
najdująitamludielogicniemylącyjaknpZbigniewGiryoki,alewPOtejetwielu
porądnychludiNajlepydlaPolkibyłbyrądachowcówTukiKacyokinieądobrym
rowiąaniemdlaPolkiZakooctenwywiadcytatemPawłaKukia"KacoriDonalddo
Disneylandu".
- Dikujaromow
Koniecccidrugiej
RomawiałJacek Nizinkiewicz
Zgłoś jeśli naruszono regulamin